Math.Floor Metoda

Definicja

Zwraca największą wartość całkowitą mniejszą lub równą podanej liczbie.Returns the largest integral value less than or equal to the specified number.

Przeciążenia

Floor(Double)

Zwraca największą wartość całkowitą mniejszą lub równą podanej liczbie zmiennoprzecinkowej podwójnej precyzji.Returns the largest integral value less than or equal to the specified double-precision floating-point number.

Floor(Decimal)

Zwraca największą wartość całkowitą mniejszą lub równą określonej liczbie dziesiętnej.Returns the largest integral value less than or equal to the specified decimal number.

Uwagi

Zachowanie tej metody jest zgodne ze standardem IEEE 754, sekcja 4.The behavior of this method follows IEEE Standard 754, section 4. Tego rodzaju zaokrąglenie jest czasami nazywane zaokrąglaniem kierunku minus nieskończoność.This kind of rounding is sometimes called rounding toward negative infinity.

Floor(Double)

Zwraca największą wartość całkowitą mniejszą lub równą podanej liczbie zmiennoprzecinkowej podwójnej precyzji.Returns the largest integral value less than or equal to the specified double-precision floating-point number.

public:
 static double Floor(double d);
public static double Floor (double d);
static member Floor : double -> double
Public Shared Function Floor (d As Double) As Double

Parametry

d
Double

Liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji.A double-precision floating-point number.

Zwraca

Największa wartość całkowita mniejsza lub równa d.The largest integral value less than or equal to d. Jeśli d jest równa NaN, NegativeInfinitylub PositiveInfinity, zwracana jest wartość.If d is equal to NaN, NegativeInfinity, or PositiveInfinity, that value is returned.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje metodę Math.Floor(Double) i kontrastuje ją z metodą Ceiling(Double).The following example illustrates the Math.Floor(Double) method and contrasts it with the Ceiling(Double) method.

double[] values = {7.03, 7.64, 0.12, -0.12, -7.1, -7.6};
Console.WriteLine(" Value     Ceiling     Floor\n");
foreach (double value in values)
  Console.WriteLine("{0,7} {1,16} {2,14}", 
           value, Math.Ceiling(value), Math.Floor(value));
// The example displays the following output to the console:
//     Value     Ceiling     Floor
//    
//     7.03        8       7
//     7.64        8       7
//     0.12        1       0
//     -0.12        0       -1
//     -7.1        -7       -8
//     -7.6        -7       -8
Dim values() As Double = {7.03, 7.64, 0.12, -0.12, -7.1, -7.6}
Console.WriteLine(" Value     Ceiling     Floor")
Console.WriteLine()
For Each value As Double In values
  Console.WriteLine("{0,7} {1,16} {2,14}", _
           value, Math.Ceiling(value), Math.Floor(value))
Next  
' The example displays the following output to the console:
'     Value     Ceiling     Floor
'    
'     7.03        8       7
'     7.64        8       7
'     0.12        1       0
'     -0.12        0       -1
'     -7.1        -7       -8
'     -7.6        -7       -8

Uwagi

Zachowanie tej metody jest zgodne ze standardem IEEE 754, sekcja 4.The behavior of this method follows IEEE Standard 754, section 4. Tego rodzaju zaokrąglenie jest czasami nazywane zaokrąglaniem kierunku minus nieskończoność.This kind of rounding is sometimes called rounding toward negative infinity. Innymi słowy, jeśli d ma wartość dodatnią, dowolny składnik częściowy zostanie obcięty.In other words, if d is positive, any fractional component is truncated. Jeśli d jest ujemna, obecność dowolnego komponentu ułamkowego powoduje Zaokrąglenie do mniejszej liczby całkowitej.If d is negative, the presence of any fractional component causes it to be rounded to the smaller integer. Operacja tej metody różni się od metody Ceiling, która obsługuje zaokrąglenie w kierunku nieskończoności dodatniej.The operation of this method differs from the Ceiling method, which supports rounding toward positive infinity.

Począwszy od Visual Basic 15,8, wydajność konwersji podwójnej do liczby całkowitej jest zoptymalizowana, jeśli przekazujesz wartość zwróconą przez metodę Floor do którejkolwiek funkcji konwersjicałkowitej lub jeśli wartość podwójnej zwrócone przez Floor jest automatycznie konwertowana na liczbę całkowitą z opcją Strict ustawiona na off.Starting with Visual Basic 15.8, the performance of Double-to-integer conversion is optimized if you pass the value returned by the Floor method to the any of the integral conversion functions, or if the Double value returned by Floor is automatically converted to an integer with Option Strict set to Off. Ta optymalizacja umożliwia szybsze uruchamianie kodu — maksymalnie dwa razy w przypadku kodu, który wykonuje dużą liczbę konwersji na typy całkowite.This optimization allows code to run faster -- up to twice as fast for code that does a large number of conversions to integer types. Poniższy przykład ilustruje takie zoptymalizowane konwersje:The following example illustrates such optimized conversions:

Dim d1 As Double = 1043.75133
Dim i1 As Integer = CInt(Math.Ceiling(d1))    ' Result: 1043

Dim d2 As Double = 7968.4136
Dim i2 As Integer = CInt(Math.Ceiling(d2))    ' Result: 7968

Zobacz też

Floor(Decimal)

Zwraca największą wartość całkowitą mniejszą lub równą określonej liczbie dziesiętnej.Returns the largest integral value less than or equal to the specified decimal number.

public:
 static System::Decimal Floor(System::Decimal d);
public static decimal Floor (decimal d);
static member Floor : decimal -> decimal
Public Shared Function Floor (d As Decimal) As Decimal

Parametry

d
Decimal

Liczba dziesiętna.A decimal number.

Zwraca

Największa wartość całkowita mniejsza lub równa d.The largest integral value less than or equal to d. Należy zauważyć, że metoda zwraca wartość całkowitą typu Decimal.Note that the method returns an integral value of type Decimal.

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje metodę Math.Floor(Decimal) i kontrastuje ją z metodą Ceiling(Decimal).The following example illustrates the Math.Floor(Decimal) method and contrasts it with the Ceiling(Decimal) method.

decimal[] values = {7.03m, 7.64m, 0.12m, -0.12m, -7.1m, -7.6m};
Console.WriteLine(" Value     Ceiling     Floor\n");
foreach (decimal value in values)
  Console.WriteLine("{0,7} {1,16} {2,14}", 
           value, Math.Ceiling(value), Math.Floor(value));
// The example displays the following output to the console:
//     Value     Ceiling     Floor
//    
//     7.03        8       7
//     7.64        8       7
//     0.12        1       0
//     -0.12        0       -1
//     -7.1        -7       -8
//     -7.6        -7       -8
Dim values() As Decimal = {7.03d, 7.64d, 0.12d, -0.12d, -7.1d, -7.6d}
Console.WriteLine(" Value     Ceiling     Floor")
Console.WriteLine()
For Each value As Decimal In values
  Console.WriteLine("{0,7} {1,16} {2,14}", _
           value, Math.Ceiling(value), Math.Floor(value))
Next  
' The example displays the following output to the console:
'     Value     Ceiling     Floor
'    
'     7.03        8       7
'     7.64        8       7
'     0.12        1       0
'     -0.12        0       -1
'     -7.1        -7       -8
'     -7.6        -7       -8

Uwagi

Zachowanie tej metody jest zgodne ze standardem IEEE 754, sekcja 4.The behavior of this method follows IEEE Standard 754, section 4. Tego rodzaju zaokrąglenie jest czasami nazywane zaokrąglaniem kierunku minus nieskończoność.This kind of rounding is sometimes called rounding toward negative infinity. Innymi słowy, jeśli d ma wartość dodatnią, dowolny składnik częściowy zostanie obcięty.In other words, if d is positive, any fractional component is truncated. Jeśli d jest ujemna, obecność dowolnego komponentu ułamkowego powoduje Zaokrąglenie do mniejszej liczby całkowitej.If d is negative, the presence of any fractional component causes it to be rounded to the smaller integer. Operacja tej metody różni się od metody Ceiling, która obsługuje zaokrąglenie w kierunku nieskończoności dodatniej.The operation of this method differs from the Ceiling method, which supports rounding toward positive infinity.

Zobacz też

Dotyczy