CacheControlHeaderValue.MustRevalidate Właściwość

Definicja

Czy serwer źródłowy wymaga ponownej walidacji wpisu pamięci podręcznej w każdym kolejnym użyciu, gdy wpis pamięci podręcznej stał się przestarzały.Whether the origin server require revalidation of a cache entry on any subsequent use when the cache entry becomes stale.

public:
 property bool MustRevalidate { bool get(); void set(bool value); };
public bool MustRevalidate { get; set; }
member this.MustRevalidate : bool with get, set
Public Property MustRevalidate As Boolean

Wartość właściwości

true Jeśli serwer pierwotny wymaga ponownego sprawdzania poprawności wpisu pamięci podręcznej w każdym kolejnym użyciu, gdy wpis zostanie nieodświeżony; w przeciwnym razie false.true if the origin server requires revalidation of a cache entry on any subsequent use when the entry becomes stale; otherwise, false.

Uwagi

Ta właściwość reprezentuje dyrektywę "musi-revalidate" w polu nagłówka kontroli pamięci podręcznej w odpowiedzi HTTP.This property represents the "must-revalidate" directive in a cache-control header field on an HTTP response.

Dotyczy