ManagementScope Klasa

Definicja

Reprezentuje zakres (przestrzeń nazw) operacji zarządzania.Represents a scope (namespace) for management operations.

public ref class ManagementScope : ICloneable
public class ManagementScope : ICloneable
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Management.ManagementScopeConverter))]
public class ManagementScope : ICloneable
type ManagementScope = class
  interface ICloneable
[<System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Management.ManagementScopeConverter))>]
type ManagementScope = class
  interface ICloneable
Public Class ManagementScope
Implements ICloneable
Dziedziczenie
ManagementScope
Atrybuty
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykład inicjuje nową ManagementScope z określoną ścieżką, a następnie łączy obiekt Scope z przestrzenią nazw usługi WMI.The following example initializes a new ManagementScope with a specific path and then connects the scope object to a WMI namespace. Przykład nawiązuje połączenie z przestrzenią nazw na komputerze zdalnym.The example connects to a namespace on a remote computer.

using System;
using System.Management;
public class RemoteConnect
{
  public static void Main()
  {
    /*// Build an options object for the remote connection
    //  if you plan to connect to the remote
    //  computer with a different user name
    //  and password than the one you are currently using

       ConnectionOptions options =
         new ConnectionOptions();

       // and then set the options.Username and
       // options.Password properties to the correct values
       // and also set
       // options.Authority = "ntlmdomain:DOMAIN";
       // and replace DOMAIN with the remote computer's
       // domain. You can also use Kerberos instead
       // of ntlmdomain.
    */

    // Make a connection to a remote computer.
    // Replace the "FullComputerName" section of the
    // string "\\\\FullComputerName\\root\\cimv2" with
    // the full computer name or IP address of the
    // remote computer.
    ManagementScope scope =
      new ManagementScope(
      "\\\\FullComputerName\\root\\cimv2");
    scope.Connect();

    // Use this code if you are connecting with a
    // different user name and password:
    //
    // ManagementScope scope =
    //  new ManagementScope(
    //    "\\\\FullComputerName\\root\\cimv2", options);
    // scope.Connect();

    //Query system for Operating System information
    ObjectQuery query = new ObjectQuery(
      "SELECT * FROM Win32_OperatingSystem");
    ManagementObjectSearcher searcher =
      new ManagementObjectSearcher(scope,query);

    ManagementObjectCollection queryCollection = searcher.Get();
    foreach ( ManagementObject m in queryCollection)
    {
      // Display the remote computer information
      Console.WriteLine("Computer Name : {0}",
        m["csname"]);
      Console.WriteLine("Windows Directory : {0}",
        m["WindowsDirectory"]);
      Console.WriteLine("Operating System: {0}",
        m["Caption"]);
      Console.WriteLine("Version: {0}", m["Version"]);
      Console.WriteLine("Manufacturer : {0}",
        m["Manufacturer"]);
    }
  }
}
Imports System.Management
Public Class RemoteConnect

  Public Overloads Shared Function Main( _
  ByVal args() As String) As Integer


    ' Build an options object for the remote connection
    ' if you plan to connect to the remote
    ' computer with a different user name
    ' and password than the one you are currently using

    ' Dim options As ConnectionOptions 
    ' options = new ConnectionOptions()

    ' Then set the options.Username and 
    ' options.Password properties to the correct values
    ' and also set 
    ' options.Authority = "ntlmdomain:DOMAIN"
    ' and replace DOMAIN with the remote computer's
    ' domain. You can also use Kerberos instead
    ' of ntlmdomain.


    ' Make a connection to a remote computer.
    ' Replace the "FullComputerName" section of the
    ' string "\\FullComputerName\root\cimv2" with
    ' the full computer name or IP address of the
    ' remote computer.
    Dim scope As ManagementScope
    scope = New ManagementScope( _
      "\\FullComputerName\root\cimv2")
    scope.Connect()

    ' Use this code if you are connecting with a 
    ' different user name and password:
    '
    ' Dim scope As ManagementScope
    ' scope = New ManagementScope( _
    '   "\\FullComputerName\root\cimv2", options)
    ' scope.Connect()

    ' Query system for Operating System information
    Dim query As ObjectQuery
    query = New ObjectQuery( _
      "SELECT * FROM Win32_OperatingSystem")
    Dim searcher As ManagementObjectSearcher
    searcher = _
      New ManagementObjectSearcher(scope, query)

    Dim queryCollection As ManagementObjectCollection
    queryCollection = searcher.Get()

    Dim m As ManagementObject
    For Each m In queryCollection
      ' Display the remote computer information
      Console.WriteLine("Computer Name : {0}", _
        m("csname"))
      Console.WriteLine("Windows Directory : {0}", _
        m("WindowsDirectory"))
      Console.WriteLine("Operating System: {0}", _
        m("Caption"))
      Console.WriteLine("Version: {0}", m("Version"))
      Console.WriteLine("Manufacturer : {0}", _
        m("Manufacturer"))
    Next

    Return 0
  End Function
End Class

Konstruktory

ManagementScope()

Inicjuje nowe wystąpienie ManagementScope klasy z wartościami domyślnymi.Initializes a new instance of the ManagementScope class, with default values. To jest Konstruktor bez parametrów.This is the parameterless constructor.

ManagementScope(ManagementPath)

Inicjuje nowe wystąpienie ManagementScope klasy reprezentującej określoną ścieżkę zakresu.Initializes a new instance of the ManagementScope class representing the specified scope path.

ManagementScope(ManagementPath, ConnectionOptions)

Inicjuje nowe wystąpienie ManagementScope klasy reprezentującej określoną ścieżkę zakresu przy użyciu określonych opcji.Initializes a new instance of the ManagementScope class representing the specified scope path, with the specified options.

ManagementScope(String)

Inicjuje nowe wystąpienie ManagementScope klasy reprezentującej określoną ścieżkę zakresu.Initializes a new instance of the ManagementScope class representing the specified scope path.

ManagementScope(String, ConnectionOptions)

Inicjuje nowe wystąpienie ManagementScope klasy reprezentującej określoną ścieżkę zakresu przy użyciu określonych opcji.Initializes a new instance of the ManagementScope class representing the specified scope path, with the specified options.

Właściwości

IsConnected

Pobiera wartość wskazującą, czy ManagementScope jest aktualnie powiązany z serwerem i przestrzenią nazw usługi WMI.Gets a value indicating whether the ManagementScope is currently bound to a WMI server and namespace.

Options

Pobiera lub ustawia opcje tworzenia połączenia WMI.Gets or sets options for making the WMI connection.

Path

Pobiera lub ustawia ścieżkę dla elementu ManagementScope .Gets or sets the path for the ManagementScope.

Metody

Clone()

Zwraca kopię obiektu.Returns a copy of the object.

Connect()

Nawiązuje połączenie ManagementScope z rzeczywistym zakresem usługi WMI.Connects this ManagementScope to the actual WMI scope.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

ICloneable.Clone()

Tworzy nowy obiekt, który jest kopią bieżącego wystąpienia.Creates a new object that is a copy of the current instance.

Dotyczy