CacheControlHeaderValue.NoStore Właściwość

Definicja

Czy pamięć podręczna nie może przechowywać żadnej części komunikatu żądania HTTP ani żadnej odpowiedzi.Whether a cache must not store any part of either the HTTP request message or any response.

public:
 property bool NoStore { bool get(); void set(bool value); };
public bool NoStore { get; set; }
member this.NoStore : bool with get, set
Public Property NoStore As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli pamięć podręczna nie może przechowywać żadnej części komunikatu żądania HTTP ani żadnej odpowiedzi; w przeciwnym razie false.true if a cache must not store any part of either the HTTP request message or any response; otherwise, false.

Uwagi

Ta właściwość reprezentuje dyrektywę "No-Store" w polu nagłówka kontroli pamięci podręcznej w żądaniu HTTP lub odpowiedzi HTTP.This property represents the "no-store" directive in a cache-control header field on an HTTP request or HTTP response.

Właściwość NoStore zapobiega przypadkowemu występowaniu lub przechowywaniu poufnych informacji.The purpose of the NoStore property is to prevent the inadvertent release or retention of sensitive information. Ta właściwość ma zastosowanie do całej wiadomości i może być wysłana w żądaniu HTTP lub w odpowiedzi.This property applies to the entire message, and may be sent either in an HTTP request or a response.

Dotyczy