Math.Acos(Double) Metoda

Definicja

Zwraca kąt, którego cosinus jest równy podanej liczbie.Returns the angle whose cosine is the specified number.

public:
 static double Acos(double d);
public static double Acos (double d);
static member Acos : double -> double
Public Shared Function Acos (d As Double) As Double

Parametry

d
Double

Liczba reprezentująca cosinus, gdzie d musi być większa lub równa-1, ale mniejsza lub równa 1.A number representing a cosine, where d must be greater than or equal to -1, but less than or equal to 1.

Zwraca

Kąt, θ, mierzony w radianach, taki jak 0 ≤ θ ≤ πAn angle, θ, measured in radians, such that 0 ≤θ≤π lub-or- NaN, jeśli d <-1 lub d > 1 lub d równa się NaN.NaN if d < -1 or d > 1 or d equals NaN.

Przykłady

W poniższym przykładzie zastosowano metodę Acos, aby pomóc w obliczaniu kątów wewnętrznych danego trapezu.The following example uses the Acos method to assist in the computation of the inner angles of a given trapezoid.

/// <summary>
/// The following class represents simple functionality of the trapezoid.
/// </summary>
using namespace System;

public ref class MathTrapezoidSample
{
private:
  double m_longBase;
  double m_shortBase;
  double m_leftLeg;
  double m_rightLeg;

public:
  MathTrapezoidSample( double longbase, double shortbase, double leftLeg, double rightLeg )
  {
   m_longBase = Math::Abs( longbase );
   m_shortBase = Math::Abs( shortbase );
   m_leftLeg = Math::Abs( leftLeg );
   m_rightLeg = Math::Abs( rightLeg );
  }


private:
  double GetRightSmallBase()
  {
   return (Math::Pow( m_rightLeg, 2.0 ) - Math::Pow( m_leftLeg, 2.0 ) + Math::Pow( m_longBase, 2.0 ) + Math::Pow( m_shortBase, 2.0 ) - 2 * m_shortBase * m_longBase) / (2 * (m_longBase - m_shortBase));
  }


public:
  double GetHeight()
  {
   double x = GetRightSmallBase();
   return Math::Sqrt( Math::Pow( m_rightLeg, 2.0 ) - Math::Pow( x, 2.0 ) );
  }

  double GetSquare()
  {
   return GetHeight() * m_longBase / 2.0;
  }

  double GetLeftBaseRadianAngle()
  {
   double sinX = GetHeight() / m_leftLeg;
   return Math::Round( Math::Asin( sinX ), 2 );
  }

  double GetRightBaseRadianAngle()
  {
   double x = GetRightSmallBase();
   double cosX = (Math::Pow( m_rightLeg, 2.0 ) + Math::Pow( x, 2.0 ) - Math::Pow( GetHeight(), 2.0 )) / (2 * x * m_rightLeg);
   return Math::Round( Math::Acos( cosX ), 2 );
  }

  double GetLeftBaseDegreeAngle()
  {
   double x = GetLeftBaseRadianAngle() * 180 / Math::PI;
   return Math::Round( x, 2 );
  }

  double GetRightBaseDegreeAngle()
  {
   double x = GetRightBaseRadianAngle() * 180 / Math::PI;
   return Math::Round( x, 2 );
  }

};

int main()
{
  MathTrapezoidSample^ trpz = gcnew MathTrapezoidSample( 20.0,10.0,8.0,6.0 );
  Console::WriteLine( "The trapezoid's bases are 20.0 and 10.0, the trapezoid's legs are 8.0 and 6.0" );
  double h = trpz->GetHeight();
  Console::WriteLine( "Trapezoid height is: {0}", h.ToString() );
  double dxR = trpz->GetLeftBaseRadianAngle();
  Console::WriteLine( "Trapezoid left base angle is: {0} Radians", dxR.ToString() );
  double dyR = trpz->GetRightBaseRadianAngle();
  Console::WriteLine( "Trapezoid right base angle is: {0} Radians", dyR.ToString() );
  double dxD = trpz->GetLeftBaseDegreeAngle();
  Console::WriteLine( "Trapezoid left base angle is: {0} Degrees", dxD.ToString() );
  double dyD = trpz->GetRightBaseDegreeAngle();
  Console::WriteLine( "Trapezoid left base angle is: {0} Degrees", dyD.ToString() );
}
/// <summary>
/// The following class represents simple functionality of the trapezoid.
/// </summary>
using System;

namespace MathClassCS
{
  class MathTrapezoidSample
  {
    private double m_longBase;
    private double m_shortBase;
    private double m_leftLeg;
    private double m_rightLeg;

    public MathTrapezoidSample(double longbase, double shortbase, double leftLeg, double rightLeg)
    {
      m_longBase = Math.Abs(longbase);
      m_shortBase = Math.Abs(shortbase);
      m_leftLeg = Math.Abs(leftLeg);
      m_rightLeg = Math.Abs(rightLeg);
    }

    private double GetRightSmallBase()
    {
      return (Math.Pow(m_rightLeg,2.0) - Math.Pow(m_leftLeg,2.0) + Math.Pow(m_longBase,2.0) + Math.Pow(m_shortBase,2.0) - 2* m_shortBase * m_longBase)/ (2*(m_longBase - m_shortBase));
    }

    public double GetHeight()
    {
      double x = GetRightSmallBase();
      return Math.Sqrt(Math.Pow(m_rightLeg,2.0) - Math.Pow(x,2.0));
    }

    public double GetSquare()
    {
      return GetHeight() * m_longBase / 2.0;
    }

