Math.Exp(Double) Metoda

Definicja

Zwraca wartość e podniesioną do określonej potęgi.Returns e raised to the specified power.

public:
 static double Exp(double d);
public static double Exp (double d);
static member Exp : double -> double
Public Shared Function Exp (d As Double) As Double

Parametry

d
Double

Liczba określająca potęgę.A number specifying a power.

Zwraca

Double

Liczba e podniesiona do potęgi d .The number e raised to the power d. Jeśli jest d równa NaN lub PositiveInfinity , ta wartość jest zwracana.If d equals NaN or PositiveInfinity, that value is returned. Jeśli jest d równe NegativeInfinity , zwracana jest wartość 0.If d equals NegativeInfinity, 0 is returned.

Przykłady

Poniższy przykład używa Exp do szacowania niektórych tożsamości wykładniczych i logarytmicznych dla wybranych wartości.The following example uses Exp to evaluate certain exponential and logarithmic identities for selected values.

// Example for the Math::Exp( double ) method.
using namespace System;

// Evaluate logarithmic/exponential identity with a given argument.
void UseLnExp( double arg )
{
  
  // Evaluate e ^ ln(X) == ln(e ^ X) == X.
  Console::WriteLine( "\n   Math::Exp(Math::Log({0})) == {1:E16}\n"
  "   Math::Log(Math::Exp({0})) == {2:E16}", arg, Math::Exp( Math::Log( arg ) ), Math::Log( Math::Exp( arg ) ) );
}


// Evaluate exponential identities that are functions of two arguments.
void UseTwoArgs( double argX, double argY )
{
  
  // Evaluate (e ^ X) * (e ^ Y) == e ^ (X + Y).
  Console::WriteLine( "\nMath::Exp({0}) * Math::Exp({1}) == {2:E16}"
  "\n      Math::Exp({0} + {1}) == {3:E16}", argX, argY, Math::Exp( argX ) * Math::Exp( argY ), Math::Exp( argX + argY ) );
  
  // Evaluate (e ^ X) ^ Y == e ^ (X * Y).
  Console::WriteLine( " Math::Pow(Math::Exp({0}), {1}) == {2:E16}"
  "\n      Math::Exp({0} * {1}) == {3:E16}", argX, argY, Math::Pow( Math::Exp( argX ), argY ), Math::Exp( argX * argY ) );
  
  // Evaluate X ^ Y == e ^ (Y * ln(X)).
  Console::WriteLine( "      Math::Pow({0}, {1}) == {2:E16}"
  "\nMath::Exp({1} * Math::Log({0})) == {3:E16}", argX, argY, Math::Pow( argX, argY ), Math::Exp( argY * Math::Log( argX ) ) );
}

int main()
{
  Console::WriteLine( "This example of Math::Exp( double ) "
  "generates the following output.\n" );
  Console::WriteLine( "Evaluate [e ^ ln(X) == ln(e ^ X) == X] "
  "with selected values for X:" );
  UseLnExp( 0.1 );
  UseLnExp( 1.2 );
  UseLnExp( 4.9 );
  UseLnExp( 9.9 );
  Console::WriteLine( "\nEvaluate these identities with "
  "selected values for X and Y:" );
  Console::WriteLine( "  (e ^ X) * (e ^ Y) == e ^ (X + Y)" );
  Console::WriteLine( "  (e ^ X) ^ Y == e ^ (X * Y)" );
  Console::WriteLine( "  X ^ Y == e ^ (Y * ln(X))" );
  UseTwoArgs( 0.1, 1.2 );
  UseTwoArgs( 1.2, 4.9 );
  UseTwoArgs( 4.9, 9.9 );
}

/*
This example of Math::Exp( double ) generates the following output.

Evaluate [e ^ ln(X) == ln(e ^ X) == X] with selected values for X:

   Math::Exp(Math::Log(0.1)) == 1.0000000000000001E-001
   Math::Log(Math::Exp(0.1)) == 1.0000000000000008E-001

   Math::Exp(Math::Log(1.2)) == 1.2000000000000000E+000
   Math::Log(Math::Exp(1.2)) == 1.2000000000000000E+000

   Math::Exp(Math::Log(4.9)) == 4.9000000000000012E+000
   Math::Log(Math::Exp(4.9)) == 4.9000000000000004E+000

   Math::Exp(Math::Log(9.9)) == 9.9000000000000004E+000
   Math::Log(Math::Exp(9.9)) == 9.9000000000000004E+000

