ManagementPath.IsClass Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy jest to ścieżka klasy.Gets or sets a value indicating whether this is a class path.

public:
 property bool IsClass { bool get(); };
public bool IsClass { get; }
member this.IsClass : bool
Public ReadOnly Property IsClass As Boolean

Wartość właściwości

Zwraca wartość Boolean wskazującą, czy jest to ścieżka klasy.Returns a Boolean value indicating whether this is a class path.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób, w jaki Klasa ManagementPath analizuje ścieżkę do obiektu WMI.The following example demonstrates how the ManagementPath class parses a path to a WMI object. Ścieżka, która jest analizowana w przykładzie, jest ścieżką do wystąpienia klasy.The path that is parsed in the example is a path to an instance of a class.

using System;
using System.Management;

public class Sample 
{  
  public static void Main() 
  {

    // Get the WMI class path
    ManagementPath p = 
      new ManagementPath(
      "\\\\ComputerName\\root" +
      "\\cimv2:Win32_LogicalDisk.DeviceID=\"C:\"");

    Console.WriteLine("IsClass: " +
      p.IsClass);
    // Should be False (because it is an instance)

    Console.WriteLine("IsInstance: " +
      p.IsInstance);
    // Should be True

    Console.WriteLine("ClassName: " +
      p.ClassName);
    // Should be "Win32_LogicalDisk"

    Console.WriteLine("NamespacePath: " +
      p.NamespacePath);
    // Should be "ComputerName\cimv2"

    Console.WriteLine("Server: " + 
      p.Server);
    // Should be "ComputerName"

    Console.WriteLine("Path: " +
      p.Path);
    // Should be "ComputerName\root\cimv2:
    // Win32_LogicalDisk.DeviceId="C:""

    Console.WriteLine("RelativePath: " +
      p.RelativePath);
    // Should be "Win32_LogicalDisk.DeviceID="C:""
  }
}
Imports System.Management


Public Class Sample
  Public Overloads Shared Function _
    Main(ByVal args() As String) As Integer

    ' Get the WMI class path
    Dim p As ManagementPath = _
      New ManagementPath( _
      "\\ComputerName\root" & _
      "\cimv2:Win32_LogicalDisk.DeviceID=""C:""")

    Console.WriteLine("IsClass: " & _
      p.IsClass)
    ' Should be False (because it is an instance)

    Console.WriteLine("IsInstance: " & _
      p.IsInstance)
    ' Should be True

    Console.WriteLine("ClassName: " & _
      p.ClassName)
    ' Should be "Win32_LogicalDisk"

    Console.WriteLine("NamespacePath: " & _
      p.NamespacePath)
    ' Should be "ComputerName\cimv2"

    Console.WriteLine("Server: " & _
      p.Server)
    ' Should be "ComputerName"

    Console.WriteLine("Path: " & _
      p.Path)
    ' Should be "ComputerName\root\cimv2:
    ' Win32_LogicalDisk.DeviceId="C:""

    Console.WriteLine("RelativePath: " & _
      p.RelativePath)
    ' Should be "Win32_LogicalDisk.DeviceID="C:""

  End Function
End Class

Uwagi

Wartość właściwościProperty Value

true, jeśli jest to ścieżka klasy; w przeciwnym razie false.true if this is a class path; otherwise, false.

Zabezpieczenia programu .NET Framework.NET Framework Security

Pełne zaufanie do bezpośredniego obiektu wywołującego.Full trust for the immediate caller. Ten element członkowski nie może być używany przez kod częściowo zaufany.This member cannot be used by partially trusted code. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie bibliotek z częściowo zaufanego kodu.For more information, see Using Libraries from Partially Trusted Code.

Dotyczy