Math.Sinh(Double) Metoda

Definicja

Zwraca sinus hiperboliczny odpowiadający podanemu kątowi.Returns the hyperbolic sine of the specified angle.

public:
 static double Sinh(double value);
public static double Sinh (double value);
static member Sinh : double -> double
Public Shared Function Sinh (value As Double) As Double

Parametry

value
Double

Kąt wyrażony w radianach.An angle, measured in radians.

Zwraca

Double

Sinus hiperboliczny value .The hyperbolic sine of value. Jeśli value jest równe NegativeInfinity , PositiveInfinity , lub NaN , ta metoda zwraca wartość Double równą value .If value is equal to NegativeInfinity, PositiveInfinity, or NaN, this method returns a Double equal to value.

Przykłady

Poniższy przykład używa Sinh do obliczania niektórych tożsamości hiperbolicznych dla wybranych wartości.The following example uses Sinh to evaluate certain hyperbolic identities for selected values.

// Example for the hyperbolic Math.Sinh( double ) 
// and Math.Cosh( double ) methods.
using namespace System;

// Evaluate hyperbolic identities with a given argument.
void UseSinhCosh( double arg )
{
  double sinhArg = Math::Sinh( arg );
  double coshArg = Math::Cosh( arg );
  
  // Evaluate cosh^2(X) - sinh^2(X) == 1.
  Console::WriteLine( "\n             Math::Sinh({0}) == {1:E16}\n"
  "             Math::Cosh({0}) == {2:E16}", arg, Math::Sinh( arg ), Math::Cosh( arg ) );
  Console::WriteLine( "(Math::Cosh({0}))^2 - (Math::Sinh({0}))^2 == {1:E16}", arg, coshArg * coshArg - sinhArg * sinhArg );
  
  // Evaluate sinh(2 * X) == 2 * sinh(X) * cosh(X).
  Console::WriteLine( "             Math::Sinh({0}) == {1:E16}", 2.0 * arg, Math::Sinh( 2.0 * arg ) );
  Console::WriteLine( "  2 * Math::Sinh({0}) * Math::Cosh({0}) == {1:E16}", arg, 2.0 * sinhArg * coshArg );
  
  // Evaluate cosh(2 * X) == cosh^2(X) + sinh^2(X).
  Console::WriteLine( "             Math::Cosh({0}) == {1:E16}", 2.0 * arg, Math::Cosh( 2.0 * arg ) );
  Console::WriteLine( "(Math::Cosh({0}))^2 + (Math::Sinh({0}))^2 == {1:E16}", arg, coshArg * coshArg + sinhArg * sinhArg );
}


// Evaluate hyperbolic identities that are functions of two arguments.
void UseTwoArgs( double argX, double argY )
{
  
  // Evaluate sinh(X + Y) == sinh(X) * cosh(Y) + cosh(X) * sinh(Y).
  Console::WriteLine( "\n    Math::Sinh({0}) * Math::Cosh({1}) +\n"
  "    Math::Cosh({0}) * Math::Sinh({1}) == {2:E16}", argX, argY, Math::Sinh( argX ) * Math::Cosh( argY ) + Math::Cosh( argX ) * Math::Sinh( argY ) );
  Console::WriteLine( "             Math::Sinh({0}) == {1:E16}", argX + argY, Math::Sinh( argX + argY ) );
  
  // Evaluate cosh(X + Y) == cosh(X) * cosh(Y) + sinh(X) * sinh(Y).
  Console::WriteLine( "    Math::Cosh({0}) * Math::Cosh({1}) +\n"
  "    Math::Sinh({0}) * Math::Sinh({1}) == {2:E16}", argX, argY, Math::Cosh( argX ) * Math::Cosh( argY ) + Math::Sinh( argX ) * Math::Sinh( argY ) );
  Console::WriteLine( "             Math::Cosh({0}) == {1:E16}", argX + argY, Math::Cosh( argX + argY ) );
}

