Math.BitIncrement(Double) Metoda

Definicja

Zwraca następną największą wartość, która porównuje więcej niż x.Returns the next largest value that compares greater than x.

public:
 static double BitIncrement(double x);
public static double BitIncrement (double x);
static member BitIncrement : double -> double
Public Shared Function BitIncrement (x As Double) As Double

Parametry

x
Double

Wartość do zwiększenia.The value to increment.

Zwraca

Następna największa wartość, która porównuje więcej niż x.The next largest value that compares greater than x.

lub-or- PositiveInfinity, jeśli x jest równa PositiveInfinity.PositiveInfinity if x equals PositiveInfinity.

lub-or- NaN, jeśli x jest równa NaN.NaN if x equals NaN.

Dotyczy