Evaluate these identities with selected values for X and Y:
  (e ^ X) * (e ^ Y) == e ^ (X + Y)
  (e ^ X) ^ Y == e ^ (X * Y)
  X ^ Y == e ^ (Y * ln(X))

Math::Exp(0.1) * Math::Exp(1.2) == 3.6692966676192444E+000
      Math::Exp(0.1 + 1.2) == 3.6692966676192444E+000
 Math::Pow(Math::Exp(0.1), 1.2) == 1.1274968515793757E+000
      Math::Exp(0.1 * 1.2) == 1.1274968515793757E+000
      Math::Pow(0.1, 1.2) == 6.3095734448019331E-002
Math::Exp(1.2 * Math::Log(0.1)) == 6.3095734448019344E-002

Math::Exp(1.2) * Math::Exp(4.9) == 4.4585777008251705E+002
      Math::Exp(1.2 + 4.9) == 4.4585777008251716E+002
 Math::Pow(Math::Exp(1.2), 4.9) == 3.5780924170885260E+002
      Math::Exp(1.2 * 4.9) == 3.5780924170885277E+002
      Math::Pow(1.2, 4.9) == 2.4433636334442981E+000
Math::Exp(4.9 * Math::Log(1.2)) == 2.4433636334442981E+000

Math::Exp(4.9) * Math::Exp(9.9) == 2.6764450551890982E+006
      Math::Exp(4.9 + 9.9) == 2.6764450551891015E+006
 Math::Pow(Math::Exp(4.9), 9.9) == 1.1684908531676833E+021
      Math::Exp(4.9 * 9.9) == 1.1684908531676829E+021
      Math::Pow(4.9, 9.9) == 6.8067718210957060E+006
Math::Exp(9.9 * Math::Log(4.9)) == 6.8067718210956985E+006
*/
// Example for the Math.Exp( double ) method.
using System;

class ExpDemo
{
  public static void Main()
  {
    Console.WriteLine(
      "This example of Math.Exp( double ) " +
      "generates the following output.\n" );
    Console.WriteLine(
      "Evaluate [e ^ ln(X) == ln(e ^ X) == X] " +
      "with selected values for X:" );

    UseLnExp(0.1);
    UseLnExp(1.2);
    UseLnExp(4.9);
    UseLnExp(9.9);

    Console.WriteLine(
      "\nEvaluate these identities with " +
      "selected values for X and Y:" );
    Console.WriteLine( "  (e ^ X) * (e ^ Y) == e ^ (X + Y)" );
    Console.WriteLine( "  (e ^ X) ^ Y == e ^ (X * Y)" );
    Console.WriteLine( "  X ^ Y == e ^ (Y * ln(X))" );

    UseTwoArgs(0.1, 1.2);
    UseTwoArgs(1.2, 4.9);
    UseTwoArgs(4.9, 9.9);
  }

  // Evaluate logarithmic/exponential identity with a given argument.
  static void UseLnExp(double arg)
  {
    // Evaluate e ^ ln(X) == ln(e ^ X) == X.
    Console.WriteLine(
      "\n   Math.Exp(Math.Log({0})) == {1:E16}\n" +
      "   Math.Log(Math.Exp({0})) == {2:E16}",
      arg, Math.Exp(Math.Log(arg)), Math.Log(Math.Exp(arg)) );
  }

  // Evaluate exponential identities that are functions of two arguments.
  static void UseTwoArgs(double argX, double argY)
  {
    // Evaluate (e ^ X) * (e ^ Y) == e ^ (X + Y).
    Console.WriteLine(
      "\nMath.Exp({0}) * Math.Exp({1}) == {2:E16}" +
      "\n     Math.Exp({0} + {1}) == {3:E16}",
      argX, argY, Math.Exp(argX) * Math.Exp(argY),
      Math.Exp(argX + argY) );

    // Evaluate (e ^ X) ^ Y == e ^ (X * Y).
    Console.WriteLine(
      " Math.Pow(Math.Exp({0}), {1}) == {2:E16}" +
      "\n     Math.Exp({0} * {1}) == {3:E16}",
      argX, argY, Math.Pow(Math.Exp(argX), argY),
      Math.Exp(argX * argY) );

    // Evaluate X ^ Y == e ^ (Y * ln(X)).
    Console.WriteLine(
      "      Math.Pow({0}, {1}) == {2:E16}" +
      "\nMath.Exp({1} * Math.Log({0})) == {3:E16}",
      argX, argY, Math.Pow(argX, argY),
      Math.Exp(argY * Math.Log(argX)) );
  }
}

/*
This example of Math.Exp( double ) generates the following output.