int main()
{
  Console::WriteLine( "This example of hyperbolic "
  "Math::Sinh( double ) and Math::Cosh( double )\n"
  "generates the following output.\n" );
  Console::WriteLine( "Evaluate these hyperbolic identities "
  "with selected values for X:" );
  Console::WriteLine( "  cosh^2(X) - sinh^2(X) == 1\n"
  "  sinh(2 * X) == 2 * sinh(X) * cosh(X)" );
  Console::WriteLine( "  cosh(2 * X) == cosh^2(X) + sinh^2(X)" );
  UseSinhCosh( 0.1 );
  UseSinhCosh( 1.2 );
  UseSinhCosh( 4.9 );
  Console::WriteLine( "\nEvaluate these hyperbolic identities "
  "with selected values for X and Y:" );
  Console::WriteLine( "  sinh(X + Y) == sinh(X) * cosh(Y) + cosh(X) * sinh(Y)" );
  Console::WriteLine( "  cosh(X + Y) == cosh(X) * cosh(Y) + sinh(X) * sinh(Y)" );
  UseTwoArgs( 0.1, 1.2 );
  UseTwoArgs( 1.2, 4.9 );
}

/*
This example of hyperbolic Math::Sinh( double ) and Math::Cosh( double )
generates the following output.

Evaluate these hyperbolic identities with selected values for X:
  cosh^2(X) - sinh^2(X) == 1
  sinh(2 * X) == 2 * sinh(X) * cosh(X)
  cosh(2 * X) == cosh^2(X) + sinh^2(X)

             Math::Sinh(0.1) == 1.0016675001984403E-001
             Math::Cosh(0.1) == 1.0050041680558035E+000
(Math::Cosh(0.1))^2 - (Math::Sinh(0.1))^2 == 9.9999999999999989E-001
             Math::Sinh(0.2) == 2.0133600254109399E-001
  2 * Math::Sinh(0.1) * Math::Cosh(0.1) == 2.0133600254109396E-001
             Math::Cosh(0.2) == 1.0200667556190759E+000
(Math::Cosh(0.1))^2 + (Math::Sinh(0.1))^2 == 1.0200667556190757E+000

             Math::Sinh(1.2) == 1.5094613554121725E+000
             Math::Cosh(1.2) == 1.8106555673243747E+000
(Math::Cosh(1.2))^2 - (Math::Sinh(1.2))^2 == 1.0000000000000000E+000
             Math::Sinh(2.4) == 5.4662292136760939E+000
  2 * Math::Sinh(1.2) * Math::Cosh(1.2) == 5.4662292136760939E+000
             Math::Cosh(2.4) == 5.5569471669655064E+000
(Math::Cosh(1.2))^2 + (Math::Sinh(1.2))^2 == 5.5569471669655064E+000

             Math::Sinh(4.9) == 6.7141166550932297E+001
             Math::Cosh(4.9) == 6.7148613134003227E+001
(Math::Cosh(4.9))^2 - (Math::Sinh(4.9))^2 == 1.0000000000000000E+000
             Math::Sinh(9.8) == 9.0168724361884615E+003
  2 * Math::Sinh(4.9) * Math::Cosh(4.9) == 9.0168724361884615E+003
             Math::Cosh(9.8) == 9.0168724916400624E+003
(Math::Cosh(4.9))^2 + (Math::Sinh(4.9))^2 == 9.0168724916400606E+003

Evaluate these hyperbolic identities with selected values for X and Y:
  sinh(X + Y) == sinh(X) * cosh(Y) + cosh(X) * sinh(Y)
  cosh(X + Y) == cosh(X) * cosh(Y) + sinh(X) * sinh(Y)

    Math::Sinh(0.1) * Math::Cosh(1.2) +
    Math::Cosh(0.1) * Math::Sinh(1.2) == 1.6983824372926155E+000
             Math::Sinh(1.3) == 1.6983824372926160E+000
    Math::Cosh(0.1) * Math::Cosh(1.2) +
    Math::Sinh(0.1) * Math::Sinh(1.2) == 1.9709142303266281E+000
             Math::Cosh(1.3) == 1.9709142303266285E+000

