Math.Log10(Double) Metoda

Definicja

Zwraca logarytm dziesiętny z podanej liczby.Returns the base 10 logarithm of a specified number.

public:
 static double Log10(double d);
public static double Log10 (double d);
static member Log10 : double -> double
Public Shared Function Log10 (d As Double) As Double

Parametry

d
Double

Liczba, której LOGARYTM ma zostać znaleziony.A number whose logarithm is to be found.

Zwraca

Jedna z wartości w tabeli poniżej.One of the values in the following table.

d parametrd parameter Wartość zwracanaReturn value
DodatniePositive Dziennik podstawowej 10 d; oznacza to, że logowanie 10d.The base 10 log of d; that is, log 10d.
ZeroZero NegativeInfinity
UjemneNegative NaN
Równe NaNEqual to NaNNaN
Równe PositiveInfinityEqual to PositiveInfinityPositiveInfinity

Przykłady

W poniższym przykładzie zastosowano metodę Log10 do zwrócenia logarytmu podstawowego 10 dla wybranych wartości.The following example uses the Log10 method to return the base 10 logarithm for selected values.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   double[] numbers = {-1, 0, .105, .5, .798, 1, 4, 6.9, 10, 50, 
             100, 500, 1000, Double.MaxValue};
   
   foreach (double number in numbers)
     Console.WriteLine("The base 10 log of {0} is {1}.", 
              number, Math.Log10(number));
  }
}
// The example dislays the following output:
//    The base 10 log of -1 is NaN.
//    The base 10 log of 0 is -Infinity.
//    The base 10 log of 0.105 is -0.978810700930062.
//    The base 10 log of 0.5 is -0.301029995663981.
//    The base 10 log of 0.798 is -0.0979971086492706.
//    The base 10 log of 1 is 0.
//    The base 10 log of 4 is 0.602059991327962.
//    The base 10 log of 6.9 is 0.838849090737255.
//    The base 10 log of 10 is 1.
//    The base 10 log of 50 is 1.69897000433602.
//    The base 10 log of 100 is 2.
//    The base 10 log of 500 is 2.69897000433602.
//    The base 10 log of 1000 is 3.
//    The base 10 log of 1.79769313486232E+308 is 308.254715559917.
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim numbers() As Double = {-1, 0, .105, .5, .798, 1, 4, 6.9, 10, 50, _
                 100, 500, 1000, Double.MaxValue}
   
   For Each number As Double In numbers
     Console.WriteLine("The base 10 log of {0} is {1}.", _
              number, Math.Log10(number))
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    The base 10 log of -1 is NaN.
'    The base 10 log of 0 is -Infinity.
'    The base 10 log of 0.105 is -0.978810700930062.
'    The base 10 log of 0.5 is -0.301029995663981.
'    The base 10 log of 0.798 is -0.0979971086492706.
'    The base 10 log of 1 is 0.
'    The base 10 log of 4 is 0.602059991327962.
'    The base 10 log of 6.9 is 0.838849090737255.
'    The base 10 log of 10 is 1.
'    The base 10 log of 50 is 1.69897000433602.
'    The base 10 log of 100 is 2.
'    The base 10 log of 500 is 2.69897000433602.
'    The base 10 log of 1000 is 3.
'    The base 10 log of 1.79769313486232E+308 is 308.254715559917.

Uwagi

Parametr d jest określony jako numer podstawowy 10.Parameter d is specified as a base 10 number.

Dotyczy