Authorization.MutuallyAuthenticated Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia Boolean wartość wskazującą, czy nastąpiło wzajemne uwierzytelnianie.Gets or sets a Boolean value that indicates whether mutual authentication occurred.

public:
 property bool MutuallyAuthenticated { bool get(); void set(bool value); };
public bool MutuallyAuthenticated { get; set; }
member this.MutuallyAuthenticated : bool with get, set
Public Property MutuallyAuthenticated As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

trueJeśli uwierzytelnienie zarówno klienta, jak i serwera; w przeciwnym razie false .true if both client and server were authenticated; otherwise, false.

Uwagi

Ta właściwość zwraca wartość false , jeśli uwierzytelnianie nie zostało ukończone.This property returns false if the authentication has not completed.

Dotyczy