MemoryExtensions.AsMemory MemoryExtensions.AsMemory MemoryExtensions.AsMemory MemoryExtensions.AsMemory Method

Definicja

Przeciążenia

AsMemory(String) AsMemory(String) AsMemory(String) AsMemory(String)

Tworzy nowy ReadOnlyMemory<Char> element względem części ciągu docelowego.Creates a new ReadOnlyMemory<Char> over the portion of the target string.

AsMemory(String, Index) AsMemory(String, Index) AsMemory(String, Index) AsMemory(String, Index)

Tworzy nową ReadOnlyMemory<Char> wartość dla części ciągu docelowego, zaczynając od określonego indeksu.Creates a new ReadOnlyMemory<Char> over a portion of the target string starting at a specified index.

AsMemory(String, Int32) AsMemory(String, Int32) AsMemory(String, Int32) AsMemory(String, Int32)

Tworzy nową ReadOnlyMemory<Char> dla części ciągu docelowego, zaczynając od określonej pozycji znaku.Creates a new ReadOnlyMemory<Char> over a portion of the target string starting at a specified character position.

AsMemory(String, Range) AsMemory(String, Range) AsMemory(String, Range)

Tworzy nową ReadOnlyMemory<Char> wartość powyżej określonego zakresu ciągu docelowego.Creates a new ReadOnlyMemory<Char> over a specified range of the target string.

AsMemory(String, Int32, Int32) AsMemory(String, Int32, Int32) AsMemory(String, Int32, Int32) AsMemory(String, Int32, Int32)

Tworzy nową ReadOnlyMemory<Char> wartość dla części ciągu docelowego, zaczynając od określonej pozycji o długości.Creates a new ReadOnlyMemory<Char> over a portion of the target string beginning at a specified position with a length.

AsMemory<T>(ArraySegment<T>) AsMemory<T>(ArraySegment<T>) AsMemory<T>(ArraySegment<T>) AsMemory<T>(ArraySegment<T>)

Tworzy nowy region pamięci na części docelowego segmentu tablicy.Creates a new memory region over the portion of the target array segment.

AsMemory<T>(T[]) AsMemory<T>(T[]) AsMemory<T>(T[]) AsMemory<T>(T[])

Tworzy nowy region pamięci na tablicy docelowej.Creates a new memory region over the target array.

AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32) AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32) AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32) AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32)

Tworzy nowy region pamięci nad częścią docelowego segmentu tablicy, zaczynając od określonej pozycji do końca segmentu.Creates a new memory region over the portion of the target array segment starting at a specified position to the end of the segment.

AsMemory<T>(T[], Index) AsMemory<T>(T[], Index) AsMemory<T>(T[], Index) AsMemory<T>(T[], Index)

Tworzy nowy region pamięci na części tablicy docelowej, zaczynając od określonego indeksu do końca tablicy.Creates a new memory region over the portion of the target array starting at a specified index to the end of the array.

AsMemory<T>(T[], Int32) AsMemory<T>(T[], Int32) AsMemory<T>(T[], Int32) AsMemory<T>(T[], Int32)

Tworzy nowy region pamięci na części tablicy docelowej, zaczynając od określonej pozycji do końca tablicy.Creates a new memory region over the portion of the target array starting at a specified position to the end of the array.

AsMemory<T>(T[], Range) AsMemory<T>(T[], Range) AsMemory<T>(T[], Range)

Tworzy nowy region pamięci nad częścią tablicy docelowej, rozpoczynając od indeksu początkowy zakres i kończąc na wyłącznym indeksie końcowym zakresu.Creates a new memory region over the portion of the target array beginning at inclusive start index of the range and ending at the exclusive end index of the range.

AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32, Int32) AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32, Int32) AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32, Int32) AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32, Int32)

Tworzy nowy region pamięci na części docelowego segmentu tablicy, zaczynając od określonej pozycji o określonej długości.Creates a new memory region over the portion of the target array segment beginning at a specified position with a specified length.

