Math.Atanh(Double) Metoda

Definicja

Zwraca kąt, którego tangens hiperboliczny jest równy podanej liczbie.Returns the angle whose hyperbolic tangent is the specified number.

public:
 static double Atanh(double d);
public static double Atanh (double d);
static member Atanh : double -> double
Public Shared Function Atanh (d As Double) As Double

Parametry

d
Double

Liczba reprezentująca tangens hiperboliczny, gdzie d musi być większa lub równa-1, ale mniejsza lub równa 1.A number representing a hyperbolic tangent, where d must be greater than or equal to -1, but less than or equal to 1.

Zwraca

Double

Kąt θ, mierzony w radianach, taki jak ∞ < θ < -1 lub 1 < θ < ∞.An angle, θ, measured in radians, such that -∞ < θ < -1, or 1 < θ < ∞.

-lub--or- NaN Jeśli d < -1 lub d > 1 lub d równa się NaN .NaN if d < -1 or d > 1 or d equals NaN.

Uwagi

Pomnóż wartość zwracaną przez 180/ Math.PI do konwersji z radianów na stopnie.Multiply the return value by 180/Math.PI to convert from radians to degrees.

Dotyczy