CacheControlHeaderValue.ProxyRevalidate Właściwość

Definicja

Czy serwer źródłowy wymaga ponownej walidacji wpisu pamięci podręcznej w każdym kolejnym użyciu, gdy wpis pamięci podręcznej stał się nieodświeżony dla udostępnionych pamięci podręcznych agenta użytkownika.Whether the origin server require revalidation of a cache entry on any subsequent use when the cache entry becomes stale for shared user agent caches.

public:
 property bool ProxyRevalidate { bool get(); void set(bool value); };
public bool ProxyRevalidate { get; set; }
member this.ProxyRevalidate : bool with get, set
Public Property ProxyRevalidate As Boolean

Wartość właściwości

true Jeśli serwer pierwotny wymaga ponownej walidacji wpisu pamięci podręcznej w każdym kolejnym użyciu, gdy wpis zostanie nieodświeżony dla udostępnionych pamięci podręcznych agenta użytkownika; w przeciwnym razie false.true if the origin server requires revalidation of a cache entry on any subsequent use when the entry becomes stale for shared user agent caches; otherwise, false.

Uwagi

Ta właściwość reprezentuje dyrektywę "proxy-revalidate" w polu nagłówka kontroli pamięci podręcznej w odpowiedzi HTTP.This property represents the "proxy-revalidate" directive in a cache-control header field on an HTTP response.

Ta właściwość nie ma wpływu na pamięć podręczną nieudostępnionego agenta użytkownika.This property does not affect non-shared user agent caches.

Dotyczy