FileWebResponse.SupportsHeaders Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy Headers Właściwość jest obsługiwana przez FileWebResponse wystąpienie.Gets a value that indicates whether the Headers property is supported by the FileWebResponse instance.

public:
 virtual property bool SupportsHeaders { bool get(); };
public override bool SupportsHeaders { get; }
member this.SupportsHeaders : bool
Public Overrides ReadOnly Property SupportsHeaders As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli Headers Właściwość jest obsługiwana przez FileWebResponse wystąpienie; w przeciwnym razie false .true if the Headers property is supported by the FileWebResponse instance; otherwise, false.

Uwagi

Ta właściwość ma zawsze wartość true dla .NET Framework 4.5.NET Framework 4.5 .This property is always true for .NET Framework 4.5.NET Framework 4.5.

Dotyczy