AsMemory<T>(T[], Int32, Int32) AsMemory<T>(T[], Int32, Int32) AsMemory<T>(T[], Int32, Int32) AsMemory<T>(T[], Int32, Int32)

Tworzy nowy region pamięci na części tablicy docelowej, zaczynając od określonej pozycji o określonej długości.Creates a new memory region over the portion of the target array beginning at a specified position with a specified length.

AsMemory(String) AsMemory(String) AsMemory(String) AsMemory(String)

Tworzy nowy ReadOnlyMemory<Char> element względem części ciągu docelowego.Creates a new ReadOnlyMemory<Char> over the portion of the target string.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlyMemory<char> AsMemory(System::String ^ text);
public static ReadOnlyMemory<char> AsMemory (this string text);
static member AsMemory : string -> ReadOnlyMemory<char>
<Extension()>
Public Function AsMemory (text As String) As ReadOnlyMemory(Of Char)

Parametry

text
String String String String

Ciąg docelowy.The target string.

Zwraca

Reprezentacja ciągu z pamięcią tylko do odczytu lub default Jeśli text jest null.The read-only character memory representation of the string, or default if text is null.

AsMemory(String, Index) AsMemory(String, Index) AsMemory(String, Index) AsMemory(String, Index)

Tworzy nową ReadOnlyMemory<Char> wartość dla części ciągu docelowego, zaczynając od określonego indeksu.Creates a new ReadOnlyMemory<Char> over a portion of the target string starting at a specified index.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlyMemory<char> AsMemory(System::String ^ text, Index startIndex);
public static ReadOnlyMemory<char> AsMemory (this string text, Index startIndex);
static member AsMemory : string * Index -> ReadOnlyMemory<char>
<Extension()>
Public Function AsMemory (text As String, startIndex As Index) As ReadOnlyMemory(Of Char)

Parametry

text
String String String String

Ciąg docelowy.The target string.

startIndex
Index Index Index Index

Indeks, w którym ma zostać umieszczony ten plasterek.The index at which to begin this slice.

Zwraca

Reprezentacja ciągu z pamięcią tylko do odczytu.The read-only character memory representation of the string.

AsMemory(String, Int32) AsMemory(String, Int32) AsMemory(String, Int32) AsMemory(String, Int32)

Tworzy nową ReadOnlyMemory<Char> dla części ciągu docelowego, zaczynając od określonej pozycji znaku.Creates a new ReadOnlyMemory<Char> over a portion of the target string starting at a specified character position.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlyMemory<char> AsMemory(System::String ^ text, int start);
public static ReadOnlyMemory<char> AsMemory (this string text, int start);
static member AsMemory : string * int -> ReadOnlyMemory<char>
<Extension()>
Public Function AsMemory (text As String, start As Integer) As ReadOnlyMemory(Of Char)

Parametry

text
String String String String

Ciąg docelowy.The target string.

start
Int32 Int32 Int32 Int32

Indeks, w którym ma zostać umieszczony ten plasterek.The index at which to begin this slice.

Zwraca

Reprezentacja ciągu z pamięcią tylko do odczytu lub default Jeśli text jest null.The read-only character memory representation of the string, or default if text is null.

Wyjątki

startnie znajduje się w text zakresie (start is < 0 lub > Text) . Długość).start is not in the range of text (start is < 0 or > text.Length).

AsMemory(String, Range) AsMemory(String, Range) AsMemory(String, Range)

Tworzy nową ReadOnlyMemory<Char> wartość powyżej określonego zakresu ciągu docelowego.Creates a new ReadOnlyMemory<Char> over a specified range of the target string.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlyMemory<char> AsMemory(System::String ^ text, Range range);
public static ReadOnlyMemory<char> AsMemory (this string text, Range range);
static member AsMemory : string * Range -> ReadOnlyMemory<char>

Parametry

text
String String String String

Ciąg docelowy.The target string.

range
Range Range Range Range

Zakres, który wskazuje początek i długość ciągu z wycinkami.The range that indicates the start and length of the sliced string.

