MarshalByRefObject.GetLifetimeService Metoda

Definicja

Pobiera bieżący obiekt usługi okresu istnienia, który kontroluje zasady okresu istnienia dla tego wystąpienia.Retrieves the current lifetime service object that controls the lifetime policy for this instance.

public:
 virtual System::Object ^ GetLifetimeService();
[System.Security.SecurityCritical]
public object GetLifetimeService ();
abstract member GetLifetimeService : unit -> obj
override this.GetLifetimeService : unit -> obj
Public Function GetLifetimeService () As Object

Zwraca

Obiekt typu ILease służący do kontrolowania zasad okresu istnienia dla tego wystąpienia.An object of type ILease used to control the lifetime policy for this instance.

Atrybuty

Wyjątki

Bezpośredni obiekt wywołujący nie ma uprawnień do infrastruktury.The immediate caller does not have infrastructure permission.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat usług okresu istnienia, zobacz LifetimeServices Klasa.For more information about lifetime services, see the LifetimeServices class.

Zabezpieczenia

SecurityCriticalAttribute
Wymaga pełnego zaufania do bezpośredniego obiektu wywołującego.requires full trust for the immediate caller. Ten element członkowski nie może być używany przez częściowo zaufany lub przejrzysty kod.This member cannot be used by partially trusted or transparent code.

Dotyczy