CacheControlHeaderValue.MaxStaleLimit Właściwość

Definicja

Maksymalny czas (w sekundach), po upływie którego klient HTTP chce zaakceptować odpowiedź, która przekroczyła czas wygaśnięcia.The maximum time, in seconds, an HTTP client is willing to accept a response that has exceeded its expiration time.

public:
 property Nullable<TimeSpan> MaxStaleLimit { Nullable<TimeSpan> get(); void set(Nullable<TimeSpan> value); };
public Nullable<TimeSpan> MaxStaleLimit { get; set; }
member this.MaxStaleLimit : Nullable<TimeSpan> with get, set
Public Property MaxStaleLimit As Nullable(Of TimeSpan)

Wartość właściwości

Czas (w sekundach).The time in seconds.

Uwagi

Ta właściwość reprezentuje wartość przypisaną do dyrektywy "Max-unstary" w polu nagłówka kontroli pamięci podręcznej na żądanie HTTP.This property represents the value assigned to "max-stale" directive in a cache-control header field on an HTTP request.

Jeśli właściwość MaxStaleLimit ma przypisaną wartość inną niż zero, klient będzie mógł zaakceptować odpowiedź, która przekroczyła czas wygaśnięcia przez nie więcej niż określoną liczbę sekund.If the MaxStaleLimit property is assigned a value other than zero, then the client is willing to accept a response that has exceeded its expiration time by no more than the specified number of seconds. Jeśli wartość zero jest przypisana do właściwości MaxStaleLimit, klient będzie mógł zaakceptować nieaktualną odpowiedź w dowolnym wieku.If a value of zero is assigned to the MaxStaleLimit property, then the client is willing to accept a stale response of any age.

Dotyczy