CookieCollection.Remove(Cookie) Metoda

Definicja

Usuwa określony plik cookie z CookieCollection.Removes the specified cookie from the CookieCollection.

public:
 virtual bool Remove(System::Net::Cookie ^ cookie);
public bool Remove (System.Net.Cookie cookie);
abstract member Remove : System.Net.Cookie -> bool
override this.Remove : System.Net.Cookie -> bool

Parametry

cookie
Cookie

Plik cookie do usunięcia z programu CookieCollection.The cookie to remove from the CookieCollection.

Zwraca

trueJeśli cookie CookieCollectionprogram zostałfalsepomyślnie usunięty z programu; w przeciwnym razie.true if cookie was successfully removed from the CookieCollection; otherwise, false. Ta metoda zwraca również false wartość, jeśli element nie zostanie znaleziony w oryginalnej kolekcji.This method also returns false if item is not found in the original collection.

Implementuje

Uwagi

Element jest określany jako część Domain kolekcji if Namei Path Match. cookieThe cookie is determined to be part of the collection if Name, Domain and Path match.

W porównaniu Name Domain z wielkością liter nie jest rozróżniana wielkość liter.The comparison for Name and Domain is case-insensitive.

W porównaniu Path z rozróżnianiem wielkości liter.The comparison for Path is case-sensitive.

Dotyczy