ManagementQuery.QueryLanguage Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia język zapytania używany w ciągu zapytania, definiując format ciągu zapytania.Gets or sets the query language used in the query string, defining the format of the query string.

public:
 virtual property System::String ^ QueryLanguage { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public virtual string QueryLanguage { get; set; }
member this.QueryLanguage : string with get, set
Public Overridable Property QueryLanguage As String

Wartość właściwości

String

Zwraca String wartość zawierającą format ciągu zapytania.Returns a String value containing the format of the query string.

Uwagi

Wartość właściwościProperty Value

Można ustawić na dowolny obsługiwany język zapytań.Can be set to any supported query language. "WQL" to jedyna wartość obsługiwana wewnętrznie przez usługę WMI."WQL" is the only value supported intrinsically by WMI.

Zabezpieczenia.NET Framework.NET Framework Security

Pełne zaufanie do bezpośredniego wywołującego.Full trust for the immediate caller. Ten element członkowski nie może być używany przez kod częściowo zaufany.This member cannot be used by partially trusted code. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie bibliotek z częściowo zaufanego kodu.For more information, see Using Libraries from Partially Trusted Code.

Dotyczy