MemoryExtensions.Trim Metoda

Definicja

Przeciążenia

Trim(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>)

Usuwa wszystkie wystąpienia wiodące i końcowe zestawu znaków określone w okresie tylko do odczytu z zakresu znaków tylko do odczytu.Removes all leading and trailing occurrences of a set of characters specified in a read-only span from a read-only character span.

Trim(ReadOnlySpan<Char>, Char)

Usuwa wszystkie wystąpienia wiodące i końcowe określonego znaku z zakresu znaków tylko do odczytu.Removes all leading and trailing occurrences of a specified character from a read-only character span.

Trim(Span<Char>)

Usuwa wszystkie spacje wiodące i końcowe z zakresu znaków.Removes all leading and trailing whitespace characters from a character span.

Trim(Memory<Char>)

Usuwa wszystkie spacje wiodące i końcowe z regionu pamięci znaku.Removes all leading and trailing whitespace characters from a character memory region.

Trim(ReadOnlyMemory<Char>)

Usuwa wszystkie spacje wiodące i końcowe z obszaru pamięci tylko do odczytu.Removes all leading and trailing whitespace characters from a read-only character memory region.

Trim(ReadOnlySpan<Char>)

Usuwa wszystkie spacje wiodące i końcowe z zakresu znaków tylko do odczytu.Removes all leading and trailing whitespace characters from a read-only character span.

Trim<T>(Span<T>, T)

Usuwa wszystkie wystąpienia wiodące i końcowe określonego elementu z zakresu.Removes all leading and trailing occurrences of a specified element from a span.

Trim<T>(Span<T>, ReadOnlySpan<T>)

Usuwa wszystkie wystąpienia wiodące i końcowe zestawu elementów określonych w zakresie tylko do odczytu z zakresu.Removes all leading and trailing occurrences of a set of elements specified in a read-only span from a span.

Trim<T>(ReadOnlySpan<T>, T)

Usuwa wszystkie wystąpienia wiodące i końcowe określonego elementu z zakresu tylko do odczytu.Removes all leading and trailing occurrences of a specified element from a read-only span.

Trim<T>(ReadOnlySpan<T>, ReadOnlySpan<T>)

Usuwa wszystkie wystąpienia wiodące i końcowe zestawu elementów określonych w zakresie tylko do odczytu z zakresu tylko do odczytu.Removes all leading and trailing occurrences of a set of elements specified in a read-only span from a read-only span.

Trim<T>(ReadOnlyMemory<T>, ReadOnlySpan<T>)

Usuwa wszystkie wystąpienia wiodące i końcowe zestawu elementów określonych w obszarze tylko do odczytu z obszaru pamięci tylko do odczytu.Removes all leading and trailing occurrences of a set of elements specified in a read-only span from a read-only memory region.

Trim<T>(Memory<T>, T)

Usuwa wszystkie wystąpienia wiodące i końcowe określonego elementu z regionu pamięci.Removes all leading and trailing occurrences of a specified element from a memory region.

Trim<T>(Memory<T>, ReadOnlySpan<T>)

Usuwa wszystkie początkowe i końcowe wystąpienia zestawu elementów określonych w zakresie tylko do odczytu z regionu pamięci.Removes all leading and trailing occurrences of a set of elements specified in a read-only span from a memory region.

Trim<T>(ReadOnlyMemory<T>, T)

Usuwa wszystkie wystąpienia wiodące i końcowe określonego elementu z obszaru pamięci tylko do odczytu.Removes all leading and trailing occurrences of a specified element from a read-only memory region.

Trim(ReadOnlySpan<Char>, ReadOnlySpan<Char>)

Usuwa wszystkie wystąpienia wiodące i końcowe zestawu znaków określone w okresie tylko do odczytu z zakresu znaków tylko do odczytu.Removes all leading and trailing occurrences of a set of characters specified in a read-only span from a read-only character span.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlySpan<char> Trim(ReadOnlySpan<char> span, ReadOnlySpan<char> trimChars);
public static ReadOnlySpan<char> Trim (this ReadOnlySpan<char> span, ReadOnlySpan<char> trimChars);
static member Trim : ReadOnlySpan<char> * ReadOnlySpan<char> -> ReadOnlySpan<char>
<Extension()>
Public Function Trim (span As ReadOnlySpan(Of Char), trimChars As ReadOnlySpan(Of Char)) As ReadOnlySpan(Of Char)

Parametry

span
ReadOnlySpan<Char>

Zakres źródłowy, z którego znaki są usuwane.The source span from which the characters are removed.

trimChars
ReadOnlySpan<Char>

Zakres, który zawiera zestaw znaków do usunięcia.The span which contains the set of characters to remove.

Zwraca

ReadOnlySpan<Char>

Przycięty zakres znaków tylko do odczytu.The trimmed read-only character span.

Uwagi

Jeśli trimChars jest pusty, zamiast tego są usuwane znaki odstępu.If trimChars is empty, whitespace characters are removed instead.

Dotyczy

Trim(ReadOnlySpan<Char>, Char)

Usuwa wszystkie wystąpienia wiodące i końcowe określonego znaku z zakresu znaków tylko do odczytu.Removes all leading and trailing occurrences of a specified character from a read-only character span.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlySpan<char> Trim(ReadOnlySpan<char> span, char trimChar);
public static ReadOnlySpan<char> Trim (this ReadOnlySpan<char> span, char trimChar);
static member Trim : ReadOnlySpan<char> * char -> ReadOnlySpan<char>
<Extension()>
Public Function Trim (span As ReadOnlySpan(Of Char), trimChar As Char) As ReadOnlySpan(Of Char)

Parametry

span
ReadOnlySpan<Char>

Zakres źródłowy, z którego jest usuwany znak.The source span from which the character is removed.

trimChar
Char

Określony znak, który ma być wyszukiwany i usunięty.The specified character to look for and remove.

Zwraca

ReadOnlySpan<Char>

Przycięty zakres znaków tylko do odczytu.The trimmed read-only character span.

Dotyczy

Trim(Span<Char>)

Usuwa wszystkie spacje wiodące i końcowe z zakresu znaków.Removes all leading and trailing whitespace characters from a character span.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Span<char> Trim(Span<char> span);
public static Span<char> Trim (this Span<char> span);
static member Trim : Span<char> -> Span<char>
<Extension()>
Public Function Trim (span As Span(Of Char)) As Span(Of Char)

Parametry

span
Span<Char>

Zakres źródłowy, z którego znaki są usuwane.The source span from which the characters are removed.

Zwraca

Span<Char>

Przycięty zakres znaków.The trimmed character span.

Dotyczy

Trim(Memory<Char>)

Usuwa wszystkie spacje wiodące i końcowe z regionu pamięci znaku.Removes all leading and trailing whitespace characters from a character memory region.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Memory<char> Trim(Memory<char> memory);
public static Memory<char> Trim (this Memory<char> memory);
static member Trim : Memory<char> -> Memory<char>
<Extension()>
Public Function Trim (memory As Memory(Of Char)) As Memory(Of Char)

Parametry

memory
Memory<Char>

Pamięć źródłowa, z której są usuwane znaki.The source memory from which the characters are removed.

Zwraca

Memory<Char>

Przycięty region pamięci.The trimmed character memory region.

Dotyczy

Trim(ReadOnlyMemory<Char>)

Usuwa wszystkie spacje wiodące i końcowe z obszaru pamięci tylko do odczytu.Removes all leading and trailing whitespace characters from a read-only character memory region.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlyMemory<char> Trim(ReadOnlyMemory<char> memory);
public static ReadOnlyMemory<char> Trim (this ReadOnlyMemory<char> memory);
static member Trim : ReadOnlyMemory<char> -> ReadOnlyMemory<char>
<Extension()>
Public Function Trim (memory As ReadOnlyMemory(Of Char)) As ReadOnlyMemory(Of Char)

Parametry

memory
ReadOnlyMemory<Char>

Pamięć źródłowa, z której są usuwane znaki.The source memory from which the characters are removed.

Zwraca

ReadOnlyMemory<Char>

Przycięty region pamięci.The trimmed character memory region.

Dotyczy

Trim(ReadOnlySpan<Char>)

Usuwa wszystkie spacje wiodące i końcowe z zakresu znaków tylko do odczytu.Removes all leading and trailing whitespace characters from a read-only character span.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlySpan<char> Trim(ReadOnlySpan<char> span);
public static ReadOnlySpan<char> Trim (this ReadOnlySpan<char> span);
static member Trim : ReadOnlySpan<char> -> ReadOnlySpan<char>
<Extension()>
Public Function Trim (span As ReadOnlySpan(Of Char)) As ReadOnlySpan(Of Char)

Parametry

span
ReadOnlySpan<Char>

Zakres źródłowy, z którego znaki są usuwane.The source span from which the characters are removed.

Zwraca

ReadOnlySpan<Char>

Przycięty zakres znaków tylko do odczytu.The trimmed read-only character span.

Dotyczy

Trim<T>(Span<T>, T)

Usuwa wszystkie wystąpienia wiodące i końcowe określonego elementu z zakresu.Removes all leading and trailing occurrences of a specified element from a span.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Span<T> Trim(Span<T> span, T trimElement);
public static Span<T> Trim<T> (this Span<T> span, T trimElement) where T : IEquatable<T>;
static member Trim : Span<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * 'T -> Span<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function Trim(Of T As IEquatable(Of T)) (span As Span(Of T), trimElement As T) As Span(Of T)

Parametry typu

T

Typ elementów w zakresie.The type of the elements in the span.

Parametry

span
Span<T>

Zakres źródłowy, z którego element jest usuwany.The source span from which the element is removed.

trimElement
T

Określony element do wyszukania i usunięcia.The specified element to look for and remove.

Zwraca

Span<T>

Przycięty zakres.The trimmed span.

Dotyczy

Trim<T>(Span<T>, ReadOnlySpan<T>)

Usuwa wszystkie wystąpienia wiodące i końcowe zestawu elementów określonych w zakresie tylko do odczytu z zakresu.Removes all leading and trailing occurrences of a set of elements specified in a read-only span from a span.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Span<T> Trim(Span<T> span, ReadOnlySpan<T> trimElements);
public static Span<T> Trim<T> (this Span<T> span, ReadOnlySpan<T> trimElements) where T : IEquatable<T>;
static member Trim : Span<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> -> Span<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function Trim(Of T As IEquatable(Of T)) (span As Span(Of T), trimElements As ReadOnlySpan(Of T)) As Span(Of T)

Parametry typu

T

Typ elementów w zakresie.The type of the elements in the span.

Parametry

span
Span<T>

Zakres źródłowy, z którego elementy są usuwane.The source span from which the elements are removed.

trimElements
ReadOnlySpan<T>

Zakres, który zawiera zestaw elementów do usunięcia.The span which contains the set of elements to remove.

Zwraca

Span<T>

Przycięty zakres.The trimmed span.

Uwagi

Jeśli trimElements jest pusty, zakres jest zwracany bez zmian.If trimElements is empty, the span is returned unaltered.

Dotyczy

Trim<T>(ReadOnlySpan<T>, T)

Usuwa wszystkie wystąpienia wiodące i końcowe określonego elementu z zakresu tylko do odczytu.Removes all leading and trailing occurrences of a specified element from a read-only span.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlySpan<T> Trim(ReadOnlySpan<T> span, T trimElement);
public static ReadOnlySpan<T> Trim<T> (this ReadOnlySpan<T> span, T trimElement) where T : IEquatable<T>;
static member Trim : ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * 'T -> ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function Trim(Of T As IEquatable(Of T)) (span As ReadOnlySpan(Of T), trimElement As T) As ReadOnlySpan(Of T)

Parametry typu

T

Typ elementów w zakresie tylko do odczytu.The type of the elements in the read-only span.

Parametry

span
ReadOnlySpan<T>

Zakres źródłowy, z którego element jest usuwany.The source span from which the element is removed.

trimElement
T

Określony element do wyszukania i usunięcia.The specified element to look for and remove.

Zwraca

ReadOnlySpan<T>

Przycięty zakres tylko do odczytu.The trimmed read-only span.

Dotyczy

Trim<T>(ReadOnlySpan<T>, ReadOnlySpan<T>)

Usuwa wszystkie wystąpienia wiodące i końcowe zestawu elementów określonych w zakresie tylko do odczytu z zakresu tylko do odczytu.Removes all leading and trailing occurrences of a set of elements specified in a read-only span from a read-only span.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlySpan<T> Trim(ReadOnlySpan<T> span, ReadOnlySpan<T> trimElements);
public static ReadOnlySpan<T> Trim<T> (this ReadOnlySpan<T> span, ReadOnlySpan<T> trimElements) where T : IEquatable<T>;
static member Trim : ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> -> ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function Trim(Of T As IEquatable(Of T)) (span As ReadOnlySpan(Of T), trimElements As ReadOnlySpan(Of T)) As ReadOnlySpan(Of T)

Parametry typu

T

Typ elementów w zakresie tylko do odczytu.The type of the elements in the read-only span.

Parametry

span
ReadOnlySpan<T>

Zakres źródłowy, z którego elementy są usuwane.The source span from which the elements are removed.

trimElements
ReadOnlySpan<T>

Zakres, który zawiera zestaw elementów do usunięcia.The span which contains the set of elements to remove.

Zwraca

ReadOnlySpan<T>

Przycięty zakres tylko do odczytu.The trimmed read-only span.

Uwagi

Jeśli trimElements jest pusty, zakres jest zwracany bez zmian.If trimElements is empty, the span is returned unaltered.

Dotyczy

Trim<T>(ReadOnlyMemory<T>, ReadOnlySpan<T>)

Usuwa wszystkie wystąpienia wiodące i końcowe zestawu elementów określonych w obszarze tylko do odczytu z obszaru pamięci tylko do odczytu.Removes all leading and trailing occurrences of a set of elements specified in a read-only span from a read-only memory region.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlyMemory<T> Trim(ReadOnlyMemory<T> memory, ReadOnlySpan<T> trimElements);
public static ReadOnlyMemory<T> Trim<T> (this ReadOnlyMemory<T> memory, ReadOnlySpan<T> trimElements) where T : IEquatable<T>;
static member Trim : ReadOnlyMemory<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> -> ReadOnlyMemory<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function Trim(Of T As IEquatable(Of T)) (memory As ReadOnlyMemory(Of T), trimElements As ReadOnlySpan(Of T)) As ReadOnlyMemory(Of T)

Parametry typu

T

Typ elementów w regionie pamięci tylko do odczytu.The type of the elements in the read-only memory region.

Parametry

memory
ReadOnlyMemory<T>

Pamięć źródłowa, z której zostaną usunięte elementy.The source memory from which the elements are removed.

trimElements
ReadOnlySpan<T>

Zakres, który zawiera zestaw elementów do usunięcia.The span which contains the set of elements to remove.

Zwraca

ReadOnlyMemory<T>

Przycięty region pamięci tylko do odczytu.The trimmed read-only memory region.

Uwagi

Jeśli trimElements jest pusty, pamięć jest zwracana bez zmian.If trimElements is empty, the memory is returned unaltered.

Dotyczy

Trim<T>(Memory<T>, T)

Usuwa wszystkie wystąpienia wiodące i końcowe określonego elementu z regionu pamięci.Removes all leading and trailing occurrences of a specified element from a memory region.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Memory<T> Trim(Memory<T> memory, T trimElement);
public static Memory<T> Trim<T> (this Memory<T> memory, T trimElement) where T : IEquatable<T>;
static member Trim : Memory<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * 'T -> Memory<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function Trim(Of T As IEquatable(Of T)) (memory As Memory(Of T), trimElement As T) As Memory(Of T)

Parametry typu

T

Typ elementów w regionie pamięci.The type of the elements in the memory region.

Parametry

memory
Memory<T>

Pamięć źródłowa, z której element jest usuwany.The source memory from which the element is removed.

trimElement
T

Określony element do wyszukania i usunięcia.The specified element to look for and remove.

Zwraca

Memory<T>

Przycięty region pamięci.The trimmed memory region.

Dotyczy

Trim<T>(Memory<T>, ReadOnlySpan<T>)

Usuwa wszystkie początkowe i końcowe wystąpienia zestawu elementów określonych w zakresie tylko do odczytu z regionu pamięci.Removes all leading and trailing occurrences of a set of elements specified in a read-only span from a memory region.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Memory<T> Trim(Memory<T> memory, ReadOnlySpan<T> trimElements);
public static Memory<T> Trim<T> (this Memory<T> memory, ReadOnlySpan<T> trimElements) where T : IEquatable<T>;
static member Trim : Memory<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * ReadOnlySpan<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> -> Memory<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function Trim(Of T As IEquatable(Of T)) (memory As Memory(Of T), trimElements As ReadOnlySpan(Of T)) As Memory(Of T)

Parametry typu

T

Typ elementów w regionie pamięci.The type of the elements in the memory region.

Parametry

memory
Memory<T>

Pamięć źródłowa, z której zostaną usunięte elementy.The source memory from which the elements are removed.

trimElements
ReadOnlySpan<T>

Zakres, który zawiera zestaw elementów do usunięcia.The span which contains the set of elements to remove.

Zwraca

Memory<T>

Przycięty region pamięci.The trimmed memory region.

Uwagi

Jeśli trimElements jest pusty, pamięć jest zwracana bez zmian.If trimElements is empty, the memory is returned unaltered.

Dotyczy

Trim<T>(ReadOnlyMemory<T>, T)

Usuwa wszystkie wystąpienia wiodące i końcowe określonego elementu z obszaru pamięci tylko do odczytu.Removes all leading and trailing occurrences of a specified element from a read-only memory region.

public:
generic <typename T>
 where T : IEquatable<T>[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static ReadOnlyMemory<T> Trim(ReadOnlyMemory<T> memory, T trimElement);
public static ReadOnlyMemory<T> Trim<T> (this ReadOnlyMemory<T> memory, T trimElement) where T : IEquatable<T>;
static member Trim : ReadOnlyMemory<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> * 'T -> ReadOnlyMemory<'T (requires 'T :> IEquatable<'T>)> (requires 'T :> IEquatable<'T>)
<Extension()>
Public Function Trim(Of T As IEquatable(Of T)) (memory As ReadOnlyMemory(Of T), trimElement As T) As ReadOnlyMemory(Of T)

Parametry typu

T

Typ elementów w regionie pamięci tylko do odczytu.The type of the elements in the read-only memory region.

Parametry

memory
ReadOnlyMemory<T>

Pamięć źródłowa, z której element jest usuwany.The source memory from which the element is removed.

trimElement
T

Określony element do wyszukania i usunięcia.The specified element to look for and remove.

Zwraca

ReadOnlyMemory<T>

Przycięty region pamięci tylko do odczytu.The trimmed read-only memory region.

Dotyczy