Math.Sinh(Double) Metoda

Definicja

Zwraca sinus hiperboliczny odpowiadający podanemu kątowi.Returns the hyperbolic sine of the specified angle.

public:
 static double Sinh(double value);
public static double Sinh (double value);
static member Sinh : double -> double
Public Shared Function Sinh (value As Double) As Double

Parametry

value
Double

Kąt wyrażony w radianach.An angle, measured in radians.

Zwraca

Sinus hiperboliczny value.The hyperbolic sine of value. Jeśli value jest równa NegativeInfinity, PositiveInfinitylub NaN, Metoda ta zwraca Double równą value.If value is equal to NegativeInfinity, PositiveInfinity, or NaN, this method returns a Double equal to value.

Przykłady

Poniższy przykład używa Sinh do szacowania niektórych tożsamości hiperbolicznych dla wybranych wartości.The following example uses Sinh to evaluate certain hyperbolic identities for selected values.

// Example for the hyperbolic Math.Sinh( double ) 
// and Math.Cosh( double ) methods.
using namespace System;

// Evaluate hyperbolic identities with a given argument.
void UseSinhCosh( double arg )
{
  double sinhArg = Math::Sinh( arg );
  double coshArg = Math::Cosh( arg );
  
  // Evaluate cosh^2(X) - sinh^2(X) == 1.
  Console::WriteLine( "\n             Math::Sinh({0}) == {1:E16}\n"
  "             Math::Cosh({0}) == {2:E16}", arg, Math::Sinh( arg ), Math::Cosh( arg ) );
  Console::WriteLine( "(Math::Cosh({0}))^2 - (Math::Sinh({0}))^2 == {1:E16}", arg, coshArg * coshArg - sinhArg * sinhArg );
  
  // Evaluate sinh(2 * X) == 2 * sinh(X) * cosh(X).
  Console::WriteLine( "             Math::Sinh({0}) == {1:E16}", 2.0 * arg, Math::Sinh( 2.0 * arg ) );
  Console::WriteLine( "  2 * Math::Sinh({0}) * Math::Cosh({0}) == {1:E16}", arg, 2.0 * sinhArg * coshArg );
  
  // Evaluate cosh(2 * X) == cosh^2(X) + sinh^2(X).
  Console::WriteLine( "             Math::Cosh({0}) == {1:E16}", 2.0 * arg, Math::Cosh( 2.0 * arg ) );
  Console::WriteLine( "(Math::Cosh({0}))^2 + (Math::Sinh({0}))^2 == {1:E16}", arg, coshArg * coshArg + sinhArg * sinhArg );
}


// Evaluate hyperbolic identities that are functions of two arguments.
void UseTwoArgs( double argX, double argY )
{
  
  // Evaluate sinh(X + Y) == sinh(X) * cosh(Y) + cosh(X) * sinh(Y).
  Console::WriteLine( "\n    Math::Sinh({0}) * Math::Cosh({1}) +\n"
  "    Math::Cosh({0}) * Math::Sinh({1}) == {2:E16}", argX, argY, Math::Sinh( argX ) * Math::Cosh( argY ) + Math::Cosh( argX ) * Math::Sinh( argY ) );
  Console::WriteLine( "             Math::Sinh({0}) == {1:E16}", argX + argY, Math::Sinh( argX + argY ) );
  
  // Evaluate cosh(X + Y) == cosh(X) * cosh(Y) + sinh(X) * sinh(Y).
  Console::WriteLine( "    Math::Cosh({0}) * Math::Cosh({1}) +\n"
  "    Math::Sinh({0}) * Math::Sinh({1}) == {2:E16}", argX, argY, Math::Cosh( argX ) * Math::Cosh( argY ) + Math::Sinh( argX ) * Math::Sinh( argY ) );
  Console::WriteLine( "             Math::Cosh({0}) == {1:E16}", argX + argY, Math::Cosh( argX + argY ) );
}

