FtpWebResponse.Close Metoda

Definicja

Zwalnia zasoby przechowywane przez odpowiedź.

public:
 override void Close();
public override void Close ();
override this.Close : unit -> unit
Public Overrides Sub Close ()

Przykłady

Poniższy przykład kodu pobiera dane z serwera, odczytuje dane ze strumienia odpowiedzi, a następnie zamyka je.

static bool DownloadFileFromServer( Uri^ serverUri, String^ localFileName )
{
  // The serverUri parameter should start with the ftp:// scheme.
  if ( serverUri->Scheme != Uri::UriSchemeFtp )
  {
   return false;
  }

  // Get the object used to communicate with the server.
  // Note that the cast to FtpWebRequest is done only
  // for the purposes of illustration. If your application
  // does not set any properties other than those defined in the
  // System.Net.WebRequest class, you can use the following line instead:
  // WebRequest request = WebRequest.Create(serverUri);
  //
  FtpWebRequest^ request = dynamic_cast<FtpWebRequest^>(WebRequest::Create( serverUri ));
  request->Method = WebRequestMethods::Ftp::DownloadFile;
  FtpWebResponse^ response = dynamic_cast<FtpWebResponse^>(request->GetResponse());
  Stream^ responseStream = nullptr;
  StreamReader^ readStream = nullptr;
  StreamWriter^ writeStream = nullptr;
  try
  {
   responseStream = response->GetResponseStream();
   readStream = gcnew StreamReader( responseStream,System::Text::Encoding::UTF8 );
   
   // Display information about the data received from the server.
   Console::WriteLine( "Bytes received: {0}", response->ContentLength );
   Console::WriteLine( "Message from server: {0}", response->StatusDescription );
   Console::WriteLine( "Resource: {0}", response->ResponseUri );

   // Write the bytes received from the server to the local file.
   if ( readStream != nullptr )
   {
     writeStream = gcnew StreamWriter( localFileName,false );
     writeStream->Write( readStream->ReadToEnd() );
   }
  }
  finally
  {
   if ( readStream != nullptr )
   {
     readStream->Close();
   }

   if ( response != nullptr )
   {
     response->Close();
   }

   if ( writeStream != nullptr )
   {
     writeStream->Close();
   }
  }

  return true;
}
public static bool DownloadFileFromServer(Uri serverUri, string localFileName)
{
  // The serverUri parameter should start with the ftp:// scheme.
  if (serverUri.Scheme != Uri.UriSchemeFtp)
  {
    return false;
  }
  // Get the object used to communicate with the server.
  // Note that the cast to FtpWebRequest is done only
  // for the purposes of illustration. If your application
  // does not set any properties other than those defined in the
  // System.Net.WebRequest class, you can use the following line instead:
  // WebRequest request = WebRequest.Create(serverUri);
  //
  FtpWebRequest request = (FtpWebRequest)WebRequest.Create(serverUri);
  request.Method = WebRequestMethods.Ftp.DownloadFile;

  FtpWebResponse response = (FtpWebResponse) request.GetResponse();

  Stream responseStream = null;
  StreamReader readStream = null;
  StreamWriter writeStream = null;
  try
  {
    responseStream = response.GetResponseStream();
    readStream = new StreamReader(responseStream, System.Text.Encoding.UTF8);
    // Display information about the data received from the server.
    Console.WriteLine("Bytes received: {0}",response.ContentLength);

    Console.WriteLine("Message from server: {0}", response.StatusDescription);
    Console.WriteLine("Resource: {0}", response.ResponseUri);

    // Write the bytes received from the server to the local file.
    if (readStream != null)
    {
      writeStream = new StreamWriter(localFileName, false);
      writeStream.Write(readStream.ReadToEnd());
    }
  }
  finally
  {
    if (readStream != null)
    {
      readStream.Close();
    }
    if (response != null)
    {
      response.Close();
    }
    if (writeStream != null)
    {
      writeStream.Close();
    }
  }
  return true;
}

Uwagi

Metoda Close zamyka strumień danych zwrócony przez metodę GetResponseStream , jeśli KeepAlive właściwość to false. Podczas zamykania dane mogą być wysyłane do serwera w połączeniu kontrolnym.

Uwaga

Ten element członkowski generuje informacje ze śledzenia pod warunkiem włączenia funkcji śledzenia sieci w aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Śledzenie sieci w .NET Framework.

Dotyczy

Zobacz też