Math.Log Metoda

Definicja

Zwraca wartość logarytmu określonej liczby.Returns the logarithm of a specified number.

Przeciążenia

Log(Double)

Zwraca logarytm naturalny (podstawowy e) podanej liczby.Returns the natural (base e) logarithm of a specified number.

Log(Double, Double)

Zwraca logarytm o podanej liczbie w określonej bazie.Returns the logarithm of a specified number in a specified base.

Log(Double)

Zwraca logarytm naturalny (podstawowy e) podanej liczby.Returns the natural (base e) logarithm of a specified number.

public:
 static double Log(double d);
public static double Log (double d);
static member Log : double -> double
Public Shared Function Log (d As Double) As Double

Parametry

d
Double

Liczba, której LOGARYTM ma zostać znaleziony.The number whose logarithm is to be found.

Zwraca

Jedna z wartości w tabeli poniżej.One of the values in the following table.

d parametrd parameter Wartość zwracanaReturn value
DodatniePositive Logarytm naturalny d; to jest, LN dlub log e dThe natural logarithm of d; that is, ln d, or log e d
ZeroZero NegativeInfinity
UjemneNegative NaN
Równe NaNEqual to NaNNaN
Równe PositiveInfinityEqual to PositiveInfinityPositiveInfinity

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje metodę Log.The following example illustrates the Log method.

using System;
public class Example
{
  public static void Main()
  {
   Console.WriteLine(" Evaluate this identity with selected values for X:");
   Console.WriteLine("               ln(x) = 1 / log[X](B)");
   Console.WriteLine();
     
   double[] XArgs = { 1.2, 4.9, 9.9, 0.1 };
  
   foreach (double argX in XArgs)
   {
     // Find natural log of argX.
     Console.WriteLine("           Math.Log({0}) = {1:E16}",
              argX, Math.Log(argX));

     // Evaluate 1 / log[X](e).
     Console.WriteLine("       1.0 / Math.Log(e, {0}) = {1:E16}",
              argX, 1.0 / Math.Log(Math.E, argX));
     Console.WriteLine();
   }
  }  
}
// This example displays the following output:
//     Evaluate this identity with selected values for X:
//                   ln(x) = 1 / log[X](B)
//    
//               Math.Log(1.2) = 1.8232155679395459E-001
//          1.0 / Math.Log(e, 1.2) = 1.8232155679395459E-001
//    
//               Math.Log(4.9) = 1.5892352051165810E+000
//          1.0 / Math.Log(e, 4.9) = 1.5892352051165810E+000
//    
//               Math.Log(9.9) = 2.2925347571405443E+000
//          1.0 / Math.Log(e, 9.9) = 2.2925347571405443E+000
//    
//               Math.Log(0.1) = -2.3025850929940455E+000
//          1.0 / Math.Log(e, 0.1) = -2.3025850929940455E+000
Module Example
  Sub Main()
   Console.WriteLine( _
     " Evaluate this identity with selected values for X:")
   Console.WriteLine("               ln(x) = 1 / log[X](B)")
   Console.WriteLine()
     
   Dim XArgs() As Double = { 1.2, 4.9, 9.9, 0.1 }
  
   For Each argX As Double In XArgs
     ' Find natural log of argX.
     Console.WriteLine("           Math.Log({0}) = {1:E16}", _
              argX, Math.Log(argX))

     ' Evaluate 1 / log[X](e).
     Console.WriteLine("       1.0 / Math.Log(e, {0}) = {1:E16}", _
              argX, 1.0 / Math.Log(Math.E, argX))
     Console.WriteLine()
   Next
  End Sub 
End Module
' This example displays the following output:
'     Evaluate this identity with selected values for X:
'                   ln(x) = 1 / log[X](B)
'    
'               Math.Log(1.2) = 1.8232155679395459E-001
'          1.0 / Math.Log(e, 1.2) = 1.8232155679395459E-001
'    
'               Math.Log(4.9) = 1.5892352051165810E+000
'          1.0 / Math.Log(e, 4.9) = 1.5892352051165810E+000
'    
'               Math.Log(9.9) = 2.2925347571405443E+000
'          1.0 / Math.Log(e, 9.9) = 2.2925347571405443E+000
'    
'               Math.Log(0.1) = -2.3025850929940455E+000
'          1.0 / Math.Log(e, 0.1) = -2.3025850929940455E+000

Uwagi

Parametr d jest określony jako numer podstawowy 10.Parameter d is specified as a base 10 number.