int main()
{
  Console::WriteLine( "This example of hyperbolic "
  "Math::Sinh( double ) and Math::Cosh( double )\n"
  "generates the following output.\n" );
  Console::WriteLine( "Evaluate these hyperbolic identities "
  "with selected values for X:" );
  Console::WriteLine( "  cosh^2(X) - sinh^2(X) == 1\n"
  "  sinh(2 * X) == 2 * sinh(X) * cosh(X)" );
  Console::WriteLine( "  cosh(2 * X) == cosh^2(X) + sinh^2(X)" );
  UseSinhCosh( 0.1 );
  UseSinhCosh( 1.2 );
  UseSinhCosh( 4.9 );
  Console::WriteLine( "\nEvaluate these hyperbolic identities "
  "with selected values for X and Y:" );
  Console::WriteLine( "  sinh(X + Y) == sinh(X) * cosh(Y) + cosh(X) * sinh(Y)" );
  Console::WriteLine( "  cosh(X + Y) == cosh(X) * cosh(Y) + sinh(X) * sinh(Y)" );
  UseTwoArgs( 0.1, 1.2 );
  UseTwoArgs( 1.2, 4.9 );
}

/*
This example of hyperbolic Math::Sinh( double ) and Math::Cosh( double )
generates the following output.

Evaluate these hyperbolic identities with selected values for X:
  cosh^2(X) - sinh^2(X) == 1
  sinh(2 * X) == 2 * sinh(X) * cosh(X)
  cosh(2 * X) == cosh^2(X) + sinh^2(X)

             Math::Sinh(0.1) == 1.0016675001984403E-001
             Math::Cosh(0.1) == 1.0050041680558035E+000
(Math::Cosh(0.1))^2 - (Math::Sinh(0.1))^2 == 9.9999999999999989E-001
             Math::Sinh(0.2) == 2.0133600254109399E-001
  2 * Math::Sinh(0.1) * Math::Cosh(0.1) == 2.0133600254109396E-001
             Math::Cosh(0.2) == 1.0200667556190759E+000
(Math::Cosh(0.1))^2 + (Math::Sinh(0.1))^2 == 1.0200667556190757E+000

             Math::Sinh(1.2) == 1.5094613554121725E+000
             Math::Cosh(1.2) == 1.8106555673243747E+000
(Math::Cosh(1.2))^2 - (Math::Sinh(1.2))^2 == 1.0000000000000000E+000
             Math::Sinh(2.4) == 5.4662292136760939E+000
  2 * Math::Sinh(1.2) * Math::Cosh(1.2) == 5.4662292136760939E+000
             Math::Cosh(2.4) == 5.5569471669655064E+000
(Math::Cosh(1.2))^2 + (Math::Sinh(1.2))^2 == 5.5569471669655064E+000

             Math::Sinh(4.9) == 6.7141166550932297E+001
             Math::Cosh(4.9) == 6.7148613134003227E+001
(Math::Cosh(4.9))^2 - (Math::Sinh(4.9))^2 == 1.0000000000000000E+000
             Math::Sinh(9.8) == 9.0168724361884615E+003
  2 * Math::Sinh(4.9) * Math::Cosh(4.9) == 9.0168724361884615E+003
             Math::Cosh(9.8) == 9.0168724916400624E+003
(Math::Cosh(4.9))^2 + (Math::Sinh(4.9))^2 == 9.0168724916400606E+003

Evaluate these hyperbolic identities with selected values for X and Y:
  sinh(X + Y) == sinh(X) * cosh(Y) + cosh(X) * sinh(Y)
  cosh(X + Y) == cosh(X) * cosh(Y) + sinh(X) * sinh(Y)

    Math::Sinh(0.1) * Math::Cosh(1.2) +
    Math::Cosh(0.1) * Math::Sinh(1.2) == 1.6983824372926155E+000
             Math::Sinh(1.3) == 1.6983824372926160E+000
    Math::Cosh(0.1) * Math::Cosh(1.2) +
    Math::Sinh(0.1) * Math::Sinh(1.2) == 1.9709142303266281E+000
             Math::Cosh(1.3) == 1.9709142303266285E+000