Zwraca

Reprezentacja ciągu z pamięcią tylko do odczytu.The read-only character memory representation of the string.

AsMemory(String, Int32, Int32) AsMemory(String, Int32, Int32) AsMemory(String, Int32, Int32) AsMemory(String, Int32, Int32)

Tworzy nową ReadOnlyMemory<Char> wartość dla części ciągu docelowego, zaczynając od określonej pozycji o długości.Creates a new ReadOnlyMemory<Char> over a portion of the target string beginning at a specified position with a length.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlyMemory<char> AsMemory(System::String ^ text, int start, int length);
public static ReadOnlyMemory<char> AsMemory (this string text, int start, int length);
static member AsMemory : string * int * int -> ReadOnlyMemory<char>
<Extension()>
Public Function AsMemory (text As String, start As Integer, length As Integer) As ReadOnlyMemory(Of Char)

Parametry

text
String String String String

Ciąg docelowy.The target string.

start
Int32 Int32 Int32 Int32

Indeks, w którym ma zostać umieszczony ten plasterek.The index at which to begin this slice.

length
Int32 Int32 Int32 Int32

Wymagana długość wycinka.The desired length for the slice.

Zwraca

Reprezentacja ciągu z pamięcią tylko do odczytu lub default Jeśli text jest null.The read-only character memory representation of the string, or default if text is null.

Wyjątki

start, length, lub start nienależydo + zakresu .text lengthstart, length, or start + length is not in the range of text.

AsMemory<T>(ArraySegment<T>) AsMemory<T>(ArraySegment<T>) AsMemory<T>(ArraySegment<T>) AsMemory<T>(ArraySegment<T>)

Tworzy nowy region pamięci na części docelowego segmentu tablicy.Creates a new memory region over the portion of the target array segment.

public:
generic <typename T>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Memory<T> AsMemory(ArraySegment<T> segment);
public static Memory<T> AsMemory<T> (this ArraySegment<T> segment);
static member AsMemory : ArraySegment<'T> -> Memory<'T>
<Extension()>
Public Function AsMemory(Of T) (segment As ArraySegment(Of T)) As Memory(Of T)

Parametry typu

T

Typ segmentu.The type of the segment.

Parametry

segment
ArraySegment<T> ArraySegment<T> ArraySegment<T> ArraySegment<T>

Segment do przekonwertowania.The segment to convert.

Zwraca

Reprezentacja segmentu w pamięci.The memory representation of the segment.

AsMemory<T>(T[]) AsMemory<T>(T[]) AsMemory<T>(T[]) AsMemory<T>(T[])

Tworzy nowy region pamięci na tablicy docelowej.Creates a new memory region over the target array.

public:
generic <typename T>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Memory<T> AsMemory(cli::array <T> ^ array);
public static Memory<T> AsMemory<T> (this T[] array);
static member AsMemory : 'T[] -> Memory<'T>
<Extension()>
Public Function AsMemory(Of T) (array As T()) As Memory(Of T)

Parametry typu

T

Typ tablicy.The type of the array.

Parametry

array
T[]

Tablica do przekonwertowania.The array to convert.

Zwraca

Reprezentacja pamięci całości lub części tablicy.The memory representation of the whole or part of the array.

AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32) AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32) AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32) AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32)

Tworzy nowy region pamięci nad częścią docelowego segmentu tablicy, zaczynając od określonej pozycji do końca segmentu.Creates a new memory region over the portion of the target array segment starting at a specified position to the end of the segment.

public:
generic <typename T>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Memory<T> AsMemory(ArraySegment<T> segment, int start);
public static Memory<T> AsMemory<T> (this ArraySegment<T> segment, int start);
static member AsMemory : ArraySegment<'T> * int -> Memory<'T>
<Extension()>
Public Function AsMemory(Of T) (segment As ArraySegment(Of T), start As Integer) As Memory(Of T)

Parametry typu

T

Typ tablicy.The type of the array.