Zobacz też

Log(Double, Double)

Zwraca logarytm o podanej liczbie w określonej bazie.Returns the logarithm of a specified number in a specified base.

public:
 static double Log(double a, double newBase);
public static double Log (double a, double newBase);
static member Log : double * double -> double
Public Shared Function Log (a As Double, newBase As Double) As Double

Parametry

a
Double

Liczba, której LOGARYTM ma zostać znaleziony.The number whose logarithm is to be found.

newBase
Double

Podstawa logarytmu.The base of the logarithm.

Zwraca

Jedna z wartości w tabeli poniżej.One of the values in the following table. (+ Nieskończoność oznacza PositiveInfinity,-nieskończoności oznacza NegativeInfinityi NaN oznacza NaN).(+Infinity denotes PositiveInfinity, -Infinity denotes NegativeInfinity, and NaN denotes NaN.)

anewBase Wartość zwracanaReturn value
a> 0a> 0 (0 <newBase< 1)-lub-(newBase> 1)(0 <newBase< 1) -or-(newBase> 1) lognewBase (a)lognewBase(a)
a< 0a< 0 (dowolna wartość)(any value) {1&gt;NaN&lt;1}NaN
(dowolna wartość)(any value) newBase< 0newBase< 0 {1&gt;NaN&lt;1}NaN
a != 1a != 1 newBase = 0newBase = 0 {1&gt;NaN&lt;1}NaN
a != 1a != 1 newBase = + nieskończonośćnewBase = +Infinity {1&gt;NaN&lt;1}NaN
a = NaNa = NaN (dowolna wartość)(any value) {1&gt;NaN&lt;1}NaN
(dowolna wartość)(any value) newBase = NaNnewBase = NaN {1&gt;NaN&lt;1}NaN
(dowolna wartość)(any value) newBase = 1newBase = 1 {1&gt;NaN&lt;1}NaN
a = 0a = 0 0 <newBase< 10 <newBase< 1 + Nieskończoność+Infinity
a = 0a = 0 newBase> 1newBase> 1 -Nieskończoność-Infinity
a = + nieskończonośća = +Infinity 0 <newBase< 10 <newBase< 1 -Nieskończoność-Infinity
a = + nieskończonośća = +Infinity newBase> 1newBase> 1 + Nieskończoność+Infinity
a = 1a = 1 newBase = 0newBase = 0 00
a = 1a = 1 newBase = + nieskończonośćnewBase = +Infinity 00

Przykłady

Poniższy przykład używa Log do szacowania niektórych tożsamości logarytmicznych dla wybranych wartości.The following example uses Log to evaluate certain logarithmic identities for selected values.

// Example for the Math::Log( double ) and Math::Log( double, double ) methods.
using namespace System;

// Evaluate logarithmic identities that are functions of two arguments.
void UseBaseAndArg( double argB, double argX )
{
  
  // Evaluate log(B)[X] == 1 / log(X)[B].
  Console::WriteLine( "\n           Math::Log({1}, {0}) == {2:E16}"
  "\n        1.0 / Math::Log({0}, {1}) == {3:E16}", argB, argX, Math::Log( argX, argB ), 1.0 / Math::Log( argB, argX ) );
  
  // Evaluate log(B)[X] == ln[X] / ln[B].
  Console::WriteLine( "     Math::Log({1}) / Math::Log({0}) == {2:E16}", argB, argX, Math::Log( argX ) / Math::Log( argB ) );
  
  // Evaluate log(B)[X] == log(B)[e] * ln[X].
  Console::WriteLine( "Math::Log(Math::E, {0}) * Math::Log({1}) == {2:E16}", argB, argX, Math::Log( Math::E, argB ) * Math::Log( argX ) );
}

void main()
{
  Console::WriteLine( "This example of Math::Log( double ) and "
  "Math::Log( double, double )\n"
  "generates the following output.\n" );
  Console::WriteLine( "Evaluate these identities with "
  "selected values for X and B (base):" );
  Console::WriteLine( "  log(B)[X] == 1 / log(X)[B]" );
  Console::WriteLine( "  log(B)[X] == ln[X] / ln[B]" );
  Console::WriteLine( "  log(B)[X] == log(B)[e] * ln[X]" );
  UseBaseAndArg( 0.1, 1.2 );
  UseBaseAndArg( 1.2, 4.9 );
  UseBaseAndArg( 4.9, 9.9 );
  UseBaseAndArg( 9.9, 0.1 );
}

/*
This example of Math::Log( double ) and Math::Log( double, double )
generates the following output.