    Math::Sinh(1.2) * Math::Cosh(4.9) +
    Math::Cosh(1.2) * Math::Sinh(4.9) == 2.2292776360739879E+002
             Math::Sinh(6.1) == 2.2292776360739885E+002
    Math::Cosh(1.2) * Math::Cosh(4.9) +
    Math::Sinh(1.2) * Math::Sinh(4.9) == 2.2293000647511826E+002
             Math::Cosh(6.1) == 2.2293000647511832E+002
*/
// Example for the hyperbolic Math.Sinh( double ) 
// and Math.Cosh( double ) methods.
using System;

class SinhCosh 
{
  public static void Main() 
  {
    Console.WriteLine( 
      "This example of hyperbolic Math.Sinh( double ) " +
      "and Math.Cosh( double )\n" +
      "generates the following output.\n" );
    Console.WriteLine( 
      "Evaluate these hyperbolic identities " +
      "with selected values for X:" );
    Console.WriteLine( 
      "  cosh^2(X) - sinh^2(X) == 1\n" +
      "  sinh(2 * X) == 2 * sinh(X) * cosh(X)" );
    Console.WriteLine( "  cosh(2 * X) == cosh^2(X) + sinh^2(X)" );

    UseSinhCosh(0.1);
    UseSinhCosh(1.2);
    UseSinhCosh(4.9);

    Console.WriteLine( 
      "\nEvaluate these hyperbolic identities " +
      "with selected values for X and Y:" );
    Console.WriteLine( 
      "  sinh(X + Y) == sinh(X) * cosh(Y) + cosh(X) * sinh(Y)" );
    Console.WriteLine( 
      "  cosh(X + Y) == cosh(X) * cosh(Y) + sinh(X) * sinh(Y)" );

    UseTwoArgs(0.1, 1.2);
    UseTwoArgs(1.2, 4.9);
  }

  // Evaluate hyperbolic identities with a given argument.
  static void UseSinhCosh(double arg)
  {
    double sinhArg = Math.Sinh(arg);
    double coshArg = Math.Cosh(arg);

    // Evaluate cosh^2(X) - sinh^2(X) == 1.
    Console.WriteLine( 
      "\n             Math.Sinh({0}) == {1:E16}\n" +
      "             Math.Cosh({0}) == {2:E16}",
      arg, Math.Sinh(arg), Math.Cosh(arg) );
    Console.WriteLine( 
      "(Math.Cosh({0}))^2 - (Math.Sinh({0}))^2 == {1:E16}", 
      arg, coshArg * coshArg - sinhArg * sinhArg );

    // Evaluate sinh(2 * X) == 2 * sinh(X) * cosh(X).
    Console.WriteLine( 
      "             Math.Sinh({0}) == {1:E16}", 
      2.0 * arg, Math.Sinh(2.0 * arg) );
    Console.WriteLine( 
      "  2 * Math.Sinh({0}) * Math.Cosh({0}) == {1:E16}", 
      arg, 2.0 * sinhArg * coshArg );

    // Evaluate cosh(2 * X) == cosh^2(X) + sinh^2(X).
    Console.WriteLine( 
      "             Math.Cosh({0}) == {1:E16}", 
      2.0 * arg, Math.Cosh(2.0 * arg) );
    Console.WriteLine( 
      "(Math.Cosh({0}))^2 + (Math.Sinh({0}))^2 == {1:E16}", 
      arg, coshArg * coshArg + sinhArg * sinhArg );
  }

  // Evaluate hyperbolic identities that are functions of two arguments.
  static void UseTwoArgs(double argX, double argY)
  {
    // Evaluate sinh(X + Y) == sinh(X) * cosh(Y) + cosh(X) * sinh(Y).
    Console.WriteLine( 
      "\n    Math.Sinh({0}) * Math.Cosh({1}) +\n" + 
      "    Math.Cosh({0}) * Math.Sinh({1}) == {2:E16}", 
      argX, argY, Math.Sinh(argX) * Math.Cosh(argY) +
      Math.Cosh(argX) * Math.Sinh(argY));
    Console.WriteLine( 
      "             Math.Sinh({0}) == {1:E16}",
      argX + argY, Math.Sinh(argX + argY));

    // Evaluate cosh(X + Y) == cosh(X) * cosh(Y) + sinh(X) * sinh(Y).
    Console.WriteLine( 
      "    Math.Cosh({0}) * Math.Cosh({1}) +\n" + 
      "    Math.Sinh({0}) * Math.Sinh({1}) == {2:E16}", 
      argX, argY, Math.Cosh(argX) * Math.Cosh(argY) +
      Math.Sinh(argX) * Math.Sinh(argY));
    Console.WriteLine( 
      "             Math.Cosh({0}) == {1:E16}",
      argX + argY, Math.Cosh(argX + argY));
  }
}

/*
This example of hyperbolic Math.Sinh( double ) and Math.Cosh( double )
generates the following output.