Evaluate [e ^ ln(X) == ln(e ^ X) == X] with selected values for X:

   Math.Exp(Math.Log(0.1)) == 1.0000000000000001E-001
   Math.Log(Math.Exp(0.1)) == 1.0000000000000008E-001

   Math.Exp(Math.Log(1.2)) == 1.2000000000000000E+000
   Math.Log(Math.Exp(1.2)) == 1.2000000000000000E+000

   Math.Exp(Math.Log(4.9)) == 4.9000000000000012E+000
   Math.Log(Math.Exp(4.9)) == 4.9000000000000004E+000

   Math.Exp(Math.Log(9.9)) == 9.9000000000000004E+000
   Math.Log(Math.Exp(9.9)) == 9.9000000000000004E+000

Evaluate these identities with selected values for X and Y:
  (e ^ X) * (e ^ Y) == e ^ (X + Y)
  (e ^ X) ^ Y == e ^ (X * Y)
  X ^ Y == e ^ (Y * ln(X))

Math.Exp(0.1) * Math.Exp(1.2) == 3.6692966676192444E+000
     Math.Exp(0.1 + 1.2) == 3.6692966676192444E+000
 Math.Pow(Math.Exp(0.1), 1.2) == 1.1274968515793757E+000
     Math.Exp(0.1 * 1.2) == 1.1274968515793757E+000
      Math.Pow(0.1, 1.2) == 6.3095734448019331E-002
Math.Exp(1.2 * Math.Log(0.1)) == 6.3095734448019344E-002

Math.Exp(1.2) * Math.Exp(4.9) == 4.4585777008251705E+002
     Math.Exp(1.2 + 4.9) == 4.4585777008251716E+002
 Math.Pow(Math.Exp(1.2), 4.9) == 3.5780924170885260E+002
     Math.Exp(1.2 * 4.9) == 3.5780924170885277E+002
      Math.Pow(1.2, 4.9) == 2.4433636334442981E+000
Math.Exp(4.9 * Math.Log(1.2)) == 2.4433636334442981E+000

Math.Exp(4.9) * Math.Exp(9.9) == 2.6764450551890982E+006
     Math.Exp(4.9 + 9.9) == 2.6764450551891015E+006
 Math.Pow(Math.Exp(4.9), 9.9) == 1.1684908531676833E+021
     Math.Exp(4.9 * 9.9) == 1.1684908531676829E+021
      Math.Pow(4.9, 9.9) == 6.8067718210957060E+006
Math.Exp(9.9 * Math.Log(4.9)) == 6.8067718210956985E+006
*/
' Example for the Math.Exp( Double ) method.
Module ExpDemo
  
  Sub Main()
    Console.WriteLine( _
      "This example of Math.Exp( Double ) " & _
      "generates the following output." & vbCrLf)
    Console.WriteLine( _
      "Evaluate [e ^ ln(X) == ln(e ^ X) == X] " & _
      "with selected values for X:")

    UseLnExp(0.1)
    UseLnExp(1.2)
    UseLnExp(4.9)
    UseLnExp(9.9)
     
    Console.WriteLine( vbCrLf & _
      "Evaluate these identities with selected values for X and Y:")
    Console.WriteLine("  (e ^ X) * (e ^ Y) = e ^ (X + Y)")
    Console.WriteLine("  (e ^ X) ^ Y = e ^ (X * Y)")
    Console.WriteLine("  X ^ Y = e ^ (Y * ln(X))")
     
    UseTwoArgs(0.1, 1.2)
    UseTwoArgs(1.2, 4.9)
    UseTwoArgs(4.9, 9.9)
  End Sub
    
  ' Evaluate logarithmic/exponential identity with a given argument.
  Sub UseLnExp(arg As Double)

    ' Evaluate e ^ ln(X) = ln(e ^ X) = X.
    Console.WriteLine( _
      vbCrLf & "   Math.Exp(Math.Log({0})) = {1:E16}" + _
      vbCrLf & "   Math.Log(Math.Exp({0})) = {2:E16}", _
      arg, Math.Exp(Math.Log(arg)), Math.Log(Math.Exp(arg)))
  End Sub
    