Parametry

segment
ArraySegment<T> ArraySegment<T> ArraySegment<T> ArraySegment<T>

Docelowy segment tablicy.The target array segment.

start
Int32 Int32 Int32 Int32

Indeks, w którym ma zostać rozpoczęta pamięć.The index at which to begin the memory.

Zwraca

Reprezentacja pamięci całości lub części tablicy.The memory representation of the whole or part of the array.

Wyjątki

segmentjest współwariantem, a typ segment nie jest dokładnie. T[]segment is covariant, and the type of segment is not exactly T[].

startjest mniejsza niż 0 lub większa niż segment.Count.start is less than 0 or greater than segment.Count.

Uwagi

Zwraca default wartość segment , nullgdy is.Returns default when segment is null.

AsMemory<T>(T[], Index) AsMemory<T>(T[], Index) AsMemory<T>(T[], Index) AsMemory<T>(T[], Index)

Tworzy nowy region pamięci na części tablicy docelowej, zaczynając od określonego indeksu do końca tablicy.Creates a new memory region over the portion of the target array starting at a specified index to the end of the array.

public:
generic <typename T>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Memory<T> AsMemory(cli::array <T> ^ array, Index startIndex);
public static Memory<T> AsMemory<T> (this T[] array, Index startIndex);
static member AsMemory : 'T[] * Index -> Memory<'T>
<Extension()>
Public Function AsMemory(Of T) (array As T(), startIndex As Index) As Memory(Of T)

Parametry typu

T

Typ tablicy.The type of the array.

Parametry

array
T[]

Tablica do przekonwertowania.The array to convert.

startIndex
Index Index Index Index

Pierwsza pozycja tablicy.The first position of the array.

Zwraca

Reprezentacja pamięci całości lub części tablicy.The memory representation of the whole or part of the array.

AsMemory<T>(T[], Int32) AsMemory<T>(T[], Int32) AsMemory<T>(T[], Int32) AsMemory<T>(T[], Int32)

Tworzy nowy region pamięci na części tablicy docelowej, zaczynając od określonej pozycji do końca tablicy.Creates a new memory region over the portion of the target array starting at a specified position to the end of the array.

public:
generic <typename T>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Memory<T> AsMemory(cli::array <T> ^ array, int start);
public static Memory<T> AsMemory<T> (this T[] array, int start);
static member AsMemory : 'T[] * int -> Memory<'T>
<Extension()>
Public Function AsMemory(Of T) (array As T(), start As Integer) As Memory(Of T)

Parametry typu

T

Typ tablicy.The type of the array.

Parametry

array
T[]

Tablica docelowa.The target array.

start
Int32 Int32 Int32 Int32

Indeks, w którym ma zostać rozpoczęta pamięć.The index at which to begin the memory.

Zwraca

Reprezentacja pamięci całości lub części tablicy.The memory representation of the whole or part of the array.

Wyjątki

arrayjest współwariantem, a typ tablicy nie jest dokładnie T[].array is covariant, and the array's type is not exactly T[].

startindeks jest mniejszy niż 0 lub większy array.Lengthniż.start index less than 0 or greater than array.Length.

Uwagi

Zwraca default wartość array , nullgdy is.Returns default when array is null.

AsMemory<T>(T[], Range) AsMemory<T>(T[], Range) AsMemory<T>(T[], Range)

Tworzy nowy region pamięci nad częścią tablicy docelowej, rozpoczynając od indeksu początkowy zakres i kończąc na wyłącznym indeksie końcowym zakresu.Creates a new memory region over the portion of the target array beginning at inclusive start index of the range and ending at the exclusive end index of the range.

public:
generic <typename T>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Memory<T> AsMemory(cli::array <T> ^ array, Range range);
public static Memory<T> AsMemory<T> (this T[] array, Range range);
static member AsMemory : 'T[] * Range -> Memory<'T>

Parametry typu

T

Typ tablicy.The type of the array.

