AuthenticationHeaderValue.Equals(Object) Metoda

Definicja

Określa, czy określony Object jest równy bieżącemu obiektowi AuthenticationHeaderValue.Determines whether the specified Object is equal to the current AuthenticationHeaderValue object.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override bool Equals (object obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Obiekt do porównania z bieżącym obiektem.The object to compare with the current object.

Zwraca

Boolean

true, jeśli określony Object jest równy bieżącemu obiektowi; w przeciwnym razie false.true if the specified Object is equal to the current object; otherwise, false.

Dotyczy