    public double GetLeftBaseRadianAngle()
    {
      double sinX = GetHeight()/m_leftLeg;
      return Math.Round(Math.Asin(sinX),2);
    }

    public double GetRightBaseRadianAngle()
    {
      double x = GetRightSmallBase();
      double cosX = (Math.Pow(m_rightLeg,2.0) + Math.Pow(x,2.0) - Math.Pow(GetHeight(),2.0))/(2*x*m_rightLeg);
      return Math.Round(Math.Acos(cosX),2);
    }

    public double GetLeftBaseDegreeAngle()
    {
      double x = GetLeftBaseRadianAngle() * 180/ Math.PI;
      return Math.Round(x,2);
    }

    public double GetRightBaseDegreeAngle()
    {
      double x = GetRightBaseRadianAngle() * 180/ Math.PI;
      return Math.Round(x,2);
    }

    static void Main(string[] args)
    {
      MathTrapezoidSample trpz = new MathTrapezoidSample(20.0, 10.0, 8.0, 6.0);
      Console.WriteLine("The trapezoid's bases are 20.0 and 10.0, the trapezoid's legs are 8.0 and 6.0");
      double h = trpz.GetHeight();
      Console.WriteLine("Trapezoid height is: " + h.ToString());
      double dxR = trpz.GetLeftBaseRadianAngle();
      Console.WriteLine("Trapezoid left base angle is: " + dxR.ToString() + " Radians");
      double dyR = trpz.GetRightBaseRadianAngle();
      Console.WriteLine("Trapezoid right base angle is: " + dyR.ToString() + " Radians");
      double dxD = trpz.GetLeftBaseDegreeAngle();
      Console.WriteLine("Trapezoid left base angle is: " + dxD.ToString() + " Degrees");
      double dyD = trpz.GetRightBaseDegreeAngle();
      Console.WriteLine("Trapezoid left base angle is: " + dyD.ToString() + " Degrees");
    }
  }
}
'The following class represents simple functionality of the trapezoid.
Class MathTrapezoidSample

  Private m_longBase As Double
  Private m_shortBase As Double
  Private m_leftLeg As Double
  Private m_rightLeg As Double

  Public Sub New(ByVal longbase As Double, ByVal shortbase As Double, ByVal leftLeg As Double, ByVal rightLeg As Double)
    m_longBase = Math.Abs(longbase)
    m_shortBase = Math.Abs(shortbase)
    m_leftLeg = Math.Abs(leftLeg)
    m_rightLeg = Math.Abs(rightLeg)
  End Sub

  Private Function GetRightSmallBase() As Double
    GetRightSmallBase = (Math.Pow(m_rightLeg, 2) - Math.Pow(m_leftLeg, 2) + Math.Pow(m_longBase, 2) + Math.Pow(m_shortBase, 2) - 2 * m_shortBase * m_longBase) / (2 * (m_longBase - m_shortBase))
  End Function

  Public Function GetHeight() As Double
    Dim x As Double = GetRightSmallBase()
    GetHeight = Math.Sqrt(Math.Pow(m_rightLeg, 2) - Math.Pow(x, 2))
  End Function

  Public Function GetSquare() As Double
    GetSquare = GetHeight() * m_longBase / 2
  End Function

  Public Function GetLeftBaseRadianAngle() As Double
    Dim sinX As Double = GetHeight() / m_leftLeg
    GetLeftBaseRadianAngle = Math.Round(Math.Asin(sinX), 2)
  End Function

  Public Function GetRightBaseRadianAngle() As Double
    Dim x As Double = GetRightSmallBase()
    Dim cosX As Double = (Math.Pow(m_rightLeg, 2) + Math.Pow(x, 2) - Math.Pow(GetHeight(), 2)) / (2 * x * m_rightLeg)
    GetRightBaseRadianAngle = Math.Round(Math.Acos(cosX), 2)
  End Function

  Public Function GetLeftBaseDegreeAngle() As Double
    Dim x As Double = GetLeftBaseRadianAngle() * 180 / Math.PI
    GetLeftBaseDegreeAngle = Math.Round(x, 2)
  End Function

  Public Function GetRightBaseDegreeAngle() As Double
    Dim x As Double = GetRightBaseRadianAngle() * 180 / Math.PI
    GetRightBaseDegreeAngle = Math.Round(x, 2)
  End Function

  Public Shared Sub Main()
    Dim trpz As MathTrapezoidSample = New MathTrapezoidSample(20, 10, 8, 6)
    Console.WriteLine("The trapezoid's bases are 20.0 and 10.0, the trapezoid's legs are 8.0 and 6.0")
    Dim h As Double = trpz.GetHeight()
    Console.WriteLine("Trapezoid height is: " + h.ToString())
    Dim dxR As Double = trpz.GetLeftBaseRadianAngle()
    Console.WriteLine("Trapezoid left base angle is: " + dxR.ToString() + " Radians")
    Dim dyR As Double = trpz.GetRightBaseRadianAngle()
    Console.WriteLine("Trapezoid right base angle is: " + dyR.ToString() + " Radians")
    Dim dxD As Double = trpz.GetLeftBaseDegreeAngle()
    Console.WriteLine("Trapezoid left base angle is: " + dxD.ToString() + " Degrees")
    Dim dyD As Double = trpz.GetRightBaseDegreeAngle()
    Console.WriteLine("Trapezoid left base angle is: " + dyD.ToString() + " Degrees")
  End Sub
End Class

Uwagi

Pomnóż wartość zwracaną przez 180/Math.PI, aby skonwertować ją z radianów na stopnie.Multiply the return value by 180/Math.PI to convert from radians to degrees.

Dotyczy