IMessageFormatter Interfejs

Definicja

Serializować lub deserializacji obiektów z treści wiadomości usługi kolejkowania komunikatów.Serializes or deserializes objects from the body of a Message Queuing message.

public interface class IMessageFormatter : ICloneable
[System.ComponentModel.TypeConverter(typeof(System.Messaging.Design.MessageFormatterConverter))]
public interface IMessageFormatter : ICloneable
type IMessageFormatter = interface
    interface ICloneable
Public Interface IMessageFormatter
Implements ICloneable
Pochodne
Atrybuty
Implementuje

Uwagi

Gdy aplikacja wysyła komunikat do kolejki przy użyciu wystąpienia MessageQueue klasy, program formatujący serializować obiekt (który może być wystąpieniem dowolnej klasy) do strumienia i wstawia go do treści komunikatu.When an application sends a message to the queue using an instance of the MessageQueue class, the formatter serializes the object (which can be an instance of any class) into a stream and inserts it into the message body. Podczas odczytywania z kolejki przy użyciu MessageQueueprogramu, program formatujący deserializacjije dane komunikatu Body do właściwości Message.When reading from a queue using a MessageQueue, the formatter deserializes the message data into the Body property of a Message.

BinaryMessageFormatteri ActiveXMessageFormatter zapewniają szybszą przepływność XmlMessageFormatterniż.BinaryMessageFormatter and ActiveXMessageFormatter provide faster throughput than the XmlMessageFormatter. ActiveXMessageFormatter Umożliwia współdziałanie z aplikacjami usługi kolejkowania komunikatów Visual Basic 6,0.The ActiveXMessageFormatter allows interoperability with Visual Basic 6.0 Message Queuing applications. XmlMessageFormatter Jest to luźno powiązane, co oznacza, że serwer i klient mogą uzyskać wersję typu wysyłanego i odbieranego niezależnie.The XmlMessageFormatter is loosely coupled, which means that the server and client can version the type that is sent and received independently.

Metody

CanRead(Message)

W przypadku zaimplementowania w klasie, określa, czy program formatujący może deserializować zawartość komunikatu.When implemented in a class, determines whether the formatter can deserialize the contents of the message.

Clone()

Tworzy nowy obiekt, który jest kopią bieżącego wystąpienia.Creates a new object that is a copy of the current instance.

(Odziedziczone po ICloneable)
Read(Message)

Po zaimplementowaniu w klasie program odczytuje zawartość z danego komunikatu i tworzy obiekt, który zawiera dane z komunikatu.When implemented in a class, reads the contents from the given message and creates an object that contains data from the message.

Write(Message, Object)

W przypadku zaimplementowania w klasie serializacja obiektu w treści wiadomości.When implemented in a class, serializes an object into the body of the message.

Dotyczy

Zobacz też