FileWebResponse.ISerializable.GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext) Metoda

Definicja

Wypełnia SerializationInfo wystąpienie danymi wymaganymi do serializacji FileWebResponse .Populates a SerializationInfo instance with the data needed to serialize the FileWebResponse.

 virtual void System.Runtime.Serialization.ISerializable.GetObjectData(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ serializationInfo, System::Runtime::Serialization::StreamingContext streamingContext) = System::Runtime::Serialization::ISerializable::GetObjectData;
void ISerializable.GetObjectData (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo serializationInfo, System.Runtime.Serialization.StreamingContext streamingContext);
override this.System.Runtime.Serialization.ISerializable.GetObjectData : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> unit
Sub GetObjectData (serializationInfo As SerializationInfo, streamingContext As StreamingContext) Implements ISerializable.GetObjectData

Parametry

serializationInfo
SerializationInfo

A SerializationInfo , który będzie przechowywać serializowane dane dla FileWebResponse .A SerializationInfo , which will hold the serialized data for the FileWebResponse.

streamingContext
StreamingContext

A StreamingContext zawiera miejsce docelowe serializowanego strumienia skojarzonego z nowym FileWebResponse .A StreamingContext containing the destination of the serialized stream associated with the new FileWebResponse.

Implementuje

Dotyczy