CookieCollection.IsSynchronized Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do typu CookieCollection jest bezpieczny wątkowo.Gets a value that indicates whether access to a CookieCollection is thread safe.

public:
 property bool IsSynchronized { bool get(); };
public bool IsSynchronized { get; }
member this.IsSynchronized : bool
Public ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli dostęp do CookieCollection jest bezpieczny wątkowo, falsew przeciwnym razie.true if access to the CookieCollection is thread safe; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Implementuje

Dotyczy