Math.ILogB(Double) Metoda

Definicja

Zwraca logarytm dziesiętny z podanej liczby.Returns the base 2 integer logarithm of a specified number.

public:
 static int ILogB(double x);
public static int ILogB (double x);
static member ILogB : double -> int
Public Shared Function ILogB (x As Double) As Integer

Parametry

x
Double

Liczba, której LOGARYTM ma zostać znaleziony.The number whose logarithm is to be found.

Zwraca

Int32

Jedna z wartości w tabeli poniżej.One of the values in the following table.

x konstruktorax parameter Wartość zwracanaReturn value
DomyślneDefault Dziennik w postaci liczby całkowitej 2, x czyli (int) log2 — ( x ).The base 2 integer log of x; that is, (int)log2(x).
ZeroZero MinValue
Równe NaN lub PositiveInfinity lub NegativeInfinityEqual to NaN or PositiveInfinity or NegativeInfinityMaxValue

Uwagi

Parametr x jest określony jako numer podstawowy 10.Parameter x is specified as a base 10 number.

Dotyczy