  ' Evaluate exponential identities that are functions of two arguments.
  Sub UseTwoArgs(argX As Double, argY As Double)

    ' Evaluate (e ^ X) * (e ^ Y) = e ^ (X + Y).
    Console.WriteLine( _
      vbCrLf & "Math.Exp({0}) * Math.Exp({1}) = {2:E16}" + _
      vbCrLf & "     Math.Exp({0} + {1}) = {3:E16}", _
      argX, argY, Math.Exp(argX) * Math.Exp(argY), _
      Math.Exp((argX + argY)))
     
    ' Evaluate (e ^ X) ^ Y = e ^ (X * Y).
    Console.WriteLine( _
      " Math.Pow(Math.Exp({0}), {1}) = {2:E16}" + _
      vbCrLf & "     Math.Exp({0} * {1}) = {3:E16}", _
      argX, argY, Math.Pow(Math.Exp(argX), argY), _
      Math.Exp((argX * argY)))
     
    ' Evaluate X ^ Y = e ^ (Y * ln(X)).
    Console.WriteLine( _
      "      Math.Pow({0}, {1}) = {2:E16}" + _
      vbCrLf & "Math.Exp({1} * Math.Log({0})) = {3:E16}", _
      argX, argY, Math.Pow(argX, argY), _
      Math.Exp((argY * Math.Log(argX))))

  End Sub
End Module 'ExpDemo

' This example of Math.Exp( Double ) generates the following output.
' 
' Evaluate [e ^ ln(X) == ln(e ^ X) == X] with selected values for X:
' 
'    Math.Exp(Math.Log(0.1)) = 1.0000000000000001E-001
'    Math.Log(Math.Exp(0.1)) = 1.0000000000000008E-001
' 
'    Math.Exp(Math.Log(1.2)) = 1.2000000000000000E+000
'    Math.Log(Math.Exp(1.2)) = 1.2000000000000000E+000
' 
'    Math.Exp(Math.Log(4.9)) = 4.9000000000000012E+000
'    Math.Log(Math.Exp(4.9)) = 4.9000000000000004E+000
' 
'    Math.Exp(Math.Log(9.9)) = 9.9000000000000004E+000
'    Math.Log(Math.Exp(9.9)) = 9.9000000000000004E+000
' 
' Evaluate these identities with selected values for X and Y:
'  (e ^ X) * (e ^ Y) = e ^ (X + Y)
'  (e ^ X) ^ Y = e ^ (X * Y)
'  X ^ Y = e ^ (Y * ln(X))
' 
' Math.Exp(0.1) * Math.Exp(1.2) = 3.6692966676192444E+000
'      Math.Exp(0.1 + 1.2) = 3.6692966676192444E+000
' Math.Pow(Math.Exp(0.1), 1.2) = 1.1274968515793757E+000
'      Math.Exp(0.1 * 1.2) = 1.1274968515793757E+000
'      Math.Pow(0.1, 1.2) = 6.3095734448019331E-002
' Math.Exp(1.2 * Math.Log(0.1)) = 6.3095734448019344E-002
' 
' Math.Exp(1.2) * Math.Exp(4.9) = 4.4585777008251705E+002
'      Math.Exp(1.2 + 4.9) = 4.4585777008251716E+002
' Math.Pow(Math.Exp(1.2), 4.9) = 3.5780924170885260E+002
'      Math.Exp(1.2 * 4.9) = 3.5780924170885277E+002
'      Math.Pow(1.2, 4.9) = 2.4433636334442981E+000
' Math.Exp(4.9 * Math.Log(1.2)) = 2.4433636334442981E+000
' 
' Math.Exp(4.9) * Math.Exp(9.9) = 2.6764450551890982E+006
'      Math.Exp(4.9 + 9.9) = 2.6764450551891015E+006
' Math.Pow(Math.Exp(4.9), 9.9) = 1.1684908531676833E+021
'      Math.Exp(4.9 * 9.9) = 1.1684908531676829E+021
'      Math.Pow(4.9, 9.9) = 6.8067718210957060E+006
' Math.Exp(9.9 * Math.Log(4.9)) = 6.8067718210956985E+006

Uwagi

e jest stałą matematyczną, której wartość wynosi około 2,71828.e is a mathematical constant whose value is approximately 2.71828.

Użyj Pow metody, aby obliczyć kompetencje innych baz.Use the Pow method to calculate powers of other bases.

Exp jest odwrotnością Log .Exp is the inverse of Log.

Dotyczy

Zobacz też