Math.BitIncrement(Double) Metoda

Definicja

Zwraca następną największą wartość, która porównuje większe niż x .Returns the next largest value that compares greater than x.

public:
 static double BitIncrement(double x);
public static double BitIncrement (double x);
static member BitIncrement : double -> double
Public Shared Function BitIncrement (x As Double) As Double

Parametry

x
Double

Wartość do zwiększenia.The value to increment.

Zwraca

Double

Kolejna największa wartość, która porównuje więcej niż x .The next largest value that compares greater than x.

-lub--or- PositiveInfinity Jeśli x jest równe PositiveInfinity .PositiveInfinity if x equals PositiveInfinity.

-lub--or- NaN Jeśli x jest równe NaN .NaN if x equals NaN.

Dotyczy