MulticastDelegate.CombineImpl(Delegate) Metoda

Definicja

Łączy ten Delegate z określonym Delegate w celu utworzenia nowego obiektu delegowanego.Combines this Delegate with the specified Delegate to form a new delegate.

protected:
 override Delegate ^ CombineImpl(Delegate ^ follow);
protected override sealed Delegate CombineImpl (Delegate follow);
override this.CombineImpl : Delegate -> Delegate
Protected Overrides NotOverridable Function CombineImpl (follow As Delegate) As Delegate

Parametry

follow
Delegate

Delegat do połączenia z tym delegatem.The delegate to combine with this delegate.

Zwraca

Delegat, który jest nowym katalogiem głównym listy wywołań MulticastDelegate.A delegate that is the new root of the MulticastDelegate invocation list.

Wyjątki

follow nie ma tego samego typu co to wystąpienie.follow does not have the same type as this instance.

Nie można utworzyć wystąpienia klasy abstrakcyjnej lub ten element członkowski został wywołany przy użyciu mechanizmu późnego wiązania.Cannot create an instance of an abstract class, or this member was invoked with a late-binding mechanism.

Zabezpieczenia

ReflectionPermission
wywoływany z późnym wiązaniem przez mechanizmy takie jak InvokeMember(String, BindingFlags, Binder, Object, Object[], ParameterModifier[], CultureInfo, String[]).when invoked late-bound through mechanisms such as InvokeMember(String, BindingFlags, Binder, Object, Object[], ParameterModifier[], CultureInfo, String[]). Skojarzone Wyliczenie: MemberAccessAssociated enumeration: MemberAccess

Dotyczy