Math.BitDecrement(Double) Metoda

Definicja

Zwraca następną najmniejszą wartość, która porównuje mniej niż x.Returns the next smallest value that compares less than x.

public:
 static double BitDecrement(double x);
public static double BitDecrement (double x);
static member BitDecrement : double -> double
Public Shared Function BitDecrement (x As Double) As Double

Parametry

x
Double

Wartość do zmniejszenia.The value to decrement.

Zwraca

Następna najmniejsza wartość, która porównuje mniej niż x.The next smallest value that compares less than x.

lub-or- NegativeInfinity, jeśli x jest równa NegativeInfinity.NegativeInfinity if x equals NegativeInfinity.

lub-or- NaN, jeśli x jest równa NaN.NaN if x equals NaN.

Dotyczy