NameValueWithParametersHeaderValue.Parse(String) Metoda

Definicja

Konwertuje ciąg na NameValueWithParametersHeaderValue wystąpienie.Converts a string to an NameValueWithParametersHeaderValue instance.

public:
 static System::Net::Http::Headers::NameValueWithParametersHeaderValue ^ Parse(System::String ^ input);
public static System.Net.Http.Headers.NameValueWithParametersHeaderValue Parse (string input);
public static System.Net.Http.Headers.NameValueWithParametersHeaderValue Parse (string? input);
static member Parse : string -> System.Net.Http.Headers.NameValueWithParametersHeaderValue
Public Shared Function Parse (input As String) As NameValueWithParametersHeaderValue

Parametry

input
String

Ciąg reprezentujący wartość nazwy z informacjami o wartości nagłówka parametru.A string that represents name value with parameter header value information.

Zwraca

NameValueWithParametersHeaderValue

NameValueWithParametersHeaderValueWystąpienie.A NameValueWithParametersHeaderValue instance.

Wyjątki

inputjest null odwołaniem.input is a null reference.

inputnie jest prawidłową wartością nazwy z informacjami o wartości nagłówka parametru.input is not valid name value with parameter header value information.

Dotyczy