    Math::Sinh(1.2) * Math::Cosh(4.9) +
    Math::Cosh(1.2) * Math::Sinh(4.9) == 2.2292776360739879E+002
             Math::Sinh(6.1) == 2.2292776360739885E+002
    Math::Cosh(1.2) * Math::Cosh(4.9) +
    Math::Sinh(1.2) * Math::Sinh(4.9) == 2.2293000647511826E+002
             Math::Cosh(6.1) == 2.2293000647511832E+002
*/
// Example for the hyperbolic Math.Sinh( double )
// and Math.Cosh( double ) methods.
using System;

class SinhCosh
{
  public static void Main()
  {
    Console.WriteLine(
      "This example of hyperbolic Math.Sinh( double ) " +
      "and Math.Cosh( double )\n" +
      "generates the following output.\n" );
    Console.WriteLine(
      "Evaluate these hyperbolic identities " +
      "with selected values for X:" );
    Console.WriteLine(
      "  cosh^2(X) - sinh^2(X) == 1\n" +
      "  sinh(2 * X) == 2 * sinh(X) * cosh(X)" );
    Console.WriteLine( "  cosh(2 * X) == cosh^2(X) + sinh^2(X)" );

    UseSinhCosh(0.1);
    UseSinhCosh(1.2);
    UseSinhCosh(4.9);

    Console.WriteLine(
      "\nEvaluate these hyperbolic identities " +
      "with selected values for X and Y:" );
    Console.WriteLine(
      "  sinh(X + Y) == sinh(X) * cosh(Y) + cosh(X) * sinh(Y)" );
    Console.WriteLine(
      "  cosh(X + Y) == cosh(X) * cosh(Y) + sinh(X) * sinh(Y)" );

    UseTwoArgs(0.1, 1.2);
    UseTwoArgs(1.2, 4.9);
  }

  // Evaluate hyperbolic identities with a given argument.
  static void UseSinhCosh(double arg)
  {
    double sinhArg = Math.Sinh(arg);
    double coshArg = Math.Cosh(arg);

    // Evaluate cosh^2(X) - sinh^2(X) == 1.
    Console.WriteLine(
      "\n             Math.Sinh({0}) == {1:E16}\n" +
      "             Math.Cosh({0}) == {2:E16}",
      arg, Math.Sinh(arg), Math.Cosh(arg) );
    Console.WriteLine(
      "(Math.Cosh({0}))^2 - (Math.Sinh({0}))^2 == {1:E16}",
      arg, coshArg * coshArg - sinhArg * sinhArg );

    // Evaluate sinh(2 * X) == 2 * sinh(X) * cosh(X).
    Console.WriteLine(
      "             Math.Sinh({0}) == {1:E16}",
      2.0 * arg, Math.Sinh(2.0 * arg) );
    Console.WriteLine(
      "  2 * Math.Sinh({0}) * Math.Cosh({0}) == {1:E16}",
      arg, 2.0 * sinhArg * coshArg );

    // Evaluate cosh(2 * X) == cosh^2(X) + sinh^2(X).
    Console.WriteLine(
      "             Math.Cosh({0}) == {1:E16}",
      2.0 * arg, Math.Cosh(2.0 * arg) );
    Console.WriteLine(
      "(Math.Cosh({0}))^2 + (Math.Sinh({0}))^2 == {1:E16}",
      arg, coshArg * coshArg + sinhArg * sinhArg );
  }

  // Evaluate hyperbolic identities that are functions of two arguments.
  static void UseTwoArgs(double argX, double argY)
  {
    // Evaluate sinh(X + Y) == sinh(X) * cosh(Y) + cosh(X) * sinh(Y).
    Console.WriteLine(
      "\n    Math.Sinh({0}) * Math.Cosh({1}) +\n" +
      "    Math.Cosh({0}) * Math.Sinh({1}) == {2:E16}",
      argX, argY, Math.Sinh(argX) * Math.Cosh(argY) +
      Math.Cosh(argX) * Math.Sinh(argY));
    Console.WriteLine(
      "             Math.Sinh({0}) == {1:E16}",
      argX + argY, Math.Sinh(argX + argY));

    // Evaluate cosh(X + Y) == cosh(X) * cosh(Y) + sinh(X) * sinh(Y).
    Console.WriteLine(
      "    Math.Cosh({0}) * Math.Cosh({1}) +\n" +
      "    Math.Sinh({0}) * Math.Sinh({1}) == {2:E16}",
      argX, argY, Math.Cosh(argX) * Math.Cosh(argY) +
      Math.Sinh(argX) * Math.Sinh(argY));
    Console.WriteLine(
      "             Math.Cosh({0}) == {1:E16}",
      argX + argY, Math.Cosh(argX + argY));
  }
}

/*
This example of hyperbolic Math.Sinh( double ) and Math.Cosh( double )
generates the following output.

