CookieCollection.Add Metoda

Definicja

Przeciążenia

Add(Cookie)

Cookie DodajeCookieCollectiondo.Adds a Cookie to a CookieCollection.

Add(CookieCollection)

Dodaje zawartość CookieCollection do bieżącego wystąpienia.Adds the contents of a CookieCollection to the current instance.

Cookie DodajeCookieCollectiondo.Adds a Cookie to a CookieCollection.

public:
 virtual void Add(System::Net::Cookie ^ cookie);
public void Add (System.Net.Cookie cookie);
abstract member Add : System.Net.Cookie -> unit
override this.Add : System.Net.Cookie -> unit

Parametry

cookie
Cookie

Cookie Do dodania CookieCollectiondo.The Cookie to be added to a CookieCollection.

Wyjątki

cookiejest null.cookie is null.

Zobacz też

Add(CookieCollection)

Dodaje zawartość CookieCollection do bieżącego wystąpienia.Adds the contents of a CookieCollection to the current instance.

public:
 void Add(System::Net::CookieCollection ^ cookies);
public void Add (System.Net.CookieCollection cookies);
member this.Add : System.Net.CookieCollection -> unit
Public Sub Add (cookies As CookieCollection)

Parametry

cookies
CookieCollection

CookieCollection Do dodania.The CookieCollection to be added.

Wyjątki

cookiesjest null.cookies is null.

Uwagi

Każdy Cookie CookieCollection znichjestodczytywanyzparametruidodawanycookies do bieżącego wystąpienia.Each Cookie is read from the CookieCollectioncookies parameter and added to the current instance.

Zobacz też

Dotyczy