DnsPermission Klasa

Definicja

Kontroluje prawa dostępu do serwerów systemu nazw domen (DNS) w sieci.Controls rights to access Domain Name System (DNS) servers on the network.

public ref class DnsPermission sealed : System::Security::CodeAccessPermission, System::Security::Permissions::IUnrestrictedPermission
[System.Serializable]
public sealed class DnsPermission : System.Security.CodeAccessPermission, System.Security.Permissions.IUnrestrictedPermission
type DnsPermission = class
    inherit CodeAccessPermission
    interface IUnrestrictedPermission
Public NotInheritable Class DnsPermission
Inherits CodeAccessPermission
Implements IUnrestrictedPermission
Dziedziczenie
Atrybuty
Implementuje

Uwagi

Domyślne uprawnienia zezwalają na dostęp do usług DNS wszystkim aplikacjom lokalnym i intranetowym oraz brak uprawnień DNS dla aplikacji strefy internetowej.The default permissions allow all local and Intranet zone applications to access DNS services, and no DNS permission for Internet zone applications.

Konstruktory

DnsPermission(PermissionState)

Tworzy nowe wystąpienie klasy DnsPermission, które zezwala na nieograniczony dostęp do DNS lub nie zezwala na dostęp do usługi DNS.Creates a new instance of the DnsPermission class that either allows unrestricted DNS access or disallows DNS access.

Metody

Assert()

Deklaruje, że kod wywołujący może uzyskać dostęp do zasobu chronionego przez żądanie dostępu za pomocą kodu, który wywołuje tę metodę, nawet jeśli obiekty wywołujące wyższego poziomu stosu nie uzyskały uprawnienia dostępu do zasobu.Declares that the calling code can access the resource protected by a permission demand through the code that calls this method, even if callers higher in the stack have not been granted permission to access the resource. Za pomocą Assert() można tworzyć problemy z zabezpieczeniami.Using Assert() can create security issues.

(Odziedziczone po CodeAccessPermission)
Copy()

Tworzy identyczną kopię bieżącego wystąpienia uprawnienia.Creates an identical copy of the current permission instance.

Demand()

Wymusza SecurityException w czasie wykonywania, jeśli wszyscy wywołujący znajdujący się wyżej w stosie wywołań nie udzielił uprawnień określonych przez bieżące wystąpienie.Forces a SecurityException at run time if all callers higher in the call stack have not been granted the permission specified by the current instance.

(Odziedziczone po CodeAccessPermission)
Deny()

Zapobiega wywoływaniu obiektów wywołujących w stosie wywołań przy użyciu kodu wywołującego tę metodę w celu uzyskania dostępu do zasobu określonego przez bieżące wystąpienie.Prevents callers higher in the call stack from using the code that calls this method to access the resource specified by the current instance.

(Odziedziczone po CodeAccessPermission)
Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt CodeAccessPermission jest równy bieżącemu CodeAccessPermission.Determines whether the specified CodeAccessPermission object is equal to the current CodeAccessPermission.

(Odziedziczone po CodeAccessPermission)
FromXml(SecurityElement)

Rekonstruuje wystąpienie DnsPermission przy użyciu kodowania XML.Reconstructs a DnsPermission instance from an XML encoding.

GetHashCode()

Pobiera kod skrótu dla obiektu CodeAccessPermission, który jest odpowiedni do użycia w algorytmach wyznaczania wartości skrótu i struktur danych, takich jak tabela skrótów.Gets a hash code for the CodeAccessPermission object that is suitable for use in hashing algorithms and data structures such as a hash table.

(Odziedziczone po CodeAccessPermission)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
Intersect(IPermission)

Tworzy wystąpienie uprawnienia, które jest częścią wspólną bieżącego wystąpienia uprawnień i określonego wystąpienia uprawnienia.Creates a permission instance that is the intersection of the current permission instance and the specified permission instance.

IsSubsetOf(IPermission)

Określa, czy bieżące wystąpienie uprawnienia jest podzbiorem określonego wystąpienia uprawnienia.Determines whether the current permission instance is a subset of the specified permission instance.

IsUnrestricted()

Sprawdza ogólny stan uprawnień obiektu.Checks the overall permission state of the object.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
PermitOnly()

Zapobiega wywoływaniu obiektów wywołujących w stosie wywołań przy użyciu kodu wywołującego tę metodę w celu uzyskania dostępu do wszystkich zasobów z wyjątkiem zasobu określonego przez bieżące wystąpienie.Prevents callers higher in the call stack from using the code that calls this method to access all resources except for the resource specified by the current instance.

(Odziedziczone po CodeAccessPermission)
ToString()

Tworzy i zwraca reprezentację ciągu dla bieżącego obiektu uprawnienia.Creates and returns a string representation of the current permission object.

(Odziedziczone po CodeAccessPermission)
ToXml()

Tworzy Kodowanie XML wystąpienia DnsPermission i jego bieżącego stanu.Creates an XML encoding of a DnsPermission instance and its current state.

Union(IPermission)

Tworzy wystąpienie uprawnienia, które jest Unią z bieżącym wystąpieniem uprawnień i określonym wystąpieniem uprawnienia.Creates a permission instance that is the union of the current permission instance and the specified permission instance.

Jawne implementacje interfejsu

IPermission.Demand() (Odziedziczone po CodeAccessPermission)
IStackWalk.Assert() (Odziedziczone po CodeAccessPermission)
IStackWalk.Demand() (Odziedziczone po CodeAccessPermission)
IStackWalk.Deny() (Odziedziczone po CodeAccessPermission)
IStackWalk.PermitOnly() (Odziedziczone po CodeAccessPermission)

Dotyczy

Zobacz też