MemoryExtensions.IndexOfAny Metoda

Definicja

Przeciążenia

IndexOfAny<T>(ReadOnlySpan<T>, ReadOnlySpan<T>)

Wyszukuje pierwszy indeks wszelkich określonych wartości podobne do wywoływania IndexOf kilka razy przy użyciu operatora logicznego OR.Searches for the first index of any of the specified values similar to calling IndexOf several times with the logical OR operator.

IndexOfAny<T>(Span<T>, ReadOnlySpan<T>)

Wyszukuje pierwszy indeks wszelkich określonych wartości podobne do wywoływania IndexOf kilka razy przy użyciu operatora logicznego OR.Searches for the first index of any of the specified values similar to calling IndexOf several times with the logical OR operator.

IndexOfAny<T>(ReadOnlySpan<T>, T, T)

Wyszukuje pierwszy indeks wszelkich określonych wartości podobne do wywoływania IndexOf kilka razy przy użyciu operatora logicznego OR.Searches for the first index of any of the specified values similar to calling IndexOf several times with the logical OR operator.

IndexOfAny<T>(Span<T>, T, T)

Wyszukuje pierwszy indeks wszelkich określonych wartości podobne do wywoływania IndexOf kilka razy przy użyciu operatora logicznego OR.Searches for the first index of any of the specified values similar to calling IndexOf several times with the logical OR operator.

IndexOfAny<T>(ReadOnlySpan<T>, T, T, T)

Wyszukuje pierwszy indeks wszelkich określonych wartości podobne do wywoływania IndexOf kilka razy przy użyciu operatora logicznego OR.Searches for the first index of any of the specified values similar to calling IndexOf several times with the logical OR operator.

IndexOfAny<T>(Span<T>, T, T, T)

Wyszukuje pierwszy indeks wszelkich określonych wartości podobne do wywoływania IndexOf kilka razy przy użyciu operatora logicznego OR.Searches for the first index of any of the specified values similar to calling IndexOf several times with the logical OR operator.

IndexOfAny<T>(ReadOnlySpan<T>, ReadOnlySpan<T>)

Wyszukuje pierwszy indeks wszelkich określonych wartości podobne do wywoływania IndexOf kilka razy przy użyciu operatora logicznego OR.Searches for the first index of any of the specified values similar to calling IndexOf several times with the logical OR operator.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int IndexOfAny(ReadOnlySpan<T> span, ReadOnlySpan<T> values);
public static int IndexOfAny<T> (this ReadOnlySpan<T> span, ReadOnlySpan<T> values) where T : IEquatable<T>;
static member IndexOfAny : ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> -> int (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function IndexOfAny(Of T As IEquatable(Of T)) (span As ReadOnlySpan(Of T), values As ReadOnlySpan(Of T)) As Integer

Parametry typu

T

Typ zakresu i wartości.The type of the span and values.

Parametry

span
ReadOnlySpan<T>

Zakres, który ma zostać wyszukany.The span to search.

values
ReadOnlySpan<T>

Zbiór wartości do wyszukania.The set of values to search for.

Zwraca

Pierwszy indeks wystąpienia dowolnych wartości z zakresu.The first index of the occurrence of any of the values in the span. Jeśli nie zostanie znaleziony, zwraca-1.If not found, returns -1.

IndexOfAny<T>(Span<T>, ReadOnlySpan<T>)

Wyszukuje pierwszy indeks wszelkich określonych wartości podobne do wywoływania IndexOf kilka razy przy użyciu operatora logicznego OR.Searches for the first index of any of the specified values similar to calling IndexOf several times with the logical OR operator.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int IndexOfAny(Span<T> span, ReadOnlySpan<T> values);
public static int IndexOfAny<T> (this Span<T> span, ReadOnlySpan<T> values) where T : IEquatable<T>;
static member IndexOfAny : Span<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> -> int (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function IndexOfAny(Of T As IEquatable(Of T)) (span As Span(Of T), values As ReadOnlySpan(Of T)) As Integer

Parametry typu

T

Typ zakresu i wartości.The type of the span and values.

Parametry

span
Span<T>

Zakres, który ma zostać wyszukany.The span to search.

values
ReadOnlySpan<T>

Zbiór wartości do wyszukania.The set of values to search for.

Zwraca

Pierwszy indeks wystąpienia dowolnych wartości z zakresu.The first index of the occurrence of any of the values in the span. Jeśli nie zostanie znaleziony, zwraca-1.If not found, returns -1.

IndexOfAny<T>(ReadOnlySpan<T>, T, T)

Wyszukuje pierwszy indeks wszelkich określonych wartości podobne do wywoływania IndexOf kilka razy przy użyciu operatora logicznego OR.Searches for the first index of any of the specified values similar to calling IndexOf several times with the logical OR operator.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int IndexOfAny(ReadOnlySpan<T> span, T value0, T value1);
public static int IndexOfAny<T> (this ReadOnlySpan<T> span, T value0, T value1) where T : IEquatable<T>;
static member IndexOfAny : ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * 'T * 'T -> int (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function IndexOfAny(Of T As IEquatable(Of T)) (span As ReadOnlySpan(Of T), value0 As T, value1 As T) As Integer

Parametry typu

T

Typ zakresu i wartości.The type of the span and values.

Parametry

span
ReadOnlySpan<T>

Zakres, który ma zostać wyszukany.The span to search.

value0
T

Jedna z wartości do wyszukania.One of the values to search for.

value1
T

Jedna z wartości do wyszukania.One of the values to search for.

Zwraca

Pierwszy indeks wystąpienia dowolnych wartości z zakresu.The first index of the occurrence of any of the values in the span. Jeśli nie zostanie znaleziony, zwraca-1.If not found, returns -1.

IndexOfAny<T>(Span<T>, T, T)

Wyszukuje pierwszy indeks wszelkich określonych wartości podobne do wywoływania IndexOf kilka razy przy użyciu operatora logicznego OR.Searches for the first index of any of the specified values similar to calling IndexOf several times with the logical OR operator.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int IndexOfAny(Span<T> span, T value0, T value1);
public static int IndexOfAny<T> (this Span<T> span, T value0, T value1) where T : IEquatable<T>;
static member IndexOfAny : Span<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * 'T * 'T -> int (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function IndexOfAny(Of T As IEquatable(Of T)) (span As Span(Of T), value0 As T, value1 As T) As Integer

Parametry typu

T

Typ zakresu i wartości.The type of the span and values.

Parametry

span
Span<T>

Zakres, który ma zostać wyszukany.The span to search.

value0
T

Jedna z wartości do wyszukania.One of the values to search for.

value1
T

Jedna z wartości do wyszukania.One of the values to search for.

Zwraca

Pierwszy indeks wystąpienia dowolnych wartości z zakresu.The first index of the occurrence of any of the values in the span. Jeśli nie zostanie znaleziony, zwraca-1.If not found, returns -1.

IndexOfAny<T>(ReadOnlySpan<T>, T, T, T)

Wyszukuje pierwszy indeks wszelkich określonych wartości podobne do wywoływania IndexOf kilka razy przy użyciu operatora logicznego OR.Searches for the first index of any of the specified values similar to calling IndexOf several times with the logical OR operator.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int IndexOfAny(ReadOnlySpan<T> span, T value0, T value1, T value2);
public static int IndexOfAny<T> (this ReadOnlySpan<T> span, T value0, T value1, T value2) where T : IEquatable<T>;
static member IndexOfAny : ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * 'T * 'T * 'T -> int (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function IndexOfAny(Of T As IEquatable(Of T)) (span As ReadOnlySpan(Of T), value0 As T, value1 As T, value2 As T) As Integer

Parametry typu

T

Typ zakresu i wartości.The type of the span and values.

Parametry

span
ReadOnlySpan<T>

Zakres, który ma zostać wyszukany.The span to search.

value0
T

Jedna z wartości do wyszukania.One of the values to search for.

value1
T

Jedna z wartości do wyszukania.One of the values to search for.

value2
T

Jedna z wartości do wyszukania.One of the values to search for.

Zwraca

Pierwszy indeks wystąpienia dowolnych wartości z zakresu.The first index of the occurrence of any of the values in the span. Jeśli nie zostanie znaleziony, zwraca-1.If not found, returns -1.

IndexOfAny<T>(Span<T>, T, T, T)

Wyszukuje pierwszy indeks wszelkich określonych wartości podobne do wywoływania IndexOf kilka razy przy użyciu operatora logicznego OR.Searches for the first index of any of the specified values similar to calling IndexOf several times with the logical OR operator.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int IndexOfAny(Span<T> span, T value0, T value1, T value2);
public static int IndexOfAny<T> (this Span<T> span, T value0, T value1, T value2) where T : IEquatable<T>;
static member IndexOfAny : Span<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * 'T * 'T * 'T -> int (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function IndexOfAny(Of T As IEquatable(Of T)) (span As Span(Of T), value0 As T, value1 As T, value2 As T) As Integer

Parametry typu

T

Typ zakresu i wartości.The type of the span and values.

Parametry

span
Span<T>

Zakres, który ma zostać wyszukany.The span to search.

value0
T

Jedna z wartości do wyszukania.One of the values to search for.

value1
T

Jedna z wartości do wyszukania.One of the values to search for.

value2
T

Jedna z wartości do wyszukania.One of the values to search for.

Zwraca

Pierwszy indeks wystąpienia dowolnych wartości z zakresu.The first index of the occurrence of any of the values in the span. Jeśli nie zostanie znaleziony, zwraca-1.If not found, returns -1.

Dotyczy