Evaluate these hyperbolic identities with selected values for X:
  cosh^2(X) - sinh^2(X) == 1
  sinh(2 * X) == 2 * sinh(X) * cosh(X)
  cosh(2 * X) == cosh^2(X) + sinh^2(X)

             Math.Sinh(0.1) == 1.0016675001984403E-001
             Math.Cosh(0.1) == 1.0050041680558035E+000
(Math.Cosh(0.1))^2 - (Math.Sinh(0.1))^2 == 9.9999999999999989E-001
             Math.Sinh(0.2) == 2.0133600254109399E-001
  2 * Math.Sinh(0.1) * Math.Cosh(0.1) == 2.0133600254109396E-001
             Math.Cosh(0.2) == 1.0200667556190759E+000
(Math.Cosh(0.1))^2 + (Math.Sinh(0.1))^2 == 1.0200667556190757E+000

             Math.Sinh(1.2) == 1.5094613554121725E+000
             Math.Cosh(1.2) == 1.8106555673243747E+000
(Math.Cosh(1.2))^2 - (Math.Sinh(1.2))^2 == 1.0000000000000000E+000
             Math.Sinh(2.4) == 5.4662292136760939E+000
  2 * Math.Sinh(1.2) * Math.Cosh(1.2) == 5.4662292136760939E+000
             Math.Cosh(2.4) == 5.5569471669655064E+000
(Math.Cosh(1.2))^2 + (Math.Sinh(1.2))^2 == 5.5569471669655064E+000

             Math.Sinh(4.9) == 6.7141166550932297E+001
             Math.Cosh(4.9) == 6.7148613134003227E+001
(Math.Cosh(4.9))^2 - (Math.Sinh(4.9))^2 == 1.0000000000000000E+000
             Math.Sinh(9.8) == 9.0168724361884615E+003
  2 * Math.Sinh(4.9) * Math.Cosh(4.9) == 9.0168724361884615E+003
             Math.Cosh(9.8) == 9.0168724916400624E+003
(Math.Cosh(4.9))^2 + (Math.Sinh(4.9))^2 == 9.0168724916400606E+003

Evaluate these hyperbolic identities with selected values for X and Y:
  sinh(X + Y) == sinh(X) * cosh(Y) + cosh(X) * sinh(Y)
  cosh(X + Y) == cosh(X) * cosh(Y) + sinh(X) * sinh(Y)

    Math.Sinh(0.1) * Math.Cosh(1.2) +
    Math.Cosh(0.1) * Math.Sinh(1.2) == 1.6983824372926155E+000
             Math.Sinh(1.3) == 1.6983824372926160E+000
    Math.Cosh(0.1) * Math.Cosh(1.2) +
    Math.Sinh(0.1) * Math.Sinh(1.2) == 1.9709142303266281E+000
             Math.Cosh(1.3) == 1.9709142303266285E+000

    Math.Sinh(1.2) * Math.Cosh(4.9) +
    Math.Cosh(1.2) * Math.Sinh(4.9) == 2.2292776360739879E+002
             Math.Sinh(6.1) == 2.2292776360739885E+002
    Math.Cosh(1.2) * Math.Cosh(4.9) +
    Math.Sinh(1.2) * Math.Sinh(4.9) == 2.2293000647511826E+002
             Math.Cosh(6.1) == 2.2293000647511832E+002
*/
' Example for the hyperbolic Math.Sinh( Double ) and Math.Cosh( Double ) methods.
Module SinhCosh
  