Evaluate these hyperbolic identities with selected values for X:
  cosh^2(X) - sinh^2(X) == 1
  sinh(2 * X) == 2 * sinh(X) * cosh(X)
  cosh(2 * X) == cosh^2(X) + sinh^2(X)

             Math.Sinh(0.1) == 1.0016675001984403E-001
             Math.Cosh(0.1) == 1.0050041680558035E+000
(Math.Cosh(0.1))^2 - (Math.Sinh(0.1))^2 == 9.9999999999999989E-001
             Math.Sinh(0.2) == 2.0133600254109399E-001
  2 * Math.Sinh(0.1) * Math.Cosh(0.1) == 2.0133600254109396E-001
             Math.Cosh(0.2) == 1.0200667556190759E+000
(Math.Cosh(0.1))^2 + (Math.Sinh(0.1))^2 == 1.0200667556190757E+000

             Math.Sinh(1.2) == 1.5094613554121725E+000
             Math.Cosh(1.2) == 1.8106555673243747E+000
(Math.Cosh(1.2))^2 - (Math.Sinh(1.2))^2 == 1.0000000000000000E+000
             Math.Sinh(2.4) == 5.4662292136760939E+000
  2 * Math.Sinh(1.2) * Math.Cosh(1.2) == 5.4662292136760939E+000
             Math.Cosh(2.4) == 5.5569471669655064E+000
(Math.Cosh(1.2))^2 + (Math.Sinh(1.2))^2 == 5.5569471669655064E+000

             Math.Sinh(4.9) == 6.7141166550932297E+001
             Math.Cosh(4.9) == 6.7148613134003227E+001
(Math.Cosh(4.9))^2 - (Math.Sinh(4.9))^2 == 1.0000000000000000E+000
             Math.Sinh(9.8) == 9.0168724361884615E+003
  2 * Math.Sinh(4.9) * Math.Cosh(4.9) == 9.0168724361884615E+003
             Math.Cosh(9.8) == 9.0168724916400624E+003
(Math.Cosh(4.9))^2 + (Math.Sinh(4.9))^2 == 9.0168724916400606E+003

Evaluate these hyperbolic identities with selected values for X and Y:
  sinh(X + Y) == sinh(X) * cosh(Y) + cosh(X) * sinh(Y)
  cosh(X + Y) == cosh(X) * cosh(Y) + sinh(X) * sinh(Y)

    Math.Sinh(0.1) * Math.Cosh(1.2) +
    Math.Cosh(0.1) * Math.Sinh(1.2) == 1.6983824372926155E+000
             Math.Sinh(1.3) == 1.6983824372926160E+000
    Math.Cosh(0.1) * Math.Cosh(1.2) +
    Math.Sinh(0.1) * Math.Sinh(1.2) == 1.9709142303266281E+000
             Math.Cosh(1.3) == 1.9709142303266285E+000

    Math.Sinh(1.2) * Math.Cosh(4.9) +
    Math.Cosh(1.2) * Math.Sinh(4.9) == 2.2292776360739879E+002
             Math.Sinh(6.1) == 2.2292776360739885E+002
    Math.Cosh(1.2) * Math.Cosh(4.9) +
    Math.Sinh(1.2) * Math.Sinh(4.9) == 2.2293000647511826E+002
             Math.Cosh(6.1) == 2.2293000647511832E+002
*/
' Example for the hyperbolic Math.Sinh( Double ) and Math.Cosh( Double ) methods.
Module SinhCosh
  
