CacheControlHeaderValue.PrivateHeaders Właściwość

Definicja

Kolekcja znajduje się w dyrektywie "Private" w polu nagłówka kontroli pamięci podręcznej w odpowiedzi HTTP.A collection fieldnames in the "private" directive in a cache-control header field on an HTTP response.

public:
 property System::Collections::Generic::ICollection<System::String ^> ^ PrivateHeaders { System::Collections::Generic::ICollection<System::String ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.ICollection<string> PrivateHeaders { get; }
member this.PrivateHeaders : System.Collections.Generic.ICollection<string>
Public ReadOnly Property PrivateHeaders As ICollection(Of String)

Wartość właściwości

Kolekcja elementów Fields.A collection of fieldnames.

Uwagi

Ta właściwość reprezentuje wartość Fields w dyrektywie "Private" w polu nagłówka kontroli pamięci podręcznej w odpowiedzi HTTP.This property represents fieldnames in the "private" directive in a cache-control header field on an HTTP response.

Dotyczy