  Sub Main()
    Console.WriteLine( _
      "This example of hyperbolic " & _
      "Math.Sinh( Double ) and Math.Cosh( Double )" & vbCrLf & _
      "generates the following output." & vbCrLf)
    Console.WriteLine( _
      "Evaluate these hyperbolic identities " & _
      "with selected values for X:")
    Console.WriteLine( _
      "  cosh^2(X) - sinh^2(X) = 1" & vbCrLf & _
      "  sinh(2 * X) = 2 * sinh(X) * cosh(X)")
    Console.WriteLine("  cosh(2 * X) = cosh^2(X) + sinh^2(X)")
     
    UseSinhCosh(0.1)
    UseSinhCosh(1.2)
    UseSinhCosh(4.9)
     
    Console.WriteLine( _
      vbCrLf & "Evaluate these hyperbolic " & _
      "identities with selected values for X and Y:")
    Console.WriteLine( _
      "  sinh(X + Y) = sinh(X) * cosh(Y) + cosh(X) * sinh(Y)")
    Console.WriteLine( _
      "  cosh(X + Y) = cosh(X) * cosh(Y) + sinh(X) * sinh(Y)")

    UseTwoArgs(0.1, 1.2)
    UseTwoArgs(1.2, 4.9)
  End Sub
   
  ' Evaluate hyperbolic identities with a given argument.
  Sub UseSinhCosh(arg As Double)
    Dim sinhArg As Double = Math.Sinh(arg)
    Dim coshArg As Double = Math.Cosh(arg)
     
    ' Evaluate cosh^2(X) - sinh^2(X) = 1.
    Console.WriteLine( _
      vbCrLf & "             Math.Sinh({0}) = {1:E16}" + _
      vbCrLf & "             Math.Cosh({0}) = {2:E16}", _
      arg, Math.Sinh(arg), Math.Cosh(arg))
    Console.WriteLine( _
      "(Math.Cosh({0}))^2 - (Math.Sinh({0}))^2 = {1:E16}", _
      arg, coshArg * coshArg - sinhArg * sinhArg)
     
    ' Evaluate sinh(2 * X) = 2 * sinh(X) * cosh(X).
    Console.WriteLine( _
      "             Math.Sinh({0}) = {1:E16}", _
      2.0 * arg, Math.Sinh((2.0 * arg)))
    Console.WriteLine( _
      "  2 * Math.Sinh({0}) * Math.Cosh({0}) = {1:E16}", _
      arg, 2.0 * sinhArg * coshArg)
     
    ' Evaluate cosh(2 * X) = cosh^2(X) + sinh^2(X).
    Console.WriteLine( _
      "             Math.Cosh({0}) = {1:E16}", _
      2.0 * arg, Math.Cosh((2.0 * arg)))
    Console.WriteLine( _
      "(Math.Cosh({0}))^2 + (Math.Sinh({0}))^2 = {1:E16}", _
      arg, coshArg * coshArg + sinhArg * sinhArg)

  End Sub
    
  ' Evaluate hyperbolic identities that are functions of two arguments.
  Sub UseTwoArgs(argX As Double, argY As Double)

    ' Evaluate sinh(X + Y) = sinh(X) * cosh(Y) + cosh(X) * sinh(Y).
    Console.WriteLine( _
      vbCrLf & "    Math.Sinh({0}) * Math.Cosh({1}) +" + _
      vbCrLf & "    Math.Cosh({0}) * Math.Sinh({1}) = {2:E16}", _
      argX, argY, Math.Sinh(argX) * Math.Cosh(argY) + _
      Math.Cosh(argX) * Math.Sinh(argY))
    Console.WriteLine( _
      "             Math.Sinh({0}) = {1:E16}", _
      argX + argY, Math.Sinh((argX + argY)))
     
    ' Evaluate cosh(X + Y) = cosh(X) * cosh(Y) + sinh(X) * sinh(Y).
    Console.WriteLine( _
      "    Math.Cosh({0}) * Math.Cosh({1}) +" + _
      vbCrLf & "    Math.Sinh({0}) * Math.Sinh({1}) = {2:E16}", _
      argX, argY, Math.Cosh(argX) * Math.Cosh(argY) + _
      Math.Sinh(argX) * Math.Sinh(argY))
    Console.WriteLine( _
      "             Math.Cosh({0}) = {1:E16}", _
      argX + argY, Math.Cosh((argX + argY)))

  End Sub
End Module 'SinhCosh

' This example of hyperbolic Math.Sinh( Double ) and Math.Cosh( Double )
' generates the following output.
' 
' Evaluate these hyperbolic identities with selected values for X:
'  cosh^2(X) - sinh^2(X) = 1
'  sinh(2 * X) = 2 * sinh(X) * cosh(X)
'  cosh(2 * X) = cosh^2(X) + sinh^2(X)
' 
'             Math.Sinh(0.1) = 1.0016675001984403E-001
'             Math.Cosh(0.1) = 1.0050041680558035E+000
' (Math.Cosh(0.1))^2 - (Math.Sinh(0.1))^2 = 9.9999999999999989E-001
'             Math.Sinh(0.2) = 2.0133600254109399E-001
'   2 * Math.Sinh(0.1) * Math.Cosh(0.1) = 2.0133600254109396E-001
'             Math.Cosh(0.2) = 1.0200667556190759E+000
' (Math.Cosh(0.1))^2 + (Math.Sinh(0.1))^2 = 1.0200667556190757E+000
' 
'             Math.Sinh(1.2) = 1.5094613554121725E+000
'             Math.Cosh(1.2) = 1.8106555673243747E+000
' (Math.Cosh(1.2))^2 - (Math.Sinh(1.2))^2 = 1.0000000000000000E+000
'             Math.Sinh(2.4) = 5.4662292136760939E+000
'   2 * Math.Sinh(1.2) * Math.Cosh(1.2) = 5.4662292136760939E+000
'             Math.Cosh(2.4) = 5.5569471669655064E+000
' (Math.Cosh(1.2))^2 + (Math.Sinh(1.2))^2 = 5.5569471669655064E+000
' 
'             Math.Sinh(4.9) = 6.7141166550932297E+001
'             Math.Cosh(4.9) = 6.7148613134003227E+001
' (Math.Cosh(4.9))^2 - (Math.Sinh(4.9))^2 = 1.0000000000000000E+000
'             Math.Sinh(9.8) = 9.0168724361884615E+003
'   2 * Math.Sinh(4.9) * Math.Cosh(4.9) = 9.0168724361884615E+003
'             Math.Cosh(9.8) = 9.0168724916400624E+003
' (Math.Cosh(4.9))^2 + (Math.Sinh(4.9))^2 = 9.0168724916400606E+003
' 
' Evaluate these hyperbolic identities with selected values for X and Y:
'  sinh(X + Y) = sinh(X) * cosh(Y) + cosh(X) * sinh(Y)
'  cosh(X + Y) = cosh(X) * cosh(Y) + sinh(X) * sinh(Y)
' 
'     Math.Sinh(0.1) * Math.Cosh(1.2) +
'     Math.Cosh(0.1) * Math.Sinh(1.2) = 1.6983824372926155E+000
'             Math.Sinh(1.3) = 1.6983824372926160E+000
'     Math.Cosh(0.1) * Math.Cosh(1.2) +
'     Math.Sinh(0.1) * Math.Sinh(1.2) = 1.9709142303266281E+000
'             Math.Cosh(1.3) = 1.9709142303266285E+000
' 
'     Math.Sinh(1.2) * Math.Cosh(4.9) +
'     Math.Cosh(1.2) * Math.Sinh(4.9) = 2.2292776360739879E+002
'             Math.Sinh(6.1) = 2.2292776360739885E+002
'     Math.Cosh(1.2) * Math.Cosh(4.9) +
'     Math.Sinh(1.2) * Math.Sinh(4.9) = 2.2293000647511826E+002
'             Math.Cosh(6.1) = 2.2293000647511832E+002

Uwagi

Kąt, value, musi być w radianach.The angle, value, must be in radians. Pomnóż przez Math.PI/180, aby przekonwertować stopnie na radiany.Multiply by Math.PI/180 to convert degrees to radians.

Dotyczy