Evaluate these identities with selected values for X and B (base):
  log(B)[X] == 1 / log(X)[B]
  log(B)[X] == ln[X] / ln[B]
  log(B)[X] == log(B)[e] * ln[X]

           Math::Log(1.2, 0.1) == -7.9181246047624818E-002
        1.0 / Math::Log(0.1, 1.2) == -7.9181246047624818E-002
     Math::Log(1.2) / Math::Log(0.1) == -7.9181246047624818E-002
Math::Log(Math::E, 0.1) * Math::Log(1.2) == -7.9181246047624804E-002

           Math::Log(4.9, 1.2) == 8.7166610085093179E+000
        1.0 / Math::Log(1.2, 4.9) == 8.7166610085093161E+000
     Math::Log(4.9) / Math::Log(1.2) == 8.7166610085093179E+000
Math::Log(Math::E, 1.2) * Math::Log(4.9) == 8.7166610085093179E+000

           Math::Log(9.9, 4.9) == 1.4425396251981288E+000
        1.0 / Math::Log(4.9, 9.9) == 1.4425396251981288E+000
     Math::Log(9.9) / Math::Log(4.9) == 1.4425396251981288E+000
Math::Log(Math::E, 4.9) * Math::Log(9.9) == 1.4425396251981288E+000

           Math::Log(0.1, 9.9) == -1.0043839404494075E+000
        1.0 / Math::Log(9.9, 0.1) == -1.0043839404494075E+000
     Math::Log(0.1) / Math::Log(9.9) == -1.0043839404494075E+000
Math::Log(Math::E, 9.9) * Math::Log(0.1) == -1.0043839404494077E+000
*/
// Example for the Math.Log( double ) and Math.Log( double, double ) methods.
using System;

class LogDLogDD
{
  public static void Main() 
  {
    Console.WriteLine( 
      "This example of Math.Log( double ) and " +
      "Math.Log( double, double )\n" +
      "generates the following output.\n" );
    Console.WriteLine( 
      "Evaluate these identities with " +
      "selected values for X and B (base):" );
    Console.WriteLine( "  log(B)[X] == 1 / log(X)[B]" );
    Console.WriteLine( "  log(B)[X] == ln[X] / ln[B]" );
    Console.WriteLine( "  log(B)[X] == log(B)[e] * ln[X]" );

    UseBaseAndArg(0.1, 1.2);
    UseBaseAndArg(1.2, 4.9);
    UseBaseAndArg(4.9, 9.9);
    UseBaseAndArg(9.9, 0.1);
  }

  // Evaluate logarithmic identities that are functions of two arguments.
  static void UseBaseAndArg(double argB, double argX)
  {
    // Evaluate log(B)[X] == 1 / log(X)[B].
    Console.WriteLine( 
      "\n          Math.Log({1}, {0}) == {2:E16}" + 
      "\n       1.0 / Math.Log({0}, {1}) == {3:E16}", 
      argB, argX, Math.Log(argX, argB),
      1.0 / Math.Log(argB, argX) );

    // Evaluate log(B)[X] == ln[X] / ln[B].
    Console.WriteLine( 
      "    Math.Log({1}) / Math.Log({0}) == {2:E16}",
      argB, argX, Math.Log(argX) / Math.Log(argB) );

    // Evaluate log(B)[X] == log(B)[e] * ln[X].
    Console.WriteLine( 
      "Math.Log(Math.E, {0}) * Math.Log({1}) == {2:E16}", 
      argB, argX, Math.Log(Math.E, argB) * Math.Log(argX) );
  }
}

/*
This example of Math.Log( double ) and Math.Log( double, double )
generates the following output.

Evaluate these identities with selected values for X and B (base):
  log(B)[X] == 1 / log(X)[B]
  log(B)[X] == ln[X] / ln[B]
  log(B)[X] == log(B)[e] * ln[X]

          Math.Log(1.2, 0.1) == -7.9181246047624818E-002
       1.0 / Math.Log(0.1, 1.2) == -7.9181246047624818E-002
    Math.Log(1.2) / Math.Log(0.1) == -7.9181246047624818E-002
Math.Log(Math.E, 0.1) * Math.Log(1.2) == -7.9181246047624804E-002

          Math.Log(4.9, 1.2) == 8.7166610085093179E+000
       1.0 / Math.Log(1.2, 4.9) == 8.7166610085093161E+000
    Math.Log(4.9) / Math.Log(1.2) == 8.7166610085093179E+000
Math.Log(Math.E, 1.2) * Math.Log(4.9) == 8.7166610085093179E+000

