ObjectPutEventArgs Klasa

Definicja

Przechowuje dane zdarzenia dla ObjectPut zdarzenia.Holds event data for the ObjectPut event.

public ref class ObjectPutEventArgs : System::Management::ManagementEventArgs
public class ObjectPutEventArgs : System.Management.ManagementEventArgs
type ObjectPutEventArgs = class
    inherit ManagementEventArgs
Public Class ObjectPutEventArgs
Inherits ManagementEventArgs
Dziedziczenie
ObjectPutEventArgs

Właściwości

Context

Pobiera kontekst operacji z powrotem z operacji, która wyzwoliła zdarzenie.Gets the operation context echoed back from the operation that triggered the event.

(Odziedziczone po ManagementEventArgs)
Path

Pobiera tożsamość obiektu, który został umieszczony.Gets the identity of the object that has been put.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy