ActiveXMessageFormatter.InitStreamedObject(Object) Metoda

Definicja

Oferuje narzędzie ułatwiające Serializowanie obiektów COM, które implementują IPersistStream i wymagają wywoływania IPersistStreamInit.Provides a utility to help serialize COM objects that implement IPersistStream and require IPersistStreamInit to be called.

public:
 static void InitStreamedObject(System::Object ^ streamedObject);
public static void InitStreamedObject (object streamedObject);
static member InitStreamedObject : obj -> unit
Public Shared Sub InitStreamedObject (streamedObject As Object)

Parametry

streamedObject
Object

Obiekt OLE, który implementuje IPersistStreamInit.An OLE object that implements IPersistStreamInit.

Dotyczy