          Math.Log(9.9, 4.9) == 1.4425396251981288E+000
       1.0 / Math.Log(4.9, 9.9) == 1.4425396251981288E+000
    Math.Log(9.9) / Math.Log(4.9) == 1.4425396251981288E+000
Math.Log(Math.E, 4.9) * Math.Log(9.9) == 1.4425396251981288E+000

          Math.Log(0.1, 9.9) == -1.0043839404494075E+000
       1.0 / Math.Log(9.9, 0.1) == -1.0043839404494075E+000
    Math.Log(0.1) / Math.Log(9.9) == -1.0043839404494075E+000
Math.Log(Math.E, 9.9) * Math.Log(0.1) == -1.0043839404494077E+000
*/
' Example for the Math.Log( Double ) and Math.Log( Double, Double ) methods.
Module LogDLogDD
  
  Sub Main()
    Console.WriteLine( _
      "This example of Math.Log( Double ) and " + _
      "Math.Log( Double, Double )" & vbCrLf & _
      "generates the following output." & vbCrLf)
    Console.WriteLine( _
      "Evaluate these identities with selected " & _
      "values for X and B (base):")
    Console.WriteLine("  log(B)[X] = 1 / log(X)[B]")
    Console.WriteLine("  log(B)[X] = ln[X] / ln[B]")
    Console.WriteLine("  log(B)[X] = log(B)[e] * ln[X]")
     
    UseBaseAndArg(0.1, 1.2)
    UseBaseAndArg(1.2, 4.9)
    UseBaseAndArg(4.9, 9.9)
    UseBaseAndArg(9.9, 0.1)
  End Sub
    
  ' Evaluate logarithmic identities that are functions of two arguments.
  Sub UseBaseAndArg(argB As Double, argX As Double)

    ' Evaluate log(B)[X] = 1 / log(X)[B].
    Console.WriteLine( _
      vbCrLf & "          Math.Log({1}, {0}) = {2:E16}" + _
      vbCrLf & "       1.0 / Math.Log({0}, {1}) = {3:E16}", _
      argB, argX, Math.Log(argX, argB), _
      1.0 / Math.Log(argB, argX))
     
    ' Evaluate log(B)[X] = ln[X] / ln[B].
    Console.WriteLine( _
      "    Math.Log({1}) / Math.Log({0}) = {2:E16}", _
      argB, argX, Math.Log(argX) / Math.Log(argB))
     
    ' Evaluate log(B)[X] = log(B)[e] * ln[X].
    Console.WriteLine( _
      "Math.Log(Math.E, {0}) * Math.Log({1}) = {2:E16}", _
      argB, argX, Math.Log(Math.E, argB) * Math.Log(argX))

  End Sub
End Module 'LogDLogDD

' This example of Math.Log( Double ) and Math.Log( Double, Double )
' generates the following output.
' 
' Evaluate these identities with selected values for X and B (base):
'  log(B)[X] = 1 / log(X)[B]
'  log(B)[X] = ln[X] / ln[B]
'  log(B)[X] = log(B)[e] * ln[X]
' 
'          Math.Log(1.2, 0.1) = -7.9181246047624818E-002
'       1.0 / Math.Log(0.1, 1.2) = -7.9181246047624818E-002
'     Math.Log(1.2) / Math.Log(0.1) = -7.9181246047624818E-002
' Math.Log(Math.E, 0.1) * Math.Log(1.2) = -7.9181246047624804E-002
' 
'          Math.Log(4.9, 1.2) = 8.7166610085093179E+000
'       1.0 / Math.Log(1.2, 4.9) = 8.7166610085093161E+000
'     Math.Log(4.9) / Math.Log(1.2) = 8.7166610085093179E+000
' Math.Log(Math.E, 1.2) * Math.Log(4.9) = 8.7166610085093179E+000
' 
'          Math.Log(9.9, 4.9) = 1.4425396251981288E+000
'       1.0 / Math.Log(4.9, 9.9) = 1.4425396251981288E+000
'     Math.Log(9.9) / Math.Log(4.9) = 1.4425396251981288E+000
' Math.Log(Math.E, 4.9) * Math.Log(9.9) = 1.4425396251981288E+000
' 
'          Math.Log(0.1, 9.9) = -1.0043839404494075E+000
'       1.0 / Math.Log(9.9, 0.1) = -1.0043839404494075E+000
'     Math.Log(0.1) / Math.Log(9.9) = -1.0043839404494075E+000
' Math.Log(Math.E, 9.9) * Math.Log(0.1) = -1.0043839404494077E+000

Dotyczy