FtpWebResponse.ExitMessage Właściwość

Definicja

Pobiera komunikat wysyłany przez serwer po zakończeniu sesji FTP.

public:
 property System::String ^ ExitMessage { System::String ^ get(); };
public string? ExitMessage { get; }
public string ExitMessage { get; }
member this.ExitMessage : string
Public ReadOnly Property ExitMessage As String

Wartość właściwości

String

Element String zawierający komunikat zakończenia wysyłany przez serwer; w przeciwnym razie, Empty jeśli komunikat nie zostanie wysłany.

Przykłady

Poniższy przykład kodu wyświetla wartość tej właściwości.

Console::WriteLine( "Exit message: {0}", response->ExitMessage );
Console.WriteLine("Exit message: {0}",
    response.ExitMessage);

Uwagi

Właściwość ExitMessage nie jest dostępna do momentu zamknięcia lub ponownego użycia połączenia z serwerem. KeepAlive Jeśli właściwość ma truewartość , połączenie używane przez to żądanie nie jest zamknięte, co uniemożliwia serwerowi wysłanie komunikatu o wyjściu.

Dotyczy

Zobacz też