Parametry

array
T[]

Tablica do przekonwertowania.The array to convert.

range
Range Range Range Range

Zakres, który ma zostać przekonwertowany z tablicy.The range to convert from the array.

Zwraca

Reprezentacja pamięci całości lub części tablicy.The memory representation of the whole or part of the array.

AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32, Int32) AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32, Int32) AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32, Int32) AsMemory<T>(ArraySegment<T>, Int32, Int32)

Tworzy nowy region pamięci na części docelowego segmentu tablicy, zaczynając od określonej pozycji o określonej długości.Creates a new memory region over the portion of the target array segment beginning at a specified position with a specified length.

public:
generic <typename T>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Memory<T> AsMemory(ArraySegment<T> segment, int start, int length);
public static Memory<T> AsMemory<T> (this ArraySegment<T> segment, int start, int length);
static member AsMemory : ArraySegment<'T> * int * int -> Memory<'T>
<Extension()>
Public Function AsMemory(Of T) (segment As ArraySegment(Of T), start As Integer, length As Integer) As Memory(Of T)

Parametry typu

T

Typ tablicy.The type of the array.

Parametry

segment
ArraySegment<T> ArraySegment<T> ArraySegment<T> ArraySegment<T>

Docelowy segment tablicy.The target array segment.

start
Int32 Int32 Int32 Int32

Indeks, w którym ma zostać rozpoczęta pamięć.The index at which to begin the memory.

length
Int32 Int32 Int32 Int32

Liczba elementów w pamięci.The number of items in the memory.

Zwraca

Reprezentacja pamięci całości lub części tablicy.The memory representation of the whole or part of the array.

Wyjątki

segmentjest współwariantem, a typ tablicy nie jest dokładnie T[].segment is covariant, and the array's type is not exactly T[].

start, length, lub start nienależydo + zakresu .segment lengthstart, length, or start + length is not in the range of segment.

Uwagi

Zwraca default wartość segment , nullgdy is.Returns default when segment is null.

AsMemory<T>(T[], Int32, Int32) AsMemory<T>(T[], Int32, Int32) AsMemory<T>(T[], Int32, Int32) AsMemory<T>(T[], Int32, Int32)

Tworzy nowy region pamięci na części tablicy docelowej, zaczynając od określonej pozycji o określonej długości.Creates a new memory region over the portion of the target array beginning at a specified position with a specified length.

public:
generic <typename T>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Memory<T> AsMemory(cli::array <T> ^ array, int start, int length);
public static Memory<T> AsMemory<T> (this T[] array, int start, int length);
static member AsMemory : 'T[] * int * int -> Memory<'T>
<Extension()>
Public Function AsMemory(Of T) (array As T(), start As Integer, length As Integer) As Memory(Of T)

Parametry typu

T

Typ tablicy.The type of the array.

Parametry

array
T[]

Tablica docelowa.The target array.

start
Int32 Int32 Int32 Int32

Indeks, w którym ma zostać rozpoczęty region pamięci.The index at which to begin the memory region.

length
Int32 Int32 Int32 Int32

Liczba elementów w regionie pamięci.The number of items in the memory region.

Zwraca

Reprezentacja pamięci całości lub części tablicy.The memory representation of the whole or part of the array.

Wyjątki

arrayjest współwariantem, a typ tablicy nie jest dokładnie T[].array is covariant, and the array's type is not exactly T[].

start, length, lub start nienależydo + zakresu .array lengthstart, length, or start + length is not in the range of array.

Uwagi

Zwraca default wartość array , nullgdy is.Returns default when array is null.

Dotyczy