  Sub Main()
    Console.WriteLine( _
      "This example of hyperbolic " & _
      "Math.Sinh( Double ) and Math.Cosh( Double )" & vbCrLf & _
      "generates the following output." & vbCrLf)
    Console.WriteLine( _
      "Evaluate these hyperbolic identities " & _
      "with selected values for X:")
    Console.WriteLine( _
      "  cosh^2(X) - sinh^2(X) = 1" & vbCrLf & _
      "  sinh(2 * X) = 2 * sinh(X) * cosh(X)")
    Console.WriteLine("  cosh(2 * X) = cosh^2(X) + sinh^2(X)")
     
    UseSinhCosh(0.1)
    UseSinhCosh(1.2)
    UseSinhCosh(4.9)
     
    Console.WriteLine( _
      vbCrLf & "Evaluate these hyperbolic " & _
      "identities with selected values for X and Y:")
    Console.WriteLine( _
      "  sinh(X + Y) = sinh(X) * cosh(Y) + cosh(X) * sinh(Y)")
    Console.WriteLine( _
      "  cosh(X + Y) = cosh(X) * cosh(Y) + sinh(X) * sinh(Y)")

    UseTwoArgs(0.1, 1.2)
    UseTwoArgs(1.2, 4.9)
  End Sub
   
  ' Evaluate hyperbolic identities with a given argument.
  Sub UseSinhCosh(arg As Double)
    Dim sinhArg As Double = Math.Sinh(arg)
    Dim coshArg As Double = Math.Cosh(arg)
     
    ' Evaluate cosh^2(X) - sinh^2(X) = 1.
    Console.WriteLine( _
      vbCrLf & "             Math.Sinh({0}) = {1:E16}" + _
      vbCrLf & "             Math.Cosh({0}) = {2:E16}", _
      arg, Math.Sinh(arg), Math.Cosh(arg))
    Console.WriteLine( _
      "(Math.Cosh({0}))^2 - (Math.Sinh({0}))^2 = {1:E16}", _
      arg, coshArg * coshArg - sinhArg * sinhArg)
     
    ' Evaluate sinh(2 * X) = 2 * sinh(X) * cosh(X).
    Console.WriteLine( _
      "             Math.Sinh({0}) = {1:E16}", _
      2.0 * arg, Math.Sinh((2.0 * arg)))
    Console.WriteLine( _
      "  2 * Math.Sinh({0}) * Math.Cosh({0}) = {1:E16}", _
      arg, 2.0 * sinhArg * coshArg)
     
    ' Evaluate cosh(2 * X) = cosh^2(X) + sinh^2(X).
    Console.WriteLine( _
      "             Math.Cosh({0}) = {1:E16}", _
      2.0 * arg, Math.Cosh((2.0 * arg)))
    Console.WriteLine( _
      "(Math.Cosh({0}))^2 + (Math.Sinh({0}))^2 = {1:E16}", _
      arg, coshArg * coshArg + sinhArg * sinhArg)

  End Sub
    
  ' Evaluate hyperbolic identities that are functions of two arguments.
  Sub UseTwoArgs(argX As Double, argY As Double)

    ' Evaluate sinh(X + Y) = sinh(X) * cosh(Y) + cosh(X) * sinh(Y).
    Console.WriteLine( _
      vbCrLf & "    Math.Sinh({0}) * Math.Cosh({1}) +" + _
      vbCrLf & "    Math.Cosh({0}) * Math.Sinh({1}) = {2:E16}", _
      argX, argY, Math.Sinh(argX) * Math.Cosh(argY) + _
      Math.Cosh(argX) * Math.Sinh(argY))
    Console.WriteLine( _
      "             Math.Sinh({0}) = {1:E16}", _
      argX + argY, Math.Sinh((argX + argY)))
     
    ' Evaluate cosh(X + Y) = cosh(X) * cosh(Y) + sinh(X) * sinh(Y).
    Console.WriteLine( _
      "    Math.Cosh({0}) * Math.Cosh({1}) +" + _
      vbCrLf & "    Math.Sinh({0}) * Math.Sinh({1}) = {2:E16}", _
      argX, argY, Math.Cosh(argX) * Math.Cosh(argY) + _
      Math.Sinh(argX) * Math.Sinh(argY))
    Console.WriteLine( _
      "             Math.Cosh({0}) = {1:E16}", _
      argX + argY, Math.Cosh((argX + argY)))

