Math.Atan2(Double, Double) Metoda

Definicja

Zwraca kąt, którego tangens jest ilorazem dwóch określonych liczb.Returns the angle whose tangent is the quotient of two specified numbers.

public:
 static double Atan2(double y, double x);
public static double Atan2 (double y, double x);
static member Atan2 : double * double -> double
Public Shared Function Atan2 (y As Double, x As Double) As Double

Parametry

y
Double

Współrzędna y punktu.The y coordinate of a point.

x
Double

Współrzędna x punktu.The x coordinate of a point.

Zwraca

Kąt θ, mierzony w radianach, taki jak π ≤ θ ≤ π, i Tan (θ) = y / x, gdzie (x, y) jest punktem w płaszczyźnie kartezjańskiego.An angle, θ, measured in radians, such that -π≤θ≤π, and tan(θ) = y / x, where (x, y) is a point in the Cartesian plane. Zwróć uwagę na następujące kwestie:Observe the following: -For (x, y) w ćwiartki 1, 0 < θ < π/2.- For (x, y) in quadrant 1, 0 < θ < π/2.

-For (x, y) w ćwiartki 2, π/2 < θ ≤ π.- For (x, y) in quadrant 2, π/2 < θ≤π.

-For (x, y) w ćwiartki 3,-π < θ <-π/2.- For (x, y) in quadrant 3, -π < θ < -π/2.

-For (x, y) w ćwiartki 4,-π/2 < θ < 0.- For (x, y) in quadrant 4, -π/2 < θ < 0.

Dla punktów na granicach ćwiartek wartość zwracana jest następująca:For points on the boundaries of the quadrants, the return value is the following: -Jeśli y jest 0, a x nie jest ujemna, θ = 0.- If y is 0 and x is not negative, θ = 0.

-Jeśli y jest 0, a x jest ujemna, θ = π.- If y is 0 and x is negative, θ = π.

-Jeśli y jest dodatnia, a x to 0, θ = π/2.- If y is positive and x is 0, θ = π/2.

-Jeśli y jest ujemna, a x to 0, θ =-π/2.- If y is negative and x is 0, θ = -π/2.

-Jeśli y jest 0, a x to 0, θ = 0.- If y is 0 and x is 0, θ = 0.

Jeśli x lub y jest NaNlub jeśli x i yPositiveInfinity lub NegativeInfinity, metoda zwraca NaN.If x or y is NaN, or if x and y are either PositiveInfinity or NegativeInfinity, the method returns NaN.

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano, jak obliczyć arcus tangens kąta i wektora.The following example demonstrates how to calculate the arctangent of an angle and a vector. Wartość wyników zostanie wyświetlona w konsoli programu.The resulting value is displayed in the console.

// This example demonstrates Math.Atan()
//              Math.Atan2()
//              Math.Tan()
using namespace System;
int main()
{
  double x = 1.0;
  double y = 2.0;
  double angle;
  double radians;
  double result;
  
  // Calculate the tangent of 30 degrees.
  angle = 30;
  radians = angle * (Math::PI / 180);
  result = Math::Tan( radians );
  Console::WriteLine( "The tangent of 30 degrees is {0}.", result );
  
  // Calculate the arctangent of the previous tangent.
  radians = Math::Atan( result );
  angle = radians * (180 / Math::PI);
  Console::WriteLine( "The previous tangent is equivalent to {0} degrees.", angle );
  
  // Calculate the arctangent of an angle.
  String^ line1 = "{0}The arctangent of the angle formed by the x-axis and ";
  String^ line2 = "a vector to point ({0},{1}) is {2}, ";
  String^ line3 = "which is equivalent to {0} degrees.";
  radians = Math::Atan2( y, x );
  angle = radians * (180 / Math::PI);
  Console::WriteLine( line1, Environment::NewLine );
  Console::WriteLine( line2, x, y, radians );
  Console::WriteLine( line3, angle );
}

/*
This example produces the following results:

The tangent of 30 degrees is 0.577350269189626.
The previous tangent is equivalent to 30 degrees.

The arctangent of the angle formed by the x-axis and
a vector to point (1,2) is 1.10714871779409,
which is equivalent to 63.434948822922 degrees.
*/
// This example demonstrates Math.Atan()
//              Math.Atan2()
//              Math.Tan()
using System;

class Sample 
{
  public static void Main() 
  {
  double x = 1.0;
  double y = 2.0;
  double angle;
  double radians;
  double result;

// Calculate the tangent of 30 degrees.
  angle = 30;
  radians = angle * (Math.PI/180);
  result = Math.Tan(radians);
  Console.WriteLine("The tangent of 30 degrees is {0}.", result);

// Calculate the arctangent of the previous tangent.
  radians = Math.Atan(result);
  angle = radians * (180/Math.PI);
  Console.WriteLine("The previous tangent is equivalent to {0} degrees.", angle);

// Calculate the arctangent of an angle.
  String line1 = "{0}The arctangent of the angle formed by the x-axis and ";
  String line2 = "a vector to point ({0},{1}) is {2}, ";
  String line3 = "which is equivalent to {0} degrees.";

  radians = Math.Atan2(y, x);
  angle = radians * (180/Math.PI);

  Console.WriteLine(line1, Environment.NewLine);
  Console.WriteLine(line2, x, y, radians);
  Console.WriteLine(line3, angle);
  }
}
/*
This example produces the following results:

The tangent of 30 degrees is 0.577350269189626.
The previous tangent is equivalent to 30 degrees.

The arctangent of the angle formed by the x-axis and
a vector to point (1,2) is 1.10714871779409,
which is equivalent to 63.434948822922 degrees.
*/
' This example demonstrates Math.Atan()
'              Math.Atan2()
'              Math.Tan()
Class Sample
  Public Shared Sub Main()
   Dim x As Double = 1.0
   Dim y As Double = 2.0
   Dim angle As Double
   Dim radians As Double
   Dim result As Double
   
   ' Calculate the tangent of 30 degrees.
   angle = 30
   radians = angle *(Math.PI / 180)
   result = Math.Tan(radians)
   Console.WriteLine("The tangent of 30 degrees is {0}.", result)
   
   ' Calculate the arctangent of the previous tangent.
   radians = Math.Atan(result)
   angle = radians *(180 / Math.PI)
   Console.WriteLine("The previous tangent is equivalent to {0} degrees.", angle)
   
   ' Calculate the arctangent of an angle.
   Dim line1 As [String] = "{0}The arctangent of the angle formed by the x-axis and "
   Dim line2 As [String] = "a vector to point ({0},{1}) is {2}, "
   Dim line3 As [String] = "which is equivalent to {0} degrees."
   
   radians = Math.Atan2(y, x)
   angle = radians *(180 / Math.PI)
   
   Console.WriteLine(line1, Environment.NewLine)
   Console.WriteLine(line2, x, y, radians)
   Console.WriteLine(line3, angle)
  End Sub
End Class
'
'This example produces the following results:
'
'The tangent of 30 degrees is 0.577350269189626.
'The previous tangent is equivalent to 30 degrees.
'
'The arctangent of the angle formed by the x-axis and
'a vector to point (1,2) is 1.10714871779409,
'which is equivalent to 63.434948822922 degrees.
'

Uwagi

Wartość zwracana to kąt w płaszczyźnie kartezjańskiego utworzony przez oś x, a wektor rozpoczynający się od źródła (0, 0) i kończący się w punkcie (x, y).The return value is the angle in the Cartesian plane formed by the x-axis, and a vector starting from the origin, (0,0), and terminating at the point, (x,y).

Dotyczy