FtpWebRequest.PreAuthenticate Właściwość

Definicja

Zawsze zgłasza wartość NotSupportedException.

public:
 virtual property bool PreAuthenticate { bool get(); void set(bool value); };
public override bool PreAuthenticate { get; set; }
member this.PreAuthenticate : bool with get, set
Public Overrides Property PreAuthenticate As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Zawsze zgłasza wartość NotSupportedException.

Wyjątki

Wstępne uwierzytelnianie nie jest obsługiwane w przypadku protokołu FTP.

Uwagi

Właściwość PreAuthenticate jest udostępniana tylko pod kątem zgodności z innymi implementacjami WebRequest klas i WebResponse .

Dotyczy