  End Sub
End Module 'SinhCosh

' This example of hyperbolic Math.Sinh( Double ) and Math.Cosh( Double )
' generates the following output.
' 
' Evaluate these hyperbolic identities with selected values for X:
'  cosh^2(X) - sinh^2(X) = 1
'  sinh(2 * X) = 2 * sinh(X) * cosh(X)
'  cosh(2 * X) = cosh^2(X) + sinh^2(X)
' 
'             Math.Sinh(0.1) = 1.0016675001984403E-001
'             Math.Cosh(0.1) = 1.0050041680558035E+000
' (Math.Cosh(0.1))^2 - (Math.Sinh(0.1))^2 = 9.9999999999999989E-001
'             Math.Sinh(0.2) = 2.0133600254109399E-001
'   2 * Math.Sinh(0.1) * Math.Cosh(0.1) = 2.0133600254109396E-001
'             Math.Cosh(0.2) = 1.0200667556190759E+000
' (Math.Cosh(0.1))^2 + (Math.Sinh(0.1))^2 = 1.0200667556190757E+000
' 
'             Math.Sinh(1.2) = 1.5094613554121725E+000
'             Math.Cosh(1.2) = 1.8106555673243747E+000
' (Math.Cosh(1.2))^2 - (Math.Sinh(1.2))^2 = 1.0000000000000000E+000
'             Math.Sinh(2.4) = 5.4662292136760939E+000
'   2 * Math.Sinh(1.2) * Math.Cosh(1.2) = 5.4662292136760939E+000
'             Math.Cosh(2.4) = 5.5569471669655064E+000
' (Math.Cosh(1.2))^2 + (Math.Sinh(1.2))^2 = 5.5569471669655064E+000
' 
'             Math.Sinh(4.9) = 6.7141166550932297E+001
'             Math.Cosh(4.9) = 6.7148613134003227E+001
' (Math.Cosh(4.9))^2 - (Math.Sinh(4.9))^2 = 1.0000000000000000E+000
'             Math.Sinh(9.8) = 9.0168724361884615E+003
'   2 * Math.Sinh(4.9) * Math.Cosh(4.9) = 9.0168724361884615E+003
'             Math.Cosh(9.8) = 9.0168724916400624E+003
' (Math.Cosh(4.9))^2 + (Math.Sinh(4.9))^2 = 9.0168724916400606E+003
' 
' Evaluate these hyperbolic identities with selected values for X and Y:
'  sinh(X + Y) = sinh(X) * cosh(Y) + cosh(X) * sinh(Y)
'  cosh(X + Y) = cosh(X) * cosh(Y) + sinh(X) * sinh(Y)
' 
'     Math.Sinh(0.1) * Math.Cosh(1.2) +
'     Math.Cosh(0.1) * Math.Sinh(1.2) = 1.6983824372926155E+000
'             Math.Sinh(1.3) = 1.6983824372926160E+000
'     Math.Cosh(0.1) * Math.Cosh(1.2) +
'     Math.Sinh(0.1) * Math.Sinh(1.2) = 1.9709142303266281E+000
'             Math.Cosh(1.3) = 1.9709142303266285E+000
' 
'     Math.Sinh(1.2) * Math.Cosh(4.9) +
'     Math.Cosh(1.2) * Math.Sinh(4.9) = 2.2292776360739879E+002
'             Math.Sinh(6.1) = 2.2292776360739885E+002
'     Math.Cosh(1.2) * Math.Cosh(4.9) +
'     Math.Sinh(1.2) * Math.Sinh(4.9) = 2.2293000647511826E+002
'             Math.Cosh(6.1) = 2.2293000647511832E+002

Uwagi

Kąt, value , musi być w radianach.The angle, value, must be in radians. Pomnóż przez Math.PI /180, aby przekonwertować stopnie na radiany.Multiply by Math.PI/180 to convert degrees to radians.

Dotyczy