MessageQueueAccessRights Wyliczenie

Definicja

Określa zestaw praw dostępu specyficznych dla obiektów dla operacji związanych z kolejką komunikatów.Specifies a set of object-specific access rights for operations specific to Message Queuing.

To wyliczenie ma atrybut FlagsAttribute zezwalający na bitową kombinację jego wartości składowych.

public enum class MessageQueueAccessRights
[System.Flags]
public enum MessageQueueAccessRights
[System.Flags]
[System.Serializable]
public enum MessageQueueAccessRights
[<System.Flags>]
type MessageQueueAccessRights = 
[<System.Flags>]
[<System.Serializable>]
type MessageQueueAccessRights = 
Public Enum MessageQueueAccessRights
Dziedziczenie
MessageQueueAccessRights
Atrybuty

Pola

ChangeQueuePermissions 262144

Prawo do modyfikowania uprawnień do kolejki.The right to modify queue permissions.

DeleteJournalMessage 8

Prawo do usuwania komunikatów z kolejki dziennika.The right to delete messages from the journal queue.

DeleteMessage 1

Prawo do usuwania komunikatów z kolejki.The right to delete messages from the queue.

DeleteQueue 65536

Prawo do usuwania kolejki.The right to delete the queue.

FullControl 983103

Pełne prawa do kolejki.Full rights to the queue. Unia wszystkich innych praw w wyliczeniu.A union of all other rights in the enumeration.

GenericRead 131115

Kombinacja GetQueueProperties , GetQueuePermissions , ReceiveMessage , i ReceiveJournalMessage .A combination of GetQueueProperties, GetQueuePermissions, ReceiveMessage, and ReceiveJournalMessage.

GenericWrite 131108

Kombinacja GetQueueProperties , GetQueuePermissions i WriteMessage .A combination of GetQueueProperties, GetQueuePermissions, and WriteMessage.

GetQueuePermissions 131072

Prawo do odczytu uprawnień do kolejki.The right to read queue permissions.

GetQueueProperties 32

Prawo do odczytu właściwości kolejki.The right to read properties of the queue.

PeekMessage 2

Prawo do wglądu w wiadomości z kolejki.The right to peek messages from the queue.

ReceiveJournalMessage 10

Prawo do odbierania wiadomości z kolejki dziennika.The right to receive messages from the journal queue. Obejmuje to prawa do usuwania i wglądu wiadomości z kolejki dziennika.This includes the rights to delete and peek messages from the journal queue.

ReceiveMessage 3

Prawo do odbierania wiadomości z kolejki.The right to receive messages from the queue. Obejmuje to prawa do usuwania i wglądu w wiadomości.This includes the rights to delete and peek messages.

SetQueueProperties 16

Prawo do modyfikowania właściwości kolejki.The right to modify properties of the queue.

TakeQueueOwnership 524288

Prawo do przejęcia własności kolejki.The right to take ownership of the queue.

WriteMessage 4

Prawo do wysyłania komunikatów do kolejki.The right to send messages to the queue.

Uwagi

MessageQueueAccessRightsWyliczenie umożliwia określenie uprawnień specyficznych dla obiektu usługi kolejkowania komunikatów, takich jak otrzymywanie, wgląd lub zapis wiadomości lub Ustawianie właściwości kolejki.The MessageQueueAccessRights enumeration enables you to specify Message Queuing object-specific rights such as receiving, peeking, or writing messages, or setting queue properties. Jest to jedno z dwóch wyliczeń, do których GenericAccessRights Wyliczenie mapuje szerokie możliwości odczytu, zapisu lub wykonywania.It is one of two enumerations to which the GenericAccessRights enumeration maps extensive read, write, or execute abilities. Druga, StandardAccessRights ,, umożliwia określenie praw wspólnych dla większości obiektów, na przykład usunięcie obiektu lub odczytanie deskryptora zabezpieczeń.The other, StandardAccessRights, enables you to specify rights common to most objects, for example, deleting the object or reading a security descriptor.

Obie StandardAccessRights i MessageQueueAccessRights zapewniają element członkowski do usuwania kolejki.Both StandardAccessRights and MessageQueueAccessRights provide a member for deleting a queue. Wymagania aplikacji definiują zestaw flag, które są używane.The needs of the application define which set of flags you use.

Prawa dostępu skojarzone z MessageQueueAccessRights wyliczeniem są wymienione w polu uprawnienia okna właściwości kolejki.The access rights associated with the MessageQueueAccessRights enumeration are listed in the Permissions box of the queue properties window.

Dotyczy

Zobacz też