CredentialCache.GetCredential Metoda

Definicja

Zwraca wystąpienie NetworkCredential skojarzone z określonym Uniform Resource Identifier (URI) lub hosta i typem uwierzytelniania.Returns a NetworkCredential instance associated with a specified Uniform Resource Identifier (URI) or host, and authentication type.

Przeciążenia

GetCredential(Uri, String)

Zwraca wystąpienie NetworkCredential skojarzone z określonym Uniform Resource Identifier (URI) i typem uwierzytelniania.Returns the NetworkCredential instance associated with the specified Uniform Resource Identifier (URI) and authentication type.

GetCredential(String, Int32, String)

Zwraca wystąpienie NetworkCredential skojarzone z określonym hostem, portem i protokołem uwierzytelniania.Returns the NetworkCredential instance associated with the specified host, port, and authentication protocol.

GetCredential(Uri, String)

Zwraca wystąpienie NetworkCredential skojarzone z określonym Uniform Resource Identifier (URI) i typem uwierzytelniania.Returns the NetworkCredential instance associated with the specified Uniform Resource Identifier (URI) and authentication type.

public:
 virtual System::Net::NetworkCredential ^ GetCredential(Uri ^ uriPrefix, System::String ^ authType);
public System.Net.NetworkCredential GetCredential (Uri uriPrefix, string authType);
abstract member GetCredential : Uri * string -> System.Net.NetworkCredential
override this.GetCredential : Uri * string -> System.Net.NetworkCredential
Public Function GetCredential (uriPrefix As Uri, authType As String) As NetworkCredential

Parametry

uriPrefix
Uri

Uri, który określa prefiks identyfikatora URI dla zasobów, do których uzyskuje się dostęp.A Uri that specifies the URI prefix of the resources that the credential grants access to.

authType
String

Schemat uwierzytelniania używany przez zasób o nazwie w uriPrefix.The authentication scheme used by the resource named in uriPrefix.

Zwraca

NetworkCredential lub, jeśli w pamięci podręcznej nie ma pasujących poświadczeń, null.A NetworkCredential or, if there is no matching credential in the cache, null.

Implementuje

Wyjątki

nulluriPrefix lub authType.uriPrefix or authType is null.

Przykłady

Poniższy przykład kodu używa metody GetCredential(Uri, String), aby zwrócić wystąpienie NetworkCredential skojarzone z określonym identyfikatorem URI i typem uwierzytelniania.The following code example uses the GetCredential(Uri, String) method to return the NetworkCredential instance associated with the specified URI and authentication type.

void Display( NetworkCredential^ credential )
{
  Console::WriteLine( "\nThe credentials are:" );
  Console::WriteLine( "\nUsername : {0} , Password : {1} , Domain : {2}", credential->UserName, credential->Password, credential->Domain );
}

void GetPage( String^ url, String^ userName, String^ password, String^ domainName )
{
  try
  {
   CredentialCache^ myCredentialCache = gcnew CredentialCache;

   // Dummy names used as credentials.
   myCredentialCache->Add( gcnew Uri( "http://microsoft.com/" ), "Basic", gcnew NetworkCredential( "user1","passwd1","domain1" ) );
   myCredentialCache->Add( gcnew Uri( "http://msdn.com/" ), "Basic", gcnew NetworkCredential( "user2","passwd2","domain2" ) );
   myCredentialCache->Add( gcnew Uri( url ), "Basic", gcnew NetworkCredential( userName,password,domainName ) );

   // Create a webrequest with the specified url.
   WebRequest^ myWebRequest = WebRequest::Create( url );

   // Call 'GetCredential' to obtain the credentials specific to our Uri.
   NetworkCredential^ myCredential = myCredentialCache->GetCredential( gcnew Uri( url ), "Basic" );
   Display( myCredential );

   // Associating only our credentials.
   myWebRequest->Credentials = myCredential;

   // Sends the request and waits for response.
   WebResponse^ myWebResponse = myWebRequest->GetResponse();

