MarshalByRefObject.GetLifetimeService Metoda

Definicja

Pobiera bieżący obiekt usługi okresu istnienia, który kontroluje zasady okresu istnienia dla tego wystąpienia.Retrieves the current lifetime service object that controls the lifetime policy for this instance.

public:
 System::Object ^ GetLifetimeService();
public:
 virtual System::Object ^ GetLifetimeService();
public object GetLifetimeService ();
[System.Security.SecurityCritical]
public object GetLifetimeService ();
member this.GetLifetimeService : unit -> obj
abstract member GetLifetimeService : unit -> obj
override this.GetLifetimeService : unit -> obj
Public Function GetLifetimeService () As Object

Zwraca

Object

Obiekt typu ILease używany do kontrolowania zasad okresu istnienia dla tego wystąpienia.An object of type ILease used to control the lifetime policy for this instance.

Atrybuty

Wyjątki

Bezpośredni obiekt wywołujący nie ma uprawnień do infrastruktury.The immediate caller does not have infrastructure permission.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat usług okresu istnienia, zobacz Klasa LifetimeServices.For more information about lifetime services, see the LifetimeServices class.

Dotyczy