StringWithQualityHeaderValue StringWithQualityHeaderValue StringWithQualityHeaderValue StringWithQualityHeaderValue Class

Definicja

Reprezentuje wartość nagłówka ciągu z opcjonalną jakością.Represents a string header value with an optional quality.

public ref class StringWithQualityHeaderValue : ICloneable
public class StringWithQualityHeaderValue : ICloneable
type StringWithQualityHeaderValue = class
    interface ICloneable
Public Class StringWithQualityHeaderValue
Implements ICloneable
Dziedziczenie
StringWithQualityHeaderValueStringWithQualityHeaderValueStringWithQualityHeaderValueStringWithQualityHeaderValue
Implementuje

Uwagi

Klasa zapewnia obsługę ciągów o współczynniku jakości używanym w niektórych nagłówkach, zgodnie z definicją w dokumencie RFC 2616 przez grupę IETF. StringWithQualityHeaderValueThe StringWithQualityHeaderValue class provides support for strings with a quality factor used in some headers as defined in RFC 2616 by the IETF.

Czynniki jakości pozwalają agentowi użytkownika wskazać względny stopień preferencji dla różnych opcji w różnych nagłówkach, w tym w nagłówkach Accept, Accept-Charset, Accept-Encoding i Accept-Language.Quality factors allow the user agent to indicate the relative degree of preference for various options in various headers including the Accept, Accept-Charset, Accept-Encoding, and Accept-Language headers. Jakość używa skali z przedziału od 0 do 1.Quality uses a scale from 0 to 1. Wartość domyślna to q = 1.The default value is q=1.

Konstruktory

StringWithQualityHeaderValue(String) StringWithQualityHeaderValue(String) StringWithQualityHeaderValue(String) StringWithQualityHeaderValue(String)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy StringWithQualityHeaderValue klasy.Initializes a new instance of the StringWithQualityHeaderValue class.

StringWithQualityHeaderValue(String, Double) StringWithQualityHeaderValue(String, Double) StringWithQualityHeaderValue(String, Double) StringWithQualityHeaderValue(String, Double)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy StringWithQualityHeaderValue klasy.Initializes a new instance of the StringWithQualityHeaderValue class.

Właściwości

Quality Quality Quality Quality

Pobiera współczynnik jakości z StringWithQualityHeaderValue obiektu.Gets the quality factor from the StringWithQualityHeaderValue object.

Value Value Value Value

Pobiera wartość ciągu z StringWithQualityHeaderValue obiektu.Gets the string value from the StringWithQualityHeaderValue object.

Metody

Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object) Equals(Object)

Określa, czy określony obiekt jest równy bieżącemu StringWithQualityHeaderValue obiektowi.Determines whether the specified Object is equal to the current StringWithQualityHeaderValue object.

GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode() GetHashCode()

Służy jako funkcja skrótu dla StringWithQualityHeaderValue obiektu.Serves as a hash function for an StringWithQualityHeaderValue object.

GetType() GetType() GetType() GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Inherited from Object)
MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone() MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Objectelementu.Creates a shallow copy of the current Object.

(Inherited from Object)
Parse(String) Parse(String) Parse(String) Parse(String)

Konwertuje ciąg na StringWithQualityHeaderValue wystąpienie.Converts a string to an StringWithQualityHeaderValue instance.

ToString() ToString() ToString() ToString()

Zwraca ciąg, który reprezentuje bieżący StringWithQualityHeaderValue obiekt.Returns a string that represents the current StringWithQualityHeaderValue object.

TryParse(String, StringWithQualityHeaderValue) TryParse(String, StringWithQualityHeaderValue) TryParse(String, StringWithQualityHeaderValue) TryParse(String, StringWithQualityHeaderValue)

Określa, czy ciąg jest prawidłowymi StringWithQualityHeaderValue informacjami.Determines whether a string is valid StringWithQualityHeaderValue information.

Jawne implementacje interfejsu

ICloneable.Clone() ICloneable.Clone() ICloneable.Clone() ICloneable.Clone()

Tworzy nowy obiekt, który jest kopią bieżącego StringWithQualityHeaderValue wystąpienia.Creates a new object that is a copy of the current StringWithQualityHeaderValue instance.

Dotyczy