SoundPlayer.StreamChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy Stream ustawiono nowe źródło audio dla tego SoundPlayer Ustawienia.Occurs when a new Stream audio source for this SoundPlayer has been set.

public:
 event EventHandler ^ StreamChanged;
public event EventHandler StreamChanged;
member this.StreamChanged : EventHandler 
Public Custom Event StreamChanged As EventHandler 

Typ zdarzenia

EventHandler

Uwagi

To zdarzenie jest zgłaszane, gdy Stream zostało ustawione nowe źródło audio dla tego SoundPlayer Ustawienia.This event is raised when a new Stream audio source for this SoundPlayer has been set.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobie obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa iwywoływanie zdarzeń.For more information about how to handle events, see Handling and Raising Events.

Dotyczy

Zobacz też