CacheControlHeaderValue.Private Właściwość

Definicja

Czy całość lub część komunikatu odpowiedzi HTTP jest przeznaczona dla jednego użytkownika i nie może być buforowana przez udostępnioną pamięć podręczną.Whether all or part of the HTTP response message is intended for a single user and must not be cached by a shared cache.

public:
 property bool Private { bool get(); void set(bool value); };
public bool Private { get; set; }
member this.Private : bool with get, set
Public Property Private As Boolean

Wartość właściwości

true Jeśli komunikat odpowiedzi HTTP jest przeznaczony dla jednego użytkownika i nie może być buforowany przez udostępnioną pamięć podręczną; w przeciwnym razie false.true if the HTTP response message is intended for a single user and must not be cached by a shared cache; otherwise, false.

Uwagi

Ta właściwość reprezentuje dyrektywę "Private" w polu nagłówka kontroli pamięci podręcznej w odpowiedzi HTTP.This property represents the "private" directive in a cache-control header field on an HTTP response.

Dotyczy