Math.BigMul(Int32, Int32) Metoda

Definicja

Tworzy pełny iloczyn liczby 2 32-bitowych.Produces the full product of two 32-bit numbers.

public:
 static long BigMul(int a, int b);
public static long BigMul (int a, int b);
static member BigMul : int * int -> int64
Public Shared Function BigMul (a As Integer, b As Integer) As Long

Parametry

a
Int32

Pierwsza liczba do pomnożenia.The first number to multiply.

b
Int32

Druga liczba do pomnożenia.The second number to multiply.

Zwraca

Liczba zawierająca iloczyn określonych liczb.The number containing the product of the specified numbers.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje użycie metody BigMul do obliczenia iloczynu dwóch wartości całkowitych.The following example demonstrates the use of the BigMul method to calculate the product of two integer values.

// This example demonstrates Math.BigMul()
using namespace System;
int main()
{
  int int1 = Int32::MaxValue;
  int int2 = Int32::MaxValue;
  Int64 longResult;
  
  //
  longResult = Math::BigMul( int1, int2 );
  Console::WriteLine( "Calculate the product of two Int32 values:" );
  Console::WriteLine( "{0} * {1} = {2}", int1, int2, longResult );
}

/*
This example produces the following results:
Calculate the product of two Int32 values:
2147483647 * 2147483647 = 4611686014132420609
*/
// This example demonstrates Math.BigMul()
using System;

class Sample 
{
  public static void Main() 
  {
  int int1 = Int32.MaxValue;
  int int2 = Int32.MaxValue;
  long longResult;
//
  longResult = Math.BigMul(int1, int2);
  Console.WriteLine("Calculate the product of two Int32 values:");
  Console.WriteLine("{0} * {1} = {2}", int1, int2, longResult);
  }
}
/*
This example produces the following results:
Calculate the product of two Int32 values:
2147483647 * 2147483647 = 4611686014132420609
*/
' This example demonstrates Math.BigMul()
Class Sample
  Public Shared Sub Main()
   Dim int1 As Integer = Int32.MaxValue
   Dim int2 As Integer = Int32.MaxValue
   Dim longResult As Long
   '
   longResult = Math.BigMul(int1, int2)
   Console.WriteLine("Calculate the product of two Int32 values:")
   Console.WriteLine("{0} * {1} = {2}", int1, int2, longResult)
  End Sub
End Class
'
'This example produces the following results:
'Calculate the product of two Int32 values:
'2147483647 * 2147483647 = 4611686014132420609
'

Dotyczy