Math.Pow(Double, Double) Metoda

Definicja

Zwraca określoną liczbę podniesioną do określonej potęgi.Returns a specified number raised to the specified power.

public:
 static double Pow(double x, double y);
public static double Pow (double x, double y);
static member Pow : double * double -> double
Public Shared Function Pow (x As Double, y As Double) As Double

Parametry

x
Double

Liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji, która ma zostać podniesiona do potęgi.A double-precision floating-point number to be raised to a power.

y
Double

Liczba zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji, która określa potęgę.A double-precision floating-point number that specifies a power.

Zwraca

Double

Liczba x podniesiona do potęgi y .The number x raised to the power y.

Przykłady

W poniższym przykładzie zastosowano Pow metodę, aby obliczyć wartość będącą wynikiem podniesienia 2 do potęgi od 0 do 32.The following example uses the Pow method to calculate the value that results from raising 2 to a power ranging from 0 to 32.

int value = 2;
for (int power = 0; power <= 32; power++)
  Console.WriteLine($"{value}^{power} = {(long)Math.Pow(value, power):N0} (0x{(long)Math.Pow(value, power):X})");

// The example displays the following output:
//   2^0 = 1 (0x1)
//   2^1 = 2 (0x2)
//   2^2 = 4 (0x4)
//   2^3 = 8 (0x8)
//   2^4 = 16 (0x10)
//   2^5 = 32 (0x20)
//   2^6 = 64 (0x40)
//   2^7 = 128 (0x80)
//   2^8 = 256 (0x100)
//   2^9 = 512 (0x200)
//   2^10 = 1,024 (0x400)
//   2^11 = 2,048 (0x800)
//   2^12 = 4,096 (0x1000)
//   2^13 = 8,192 (0x2000)
//   2^14 = 16,384 (0x4000)
//   2^15 = 32,768 (0x8000)
//   2^16 = 65,536 (0x10000)
//   2^17 = 131,072 (0x20000)
//   2^18 = 262,144 (0x40000)
//   2^19 = 524,288 (0x80000)
//   2^20 = 1,048,576 (0x100000)
//   2^21 = 2,097,152 (0x200000)
//   2^22 = 4,194,304 (0x400000)
//   2^23 = 8,388,608 (0x800000)
//   2^24 = 16,777,216 (0x1000000)
//   2^25 = 33,554,432 (0x2000000)
//   2^26 = 67,108,864 (0x4000000)
//   2^27 = 134,217,728 (0x8000000)
//   2^28 = 268,435,456 (0x10000000)
//   2^29 = 536,870,912 (0x20000000)
//   2^30 = 1,073,741,824 (0x40000000)
//   2^31 = 2,147,483,648 (0x80000000)
//   2^32 = 4,294,967,296 (0x100000000)
Public Module Example
  Public Sub Main
   Dim value As Integer = 2
   For power As Integer = 0 To 32
     Console.WriteLine("{0}^{1} = {2:N0} (0x{2:X})", _
              value, power, CLng(Math.Pow(value, power)))
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'   2^0 = 1 (0x1)
'   2^1 = 2 (0x2)
'   2^2 = 4 (0x4)
'   2^3 = 8 (0x8)
'   2^4 = 16 (0x10)
'   2^5 = 32 (0x20)
'   2^6 = 64 (0x40)
'   2^7 = 128 (0x80)
'   2^8 = 256 (0x100)
'   2^9 = 512 (0x200)
'   2^10 = 1,024 (0x400)
'   2^11 = 2,048 (0x800)
'   2^12 = 4,096 (0x1000)
'   2^13 = 8,192 (0x2000)
'   2^14 = 16,384 (0x4000)
'   2^15 = 32,768 (0x8000)
'   2^16 = 65,536 (0x10000)
'   2^17 = 131,072 (0x20000)
'   2^18 = 262,144 (0x40000)
'   2^19 = 524,288 (0x80000)
'   2^20 = 1,048,576 (0x100000)
'   2^21 = 2,097,152 (0x200000)
'   2^22 = 4,194,304 (0x400000)
'   2^23 = 8,388,608 (0x800000)
'   2^24 = 16,777,216 (0x1000000)
'   2^25 = 33,554,432 (0x2000000)
'   2^26 = 67,108,864 (0x4000000)
'   2^27 = 134,217,728 (0x8000000)
'   2^28 = 268,435,456 (0x10000000)
'   2^29 = 536,870,912 (0x20000000)
'   2^30 = 1,073,741,824 (0x40000000)
'   2^31 = 2,147,483,648 (0x80000000)
'   2^32 = 4,294,967,296 (0x100000000)

Uwagi

Poniższa tabela wskazuje wartość zwracaną w przypadku określenia różnych wartości lub zakresów wartości dla x y parametrów i.The following table indicates the return value when various values or ranges of values are specified for the x and y parameters. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz tematy Double.PositiveInfinity, Double.NegativeInfinity oraz Double.NaN.For more information, see Double.PositiveInfinity, Double.NegativeInfinity, and Double.NaN.

ParametryParameters Wartość zwracanaReturn value
xlub y = NaN .x or y = NaN. NaN
x = Dowolna wartość oprócz NaN ; y = 0.x = Any value except NaN; y = 0. 11
x = NegativeInfinity; y < 0.x = NegativeInfinity; y < 0. 00
x = NegativeInfinity; y jest dodatnią nieparzystą liczbą całkowitą.x = NegativeInfinity; y is a positive odd integer. NegativeInfinity
x = NegativeInfinity; y jest dodatnia, ale nie jest parzystą liczbą całkowitą.x = NegativeInfinity; y is positive but not an odd integer. PositiveInfinity
x < 0, ale nie NegativeInfinity ; y nie jest liczbą całkowitą, NegativeInfinity lub PositiveInfinity .x < 0 but not NegativeInfinity; y is not an integer, NegativeInfinity, or PositiveInfinity. NaN
x =-1; y = NegativeInfinity lub PositiveInfinity .x = -1; y = NegativeInfinity or PositiveInfinity. NaN
-1 < x < 1; y = NegativeInfinity .-1 < x < 1; y = NegativeInfinity. PositiveInfinity
-1 < x < 1; y = PositiveInfinity .-1 < x < 1; y = PositiveInfinity. 00
x<-1 lub x > 1; y = NegativeInfinity .x < -1 or x > 1; y = NegativeInfinity. 00
x<-1 lub x > 1; y = PositiveInfinity .x < -1 or x > 1; y = PositiveInfinity. PositiveInfinity
x = 0; y < 0.x = 0; y < 0. PositiveInfinity
x = 0; y > 0.x = 0; y > 0. 00
x = 1; y jest dowolną wartością z wyjątkiem NaN .x = 1; y is any value except NaN. 11
x = PositiveInfinity; y < 0.x = PositiveInfinity; y < 0. 00
x = PositiveInfinity; y > 0.x = PositiveInfinity; y > 0. PositiveInfinity

Dotyczy

Zobacz też