MemoryExtensions.LastIndexOfAny Metoda

Definicja

Przeciążenia

LastIndexOfAny<T>(ReadOnlySpan<T>, T, T, T)

Wyszukuje ostatni indeks wszelkich określonych wartości podobnie do wywoływania LastIndexOf kilka razy przy użyciu operatora logicznego OR.Searches for the last index of any of the specified values similar to calling LastIndexOf several times with the logical OR operator.

LastIndexOfAny<T>(Span<T>, T, T, T)

Wyszukuje ostatni indeks wszelkich określonych wartości podobnie do wywoływania LastIndexOf kilka razy przy użyciu operatora logicznego OR.Searches for the last index of any of the specified values similar to calling LastIndexOf several times with the logical OR operator.

LastIndexOfAny<T>(Span<T>, T, T)

Wyszukuje ostatni indeks wszelkich określonych wartości podobnie do wywoływania LastIndexOf kilka razy przy użyciu operatora logicznego OR.Searches for the last index of any of the specified values similar to calling LastIndexOf several times with the logical OR operator.

LastIndexOfAny<T>(Span<T>, ReadOnlySpan<T>)

Wyszukuje ostatni indeks wszelkich określonych wartości podobnie do wywoływania LastIndexOf kilka razy przy użyciu operatora logicznego OR.Searches for the last index of any of the specified values similar to calling LastIndexOf several times with the logical OR operator.

LastIndexOfAny<T>(ReadOnlySpan<T>, ReadOnlySpan<T>)

Wyszukuje ostatni indeks wszelkich określonych wartości podobnie do wywoływania LastIndexOf kilka razy przy użyciu operatora logicznego OR.Searches for the last index of any of the specified values similar to calling LastIndexOf several times with the logical OR operator.

LastIndexOfAny<T>(ReadOnlySpan<T>, T, T)

Wyszukuje ostatni indeks wszelkich określonych wartości podobnie do wywoływania LastIndexOf kilka razy przy użyciu operatora logicznego OR.Searches for the last index of any of the specified values similar to calling LastIndexOf several times with the logical OR operator.

LastIndexOfAny<T>(ReadOnlySpan<T>, T, T, T)

Wyszukuje ostatni indeks wszelkich określonych wartości podobnie do wywoływania LastIndexOf kilka razy przy użyciu operatora logicznego OR.Searches for the last index of any of the specified values similar to calling LastIndexOf several times with the logical OR operator.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int LastIndexOfAny(ReadOnlySpan<T> span, T value0, T value1, T value2);
public static int LastIndexOfAny<T> (this ReadOnlySpan<T> span, T value0, T value1, T value2) where T : IEquatable<T>;
static member LastIndexOfAny : ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * 'T * 'T * 'T -> int (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function LastIndexOfAny(Of T As IEquatable(Of T)) (span As ReadOnlySpan(Of T), value0 As T, value1 As T, value2 As T) As Integer

Parametry typu

T

Typ zakresu i wartości.The type of the span and values.

Parametry

span
ReadOnlySpan<T>

Zakres, który ma zostać wyszukany.The span to search.

value0
T

Jedna z wartości do wyszukania.One of the values to search for.

value1
T

Jedna z wartości do wyszukania.One of the values to search for.

value2
T

Jedna z wartości do wyszukania.One of the values to search for.

Zwraca

Indeks ostatnich wystąpień dowolnych wartości w zakresie.The index of the last occurrence of any of the values in the span. Jeśli nie zostanie znaleziony, zwraca-1.If not found, returns -1.

LastIndexOfAny<T>(Span<T>, T, T, T)

Wyszukuje ostatni indeks wszelkich określonych wartości podobnie do wywoływania LastIndexOf kilka razy przy użyciu operatora logicznego OR.Searches for the last index of any of the specified values similar to calling LastIndexOf several times with the logical OR operator.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int LastIndexOfAny(Span<T> span, T value0, T value1, T value2);
public static int LastIndexOfAny<T> (this Span<T> span, T value0, T value1, T value2) where T : IEquatable<T>;
static member LastIndexOfAny : Span<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * 'T * 'T * 'T -> int (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function LastIndexOfAny(Of T As IEquatable(Of T)) (span As Span(Of T), value0 As T, value1 As T, value2 As T) As Integer

Parametry typu

T

Typ zakresu i wartości.The type of the span and values.

Parametry

span
Span<T>

Zakres, który ma zostać wyszukany.The span to search.

value0
T

Jedna z wartości do wyszukania.One of the values to search for.

value1
T

Jedna z wartości do wyszukania.One of the values to search for.

value2
T

Jedna z wartości do wyszukania.One of the values to search for.

Zwraca

Indeks ostatnich wystąpień dowolnych wartości w zakresie.The index of the last occurrence of any of the values in the span. Jeśli nie zostanie znaleziony, zwraca-1.If not found, returns -1.

LastIndexOfAny<T>(Span<T>, T, T)

Wyszukuje ostatni indeks wszelkich określonych wartości podobnie do wywoływania LastIndexOf kilka razy przy użyciu operatora logicznego OR.Searches for the last index of any of the specified values similar to calling LastIndexOf several times with the logical OR operator.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int LastIndexOfAny(Span<T> span, T value0, T value1);
public static int LastIndexOfAny<T> (this Span<T> span, T value0, T value1) where T : IEquatable<T>;
static member LastIndexOfAny : Span<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * 'T * 'T -> int (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function LastIndexOfAny(Of T As IEquatable(Of T)) (span As Span(Of T), value0 As T, value1 As T) As Integer

Parametry typu

T

Typ zakresu i wartości.The type of the span and values.

Parametry

span
Span<T>

Zakres, który ma zostać wyszukany.The span to search.

value0
T

Jedna z wartości do wyszukania.One of the values to search for.

value1
T

Jedna z wartości do wyszukania.One of the values to search for.

Zwraca

Indeks ostatnich wystąpień dowolnych wartości w zakresie.The index of the last occurrence of any of the values in the span. Jeśli nie zostanie znaleziony, zwraca-1.If not found, returns -1.

LastIndexOfAny<T>(Span<T>, ReadOnlySpan<T>)

Wyszukuje ostatni indeks wszelkich określonych wartości podobnie do wywoływania LastIndexOf kilka razy przy użyciu operatora logicznego OR.Searches for the last index of any of the specified values similar to calling LastIndexOf several times with the logical OR operator.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int LastIndexOfAny(Span<T> span, ReadOnlySpan<T> values);
public static int LastIndexOfAny<T> (this Span<T> span, ReadOnlySpan<T> values) where T : IEquatable<T>;
static member LastIndexOfAny : Span<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> -> int (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function LastIndexOfAny(Of T As IEquatable(Of T)) (span As Span(Of T), values As ReadOnlySpan(Of T)) As Integer

Parametry typu

T

Typ zakresu i wartości.The type of the span and values.

Parametry

span
Span<T>

Zakres, który ma zostać wyszukany.The span to search.

values
ReadOnlySpan<T>

Zbiór wartości do wyszukania.The set of values to search for.

Zwraca

Indeks ostatnich wystąpień dowolnych wartości w zakresie.The index of the last occurrence of any of the values in the span. Jeśli nie zostanie znaleziony, zwraca-1.If not found, returns -1.

LastIndexOfAny<T>(ReadOnlySpan<T>, ReadOnlySpan<T>)

Wyszukuje ostatni indeks wszelkich określonych wartości podobnie do wywoływania LastIndexOf kilka razy przy użyciu operatora logicznego OR.Searches for the last index of any of the specified values similar to calling LastIndexOf several times with the logical OR operator.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int LastIndexOfAny(ReadOnlySpan<T> span, ReadOnlySpan<T> values);
public static int LastIndexOfAny<T> (this ReadOnlySpan<T> span, ReadOnlySpan<T> values) where T : IEquatable<T>;
static member LastIndexOfAny : ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> -> int (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function LastIndexOfAny(Of T As IEquatable(Of T)) (span As ReadOnlySpan(Of T), values As ReadOnlySpan(Of T)) As Integer

Parametry typu

T

Typ zakresu i wartości.The type of the span and values.

Parametry

span
ReadOnlySpan<T>

Zakres, który ma zostać wyszukany.The span to search.

values
ReadOnlySpan<T>

Zbiór wartości do wyszukania.The set of values to search for.

Zwraca

Indeks ostatnich wystąpień dowolnych wartości w zakresie.The index of the last occurrence of any of the values in the span. Jeśli nie zostanie znaleziony, zwraca-1.If not found, returns -1.

LastIndexOfAny<T>(ReadOnlySpan<T>, T, T)

Wyszukuje ostatni indeks wszelkich określonych wartości podobnie do wywoływania LastIndexOf kilka razy przy użyciu operatora logicznego OR.Searches for the last index of any of the specified values similar to calling LastIndexOf several times with the logical OR operator.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int LastIndexOfAny(ReadOnlySpan<T> span, T value0, T value1);
public static int LastIndexOfAny<T> (this ReadOnlySpan<T> span, T value0, T value1) where T : IEquatable<T>;
static member LastIndexOfAny : ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * 'T * 'T -> int (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function LastIndexOfAny(Of T As IEquatable(Of T)) (span As ReadOnlySpan(Of T), value0 As T, value1 As T) As Integer

Parametry typu

T

Typ zakresu i wartości.The type of the span and values.

Parametry

span
ReadOnlySpan<T>

Zakres, który ma zostać wyszukany.The span to search.

value0
T

Jedna z wartości do wyszukania.One of the values to search for.

value1
T

Jedna z wartości do wyszukania.One of the values to search for.

Zwraca

Indeks ostatnich wystąpień dowolnych wartości w zakresie.The index of the last occurrence of any of the values in the span. Jeśli nie zostanie znaleziony, zwraca-1.If not found, returns -1.

Dotyczy