   // Process response here.
   Console::WriteLine( "\nResponse Received." );
   myWebResponse->Close();
  }
  catch ( WebException^ e ) 
  {
   if ( e->Response != nullptr )
      Console::WriteLine( "\r\nFailed to obtain a response. The following error occurred : {0}", (dynamic_cast<HttpWebResponse^>(e->Response))->StatusDescription );
   else
      Console::WriteLine( "\r\nFailed to obtain a response. The following error occurred : {0}", e->Status );
  }
  catch ( Exception^ e ) 
  {
   Console::WriteLine( "\nThe following exception was raised : {0}", e->Message );
  }
}
 public static void GetPage(string url,string userName,string password,string domainName)
 {
   try 
   {
     CredentialCache myCredentialCache = new CredentialCache();
     // Dummy names used as credentials.  
     myCredentialCache.Add(new Uri("http://microsoft.com/"),"Basic", new NetworkCredential("user1","passwd1","domain1"));
     myCredentialCache.Add(new Uri("http://msdn.com/"),"Basic", new NetworkCredential("user2","passwd2","domain2"));
     myCredentialCache.Add(new Uri(url),"Basic", new NetworkCredential(userName,password,domainName));
     // Create a webrequest with the specified url.
    WebRequest myWebRequest = WebRequest.Create(url); 
     // Call 'GetCredential' to obtain the credentials specific to our Uri.
     NetworkCredential myCredential = myCredentialCache.GetCredential(new Uri(url),"Basic");
     Display(myCredential);
    // Associating only our credentials.    
     myWebRequest.Credentials = myCredential;  
     // Sends the request and waits for response.
    WebResponse myWebResponse = myWebRequest.GetResponse(); 
     
     // Process response here.
  
    Console.WriteLine("\nResponse Received.");
     myWebResponse.Close();
   } 
   catch(WebException e) 
   {
     if (e.Response != null)
       Console.WriteLine("\r\nFailed to obtain a response. The following error occurred : {0}",((HttpWebResponse)(e.Response)).StatusDescription); 
     else
       Console.WriteLine("\r\nFailed to obtain a response. The following error occurred : {0}",e.Status); 
   }
   catch(Exception e)
   {
     Console.WriteLine("\nThe following exception was raised : {0}",e.Message);
   }
}
public static void Display(NetworkCredential credential)
{
 Console.WriteLine("\nThe credentials are:");
 Console.WriteLine("\nUsername : {0} ,Password : {1} ,Domain : {2}",credential.UserName,credential.Password,credential.Domain);
}
Public Shared Sub GetPage(url As String, userName As String, password As String, domainName As String)
  Try
    Dim myCredentialCache As New CredentialCache()
    ' Dummy names used as credentials  
    myCredentialCache.Add(New Uri("http://microsoft.com/"), "Basic", New NetworkCredential("user1", "passwd1", "domain1"))
    myCredentialCache.Add(New Uri("http://msdn.com/"), "Basic", New NetworkCredential("user2", "passwd2", "domain2"))
    myCredentialCache.Add(New Uri(url), "Basic", New NetworkCredential(userName, password, domainName))
    ' Creates a webrequest with the specified url. 
    Dim myWebRequest As WebRequest = WebRequest.Create(url)
    ' Call 'GetCredential' to obtain the credentials specific to our Uri.
    Dim myCredential As NetworkCredential = myCredentialCache.GetCredential(New Uri(url), "Basic")
    Display(myCredential)
    myWebRequest.Credentials = myCredential 'Associating only our credentials      
    ' Sends the request and waits for response.
    Dim myWebResponse As WebResponse = myWebRequest.GetResponse()
    ' Process response here.
    Console.WriteLine(ControlChars.Cr + "Response Received.")
    myWebResponse.Close()

  Catch e As WebException
    If Not (e.Response Is Nothing) Then
      Console.WriteLine(ControlChars.Lf + ControlChars.Cr + "Failed to obtain a response. The following error occurred : {0}", CType(e.Response, HttpWebResponse).StatusDescription)
    Else
      Console.WriteLine(ControlChars.Lf + ControlChars.Cr + "Failed to obtain a response. The following error occurred : {0}", e.Status)
    End If
  Catch e As Exception
    Console.WriteLine(ControlChars.Cr + "The following exception was raised : {0}", e.Message)
  End Try
End Sub

Public Shared Sub Display(ByVal credential As NetworkCredential)
  Console.WriteLine("The credentials are: ")
  Console.WriteLine(ControlChars.Cr + "Username : {0} ,Password : {1} ,Domain : {2}", credential.UserName, credential.Password, credential.Domain)
End Sub

Uwagi

Metoda GetCredential(Uri, String) przeszukuje CredentialCache i zwraca wystąpienie NetworkCredential dla określonego identyfikatora URI i typu autoryzacji.The GetCredential(Uri, String) method searches the CredentialCache and returns the NetworkCredential instance for the specified URI and authorization type. Jeśli CredentialCache nie zawiera pasującego wystąpienia NetworkCredential, zostanie zwrócony null.If the CredentialCache contains no matching NetworkCredential instance, null is returned.

GetCredential używa najdłuższego pasującego prefiksu URI w pamięci podręcznej, aby określić zestaw poświadczeń do zwrócenia dla typu autoryzacji.GetCredential uses the longest matching URI prefix in the cache to determine which set of credentials to return for an authorization type. W poniższej tabeli przedstawiono przykłady.The following table shows examples.

Prefiks identyfikatora URIURI Prefix DopasowaniaMatches
http://www.contoso.com/portal/news.htm Żądania dotyczące konkretnej strony sieci Web news.htm.Requests for the specific Web page news.htm.
http://www.contoso.com/portal/ Żądania dla całej zawartości w ścieżce portal, z wyjątkiem news.htmstrony.Requests for all content in the portal path, except the page news.htm.
http://www.contoso.com/ Żądania dla wszystkich zasobów w www.contoso.com, z wyjątkiem tych w ścieżce portal.Requests for all resources at www.contoso.com, except those in the portal path.

GetCredential(String, Int32, String)

Zwraca wystąpienie NetworkCredential skojarzone z określonym hostem, portem i protokołem uwierzytelniania.Returns the NetworkCredential instance associated with the specified host, port, and authentication protocol.

public:
 virtual System::Net::NetworkCredential ^ GetCredential(System::String ^ host, int port, System::String ^ authenticationType);
public System.Net.NetworkCredential GetCredential (string host, int port, string authenticationType);
abstract member GetCredential : string * int * string -> System.Net.NetworkCredential
override this.GetCredential : string * int * string -> System.Net.NetworkCredential
Public Function GetCredential (host As String, port As Integer, authenticationType As String) As NetworkCredential

Parametry

host
String

String identyfikujący komputer-hosta.A String that identifies the host computer.

port
Int32

Int32, który określa port do połączenia z host.A Int32 that specifies the port to connect to on host.

authenticationType
String

String, który identyfikuje schemat uwierzytelniania używany podczas nawiązywania połączenia z host.A String that identifies the authentication scheme used when connecting to host.

Zwraca

NetworkCredential lub, jeśli w pamięci podręcznej nie ma pasujących poświadczeń, null.A NetworkCredential or, if there is no matching credential in the cache, null.

Implementuje

Wyjątki

Parametr host ma wartość null.host is null.

— lub —-or- Parametr authType ma wartość null.authType is null.

nie authType wartości zaakceptowanej.authType not an accepted value.

— lub —-or- host jest równa pustemu ciągowi ("").host is equal to the empty string ("").

Parametr port ma wartość niższą niż zero.port is less than zero.

Uwagi

Ta metoda przeszukuje CredentialCache i zwraca wystąpienie NetworkCredential dla określonego hosta, portu i typu autoryzacji.This method searches the CredentialCache and returns the NetworkCredential instance for the specified host, port, and authorization type. Wartości host, porti authType przekazano do tej metody bez uwzględniania wielkości liter w porównaniu z wartościami określonymi podczas dodawania poświadczeń do CredentialCache przy użyciu metod Add.The host, port, and authType values passed to this method are case-insensitively compared to the values specified when the credential was added to the CredentialCache using the Add methods.

Obsługiwane wartości authType to "NTLM", "Digest", "Kerberos" i "Negotiate".The supported values for authType are "NTLM", "Digest", "Kerberos", and "Negotiate".

